Levitra Online OrderViagra OnineGeneric Viagra Canadian

2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด

E-mail Print

เทคโนโลยีบาร์โคด และอาร์เอฟไอดี ได้เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกสำหรับห้องสมุดที่นำมาใช้ในการบริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด แต่คุณสมบัติของบาร์โคดแบบ 1 มิติ มีข้อจำกัดในเรื่องการบรรจุได้น้อย ทำให้ไม่สามารถบรรจุข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ห้องสมุดให้บริการได้ ส่วนเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แม้ว่าจะมีหลักการทำงานคล้ายกับบาร์โค้ด แต่ด้วยศักยภาพของอาร์เอฟไอดี ที่สามารถอ่าน บันทึก แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ และส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จึงทำให้ห้องสมุดนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาใช้กับการยืม-คืน การป้องกันการขโมย การสำรวจหนังสือ การจัดชั้น แต่เนื่องจากประเด็นหลักของป้ายอาร์เอฟไอดีที่มีราคาแพง ดังนั้น ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันพัฒนา 2D Barcode เพื่อให้รองรับการยืม-คืนหนังสือขึ้น อ่านรายละเอียด

Tags: 2D Barcode กับการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด2D Barcode | Circulation | Knowledge | Library | การคืนหนังสือ | การยืม-คืนหนังสือ | บาร์โคด 2 มิติ | ห้องสมุด | เทคโนโลยีห้องสมุด

Last Updated on Monday, 24 January 2011 10:51  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik