Canadian LevitraIndian Cialis CanadaBuy Cialis Viagra

สารสนเทศวิเคราะห์

E-mail Print

Bibliometricsสารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึงสารสนเทศชุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลชุดเดิมที่ได้จากความสนใจในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งมีข้อมูลปริมาณจำนวนหนึ่งๆ แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปในประเด็นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Data Mining เพื่อจัดการข้อมูล (เช่น การเรียงลำดับ แสดงความสัมพันธ์ข้อมูลแบบ matrix หรือ map) ซึ่งมีการใช้เทคนิคหลายๆ ส่วนร่วมกัน เช่น information extraction, association rules, classification, linguistics, statistics, natural language processing, information mapping, visualization เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานภาพปัจจุบัน ทำนายถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตได้ ติดตามนวัตกรรมเทคโนโลยีอันเป็นกิจกรรมสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ภาคการวิจัย ตลอดทั้งภาคการศึกษาที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่ช่วยให้เห็นข้อมูลภาพรวมของวิทยาการเบื้องต้นของเทคโนโลยี ข้อมูลภูมิหลังในประวัติของปัญหา ข้อมูลที่ระบุปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา ข้อมูลร้องขอสิทธิ์ และขอบเขตการประดิษฐ์ พันธมิตร คู่แข่งขัน คำอธิบาย แนวทางการปฏิบัติของการประดิษฐ์

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อเห้เกิดสารสนเทศชุดใหม่นี้ STKS เรียกว่า Bibliometric และกำหนดเป็นกิจกรรมหลักทุกปีของ STKS โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ (Knowledge Mapping) และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Mapping)

 

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik