Buy Viagra From Safeway
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
11 13 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ wilailuck 67
12 6 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ wilailuck 62
13 26 ก.พ.57 : วิทยากรเรื่อง สื่อดิจิทัลกับความยั่งยืนของความรู้ในองค์กร wilailuck 75
14 21 ก.พ.57 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดูงาน STKS wilailuck 123
15 19 ก.พ. 57 : วิทยากรเรื่อง Cloud Computing wilailuck 82
16 12 ก.พ. 57 : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation และฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ wilailuck 80
17 11 ก.พ. 57 : นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา Present การฝึกงาน wilailuck 148
18 5 - 7 ก.พ.57 : จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี wilailuck 158
19 3 ก.พ.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 wilailuck 106
20 3 ก.พ.57 : นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดูงาน STKS wilailuck 105
 
Page 2 of 24

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik