Buy Now VardenafilCombine Cialis And LevitraFemale Viagra
หน้าแรก บริการของ STKS บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

E-mail Print

ห้องสมุด STKS

ให้บริการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช. สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ ผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์ที่ http://www.thailibrary.org

การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช.
 2. สื่อโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปบันทึกเสียง
 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  CD, VCD และ DVD


บริการยืม/คืนระเบียบการใช้บริการยืม-คืน

วัน เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ผู้มีสิทธิยืม

 • บุคลากรสังกัด สวทช.
 • บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ STKS
 • ผู้มีแบบฟอร์ม การยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด (Inter library loan)
 • พนักงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การใช้บริการ

ผู้มีสิทธิยืมตามข้างต้น สามารถใช้บริการได้ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

NSTDA Online Libraryระยะเวลาการยืม

 • หนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ระยะเวลาการยืม 2 สัปดาห์
 • วารสาร หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ  ระยะเวลาการยืม 1 สัปดาห์

จำนวนการให้ยืม

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ยืมได้ไม่เกินครั้งละ 5 เล่ม

การต่ออายุการยืม

 • สามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • กรณีทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีผู้แจ้งความประสงค์ยืมต่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุ

กรณีทรัพยากรสูญหาย

 • ผู้ใช้ต้องซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายคืนแก่ STKS
 • หากมีการยกเลิกจัดพิมพ์ หรือเลิกจำหน่าย ให้ซื้อรายการที่ใกล้เคียงคืน
 • หากไม่สามารถนำมาคืนได้ ให้ชำระเงินเป็น 2 เท่าของรายการที่สูญหาย

การคืนเกินกำหนด

กำหนดให้เสียค่าปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม ต่อวัน

ข้อมูลการติดต่อ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail : waree@nstda.or.th

Last Updated on Tuesday, 07 January 2014 16:36  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik