Viagra Online CanadaBuy Cialis CanadianViagra OnineSildenafil PriceCanada Viagra Buy

ความสัมพันธ์ระหว่าง Information science Library science และ Computer science

E-mail Print

บทความนี้มุ่งนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างคำว่า "Information science" "Library science" และ "Computer science" โดยเน้นความหมาย ขอบเขต โดยเฉพาะความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคำทั้งสามคำ

Last Updated on Friday, 11 January 2013 13:10 Read more...
 

นักวิชาการ ควรรู้อะไรก่อนที่จะเสนอบทความตีพิมพ์

E-mail Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการจริยธรรมการเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัย และฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้จัดการบรรยายวิชาการเรื่อง " What should you know before research publication submission ? " วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมกับงานวิจัย  โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ (นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2540
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2540 ) และ นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต  (ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)  ณ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนื้อหาคือประเด็นในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่กำลังเกิดขึ้นในวงการวิชาการทั่วโลก  ชุมชนวิชาการไทย ควรรับรู้ ติดตามให้เท่าทัน (เกมส์)  ของผู้ไม่หวังดีต่อวงการวิชาการ  เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ขอสรุปเนื้อหาการบรรยาย ดังนี้

ปัจจุบันในวงการวิชาการทั่วโลก เกิดปรากฏการณ์ Phantom Academia คือวิชาการจอมปลอม ที่เสมือนว่ามีความเป็นวิชาการ แต่ความเป็นจริง กลับเป็นผี  ใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อ สำนักพิมพ์ หรือ ผู้แต่งบทความหรือยอมเป็นเหยื่อกันเอง ขณะนี้เกิดวิชาการจอมปลอมในหลายรูปแบบ เช่น  Phantom degree, Phantom book chapter, Phantom journal, Phantom editor, Phantom research, Phantom conference อย่างกว้างขวางและเปิดเผยทั่วโลก
ดังนั้น นักวิชาการไทย นักวิจัยไทย ก่อนจะตัดสินใจเสนอบทความวิจัยตนเองลงตีพิมพ์ในวารสารชื่อหนึ่งๆ ควรใช้ดุลยพินิจให้มาก รอบคอบ และเท่าทัน
ผู้บรรยายได้เล่าประสบการณ์ คือ ได้รับอีเมลทุกวัน เชิญชวนให้เป็นกองบรรณาธิการวารสารชื่อใหม่ต่างๆ เชิญชวนให้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ เชิญชวนให้เข้าประชุมวิชาการ

Last Updated on Wednesday, 09 January 2013 14:55 Read more...
 

การทำความสะอาดข้อมูล

E-mail Print

Data cleansing หรือ data cleaning หรือ data scrubbing หมายถึง การทำความสะอาดข้อมูล เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น จึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกไป เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ

การทำความสะอาดข้อมูล เกิดขึ้นเนื่องจาก มีความไม่สอดคล้องของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูล หรือการให้ความหมายของข้อมูลที่จัดเก็บแตกต่างกัน ยิ่งต้องมีการบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น คลังข้อมูล หรือหลายฐานข้อมูล จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิด "ข้อมูลที่ไม่สะอาด" ขึ้น
 

Last Updated on Wednesday, 20 March 2013 10:29 Read more...
 

การแก้ไขคำค้นใน Drupal

E-mail Print

ในการแก้ไขหรือปรับปรุงคำค้นในโปรแกรม Drupal ที่นำมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์หรือเอกสารดิจิทัลต่างๆ นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 แก้ไขทีละรายการ โดยสืบค้นคำค้นที่ต้องการแก้ไข และเข้าไปที่ระเบียนของคำค้นนั้น แก้ไขตามที่ต้องการแล้ว save


alt

จากตัวอย่าง ต้องการแก้ไข stainless steels ซึี่้งมีจำนวน 8 คำ ถ้าใช้วิธีการวิธีที่ 1 จะต้องแก้ไขทีละรายการจนครบ 8 รายการ

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 10:20 Read more...
 

การจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

E-mail Print

การจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มีขั้นตอน ดังนี้
 

  1. ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ยื่นขอจดแจ้งการพิมพ์ที่หอสมุดแห่งชาติ ส่วนจังหวัดนอกจากนี้ ยื่่นขอจดแจ้งที่สำนักศิลปากรที่ 1-15 ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดนั้น
  2. ผู้ยื่นคำขอจดแจ้งการพิมพ์จะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ซึ่งต้องระบุชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ ชื่อหนังสือพิมพ์ วัตถุประสงค์และระยะเวลาการออก ภาษา ชื่อและที่ตั้งของโรงพิมพ์
  3. ยื่นแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารต่างๆ ที่กำหนด เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และเจ้้าของกิจการหนังสือพิมพ์ เอกสารสำคัญของสำนักพิมพ์ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือ ตัวอย่างหนังสือ พร้อมลายมือชื่อรับรอง
  4. เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน เช้น ชื่อหนังสือไม่ซ้ำกับหนังสือพิมพ์ที่เคยจดแจ้งไว้ก่อนหน้า คุณสมบัติของบรรณาธิการ และเจ้าของกิจการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ ผู้ยื่นจดแจ้งต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดแจ้งตามอัตราที่กำหนด
  5. ผู้ยื่นจดแจ้งจะได้รับหนังสือสคัญแสดงการจดแจ้งเป็นหลักฐาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ หรือยกเลิกการพิมพ์ ต้องแจ้งภายในสามสิบวัน

ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 กำหนดว่า สำนักพิมพ์หรือผู้พิมพ์ สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่บันทึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ ให้หอสมุดแห่งชาติภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ เพื่อนำไปให้บริการค้นคว้าในหอสมุดแห่งชาติ 1 ฉบับ และอีกฉบับเก็บเข้าสู่คลังสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเ็ป็นหลักฐานการพิมพ์ของชาติ รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลกรณีเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์


รายการอ้างอิง:

กระทรวงวัฒนธรรม. "เรื่องน่ารู้ของกระทรวงวัฒนธรรม" หน้า 162 ใน ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดน่าน. กรุเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2555.
 

 


Page 10 of 23

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik