Viagra Professional 100mg
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature) wanutwira 653
142 วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift) wanutwira 408
143 ประสบการณ์การแปลงผันดิจิทัลเอกสารของ STKS ด้วยV-shape Scanner pensiri 386
144 โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) wanutwira 554
145 กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) wanutwira 473
146 เทพนิยาย (Fairy tale) wanutwira 851
147 ของสะสม (Ephemera) wanutwira 372
148 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) wanutwira 631
149 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) wanutwira 734
150 ภาพยนตร์สารคดี (Documentary) wanutwira 1281
151 วันกำหนดส่ง (Due date) wanutwira 1104
152 แผนภาพ (Diagrams) wanutwira 733
153 สมพัตสร (Almanac) Satapon Yosakonkun 2667
154 Archives wanutwira 406
155 การซ่อมหนังสือ (Book repair) wanutwira 1533
156 บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) wanutwira 461
157 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 1150
158 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1470
159 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1480
160 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) wanutwira 32061
 
Page 8 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik