Cheapest ViagraCialis 20 Mg 10 PillsLow Price CialisBuying Viagra Online To AustraliaCheap Viagra Online
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 918
142 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1219
143 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1270
144 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) wanutwira 21618
145 บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference librarian) wanutwira 816
146 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) wanutwira 669
147 ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact factor) wanutwira 544
148 พิมพลักษณ์ (Imprint) wanutwira 1997
149 ขนาดของหนังสือ (Book size) wanutwira 3471
150 ชื่อโดเมน (Domain name) wanutwira 310
151 นามานุกรม (Directory) wanutwira 662
152 ห้องสมุดรับฝาก (Depository library) wanutwira 523
153 รายการโยง (Cross-reference) wanutwira 545
154 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) wanutwira 3191
155 ระบบโคลอน (Colon classification) wanutwira 856
156 วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children’s literature) wanutwira 1786
157 ชั้นหนังสือ (Book shelf) wanutwira 549
158 การเล่าเรื่องหนังสือ (Book talk) wanutwira 494
159 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library) wanutwira 948
160 ที่คั่นหนังสือ (Book mark) wanutwira 557
 
Page 8 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik