Levitra 40mgBuy Cialis Online CheapViagra In Australia For Sale

2D Barcode กับการยืม-คืนในห้องสมุด

E-mail Print

ศูนย์บริการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนาเพื่อนำบาร์โค้ด 2 มิติมาใช้กับการให้บริการยืม-คืน หนังสือ

ห้องสมุดของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำงานของนักวิจัย และพนักงานทั่วไปของ สวทช. รวมทั้งบุคคลภายนอก  ให้บริการข้อมูลดังกล่าวผ่านหนังสือ บทความวารสาร วารสาร สื่อดิจิทัล สื่อโสตทัศนวัสดุ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ สวทช. ซึ่งห้องสมุดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บหลัก ถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ และนำเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่มีชื่อว่า Koha สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการยืม-คืน จึงได้จัดทำบาร์โค้ด 2 มิติ 2 ดวง ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดวงที่ 2 เพื่อใช้ในการยืม-คืน หนังสือ

alt

รูปที่ 1 แสดงบาร์โค้ด 2 มิติข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

alt

รูปที่ 2 แสดงบาร์โค้ด 2 มิติข้อมูลการยืม - คืน

ในอนาคต ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะขยายแนวความคิดนี้โดยร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ ในการกำหนดบาร์โค้ด 2 มิติให้กับสำนักพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์หนังสือที่ยื่นความจำนงค์ในการขอรับหมายเลขประจำหนังสือสากล (ISBN) เพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลทางบรรณานุกรมแบบเดิม หรือ Cataloging in Publication (CIP) และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ประโยชน์จากบาร์โค้ด 2 มิตินี้ต่อไป

 

 
 

Tags: 2D Barcode | 2D Barcode กับการยืม-คืนในห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี | BECTEC | Cataloging in Publication | CIP | Knowledge | Koha | Library | NSTDA | STKS | การยืม-คืนหนังสือ | บาร์โค้ด 2 มิติ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ห้องสมุด | โปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

Last Updated on Monday, 24 January 2011 10:55  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik