Canadian LevitraCialis Lowest PriceViagra 50mg
หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ การจัดหาวารสาร ฐานข้อมูล และหนังสือ

การจัดหาวารสาร ฐานข้อมูล และหนังสือ

E-mail Print
   
 
start
stop

";

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้บริการจัดหาวารสาร ฐานข้อมูล หนังสือ รวมทั้งสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นความรู้เพื่อการวิจัย จัดหา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ทรัพยากร เพื่อบริการภายใน สวทช. รวมเครือข่ายกระทราวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ โดยเฉพาะการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ ที่เข้าร่วมเป็นห้องสมุดภาคีในโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 

   
 
start
stop

Last Updated on Saturday, 08 January 2011 11:26  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik