Levitra 10 MgBuy Cialis CheapViagra 50mg
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งมอบฐานข้อมูล Journal Link (JL) ให้กับหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งมอบฐานข้อมูล Journal Link (JL) ให้กับหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail Print

Journal Link (JL) เป็นโครงการที่ริเริ่มจากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน พ.ศ.2541 เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่างๆ ร่วมกัน โครงการวิจัย Journal Link ได้รับการสนับสนุนโครงการเป็นเวลา 5 ปี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ล็อคซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มอบโครงการ Journal Link ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้บริหารกิจกรรมและประสานงานเครือข่ายตั้งแต่ ธันวาคม 2546 ซึ่งฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บริหารจัดการจนมีจำนวนสมาชิกเพิ่มเป็นจำนวน 221 แห่งทั่วประเทศไทย

ในปีงบประมาณ 2553 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งมอบโครงการ Journal Link ให้กับ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมและประสานงานเครือข่ายต่อไป โดยได้ทำพิธีส่งมอบไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

Tags: Journl Link | NSTDA | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ส่งมอบโครงการ JL

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik