Buy Viagra For Women
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 การบำบัดด้วยหนังสือ (Bibliotherapy) wanutwira 468
182 หนังสือต้องห้าม (Banned book) wanutwira 420
183 อัตชีวประวัติ (Autobiography) wanutwira 1008
184 การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization) wanutwira 464
185 เลขหนังสือ (Book number) wanutwira 1846
186 ภาพผู้แต่งหนังสือ (Author portrait) wanutwira 417
187 หนังสือเสียง (Audiobook) wanutwira 1611
188 ภาคผนวก (Appendix) wanutwira 752
189 รายงานประจำปี (Annual report) wanutwira 1740
190 หนังสือโบราณ (Antiquarian book) wanutwira 355
191 หนังสือรวมเรื่อง (Anthology) wanutwira 391
192 งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Anonymous work) wanutwira 261
193 คำย่อ (Acronym) wanutwira 752
194 หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก (Alphabet book) wanutwira 571
195 การเย็บเล่มแบบคอปติก (Coptic binding) wanutwira 978
196 วัสดุแผนที่ (Cartographic Materials) wanutwira 524
197 รางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) wanutwira 570
198 ไบต์ (Byte) wanutwira 585
199 กระดานข่าว (Bulletin board) wanutwira 947
200 ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop) wanutwira 654
 
Page 10 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik