Buy Pfizer Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 บรรณารักษ์กับกฎหมายลิขสิทธิ์ Boonlert Aroonpiboon 3219
142 แปลคำศัพท์ฉบับออนไลน์ : ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน Boonlert Aroonpiboon 1785
143 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายดาต้าเวิร์ส (Dataverse Network) supaporn 658
144 มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัล : Digital Object Identifier (DOI) supaporn 1192
145 เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature) wanutwira 673
146 วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift) wanutwira 430
147 ประสบการณ์การแปลงผันดิจิทัลเอกสารของ STKS ด้วยV-shape Scanner pensiri 397
148 โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) wanutwira 566
149 กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) wanutwira 485
150 เทพนิยาย (Fairy tale) wanutwira 887
151 ของสะสม (Ephemera) wanutwira 386
152 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) wanutwira 653
153 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) wanutwira 756
154 ภาพยนตร์สารคดี (Documentary) wanutwira 1362
155 วันกำหนดส่ง (Due date) wanutwira 1153
156 แผนภาพ (Diagrams) wanutwira 753
157 สมพัตสร (Almanac) Satapon Yosakonkun 2782
158 Archives wanutwira 423
159 การซ่อมหนังสือ (Book repair) wanutwira 1587
160 บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) wanutwira 473
 
Page 8 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik