Cheapest Uk Viagra
หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ
การให้บริการ กิจกรรมและโครงการของ STKS

STKSฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการหลากหลายกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง และรองรับกับบุคลากร หน่วยงานทุกกลุ่ม ทั้งในเชิงการสร้างสรรค์สาระความรู้ การวิจัยพัฒนา และการศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามภาระงาน รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวกับการให้บริการความรู้ส่งตรงถึงบุคคล หน่วยงาน และชุมชน

Title Filter 
# Article Title Hits
1 ห้องสมุดกลาง สวทช. 2426
2 การจัดหาวารสาร ฐานข้อมูล และหนังสือ 1255
3 หลักสูตรอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 1297
4 การจัดการความรู้ สวทช. 1419
5 จดหมายเหตุ สวทช. 1022
6 การศึกษาวิจัย พัฒนา และส่งเสริมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ 1297
7 การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับห้องสมุด 1073
8 มาตรฐานสื่อดิจิทัล 1113
9 โปสเตอร์ของ STKS 1060
10 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย คลังผลงานวิจัยประเทศไทย 1503
11 สารสนเทศวิเคราะห์ 1261
12 โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า ตามพระราชดำริฯ 882
13 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ หนังสือคู่มือ 1633
14 การส่งเสริมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในการเรียนการสอน 789
15 โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 865
16 กิจกรรม "Food for Fines" เปลี่ยนค่าปรับเป็นขนม อาหาร เพื่อการกุศล 621
17 คลังศัพท์ไทย ฐานความรู้แห่งสังคมการเรียนรู้ 330

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik