Buy Cialis Once DailyCialis Online SalesCialis Price In CanadaFast Shipping Viagra CheapFemale Viagra

สิทธิของผู้แต่งบทความงานวิจัย (Authors' Rights)

E-mail Print

ในแวดวงอุตสาหกรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง สำนักพิมพ์ได้อ้างถึงลิขสิทธิ์และสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของในบทความชิ้นนั้นเสมอมา ผู้เขียนหรือผู้แต่งผลงานวิจัยที่จะเสนอบทความตีพิมพ์ ต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของสำนักพิมพ์ในฐานะเจ้าของผลงาน ว่ากรณีใดที่จะสามารถเผยแพร่ผลงานได้ แลกกับการที่ได้ลงตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการของสำนักพิมพ์เหล่านั้น

Elsevier คือ สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่กำหนดเงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานของผู้เขียนผลงานวิจัยไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในตารางแสดงสิทธิของผู้เขียนผลงานวิจัยกับสำนักพิมพ์ Elsevier ดังนี้จากตารางแสดงสิทธิของผู้เขียนผลงานวิจัยกับสำนักพิมพ์ Elsevier นี้ พบว่า หากเป็นบทความประเภทก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (Preprint) ซึ่งถือเป็นบทความฉบับร่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (Peer Review)  นั้น ส่วนใหญ่สามารถเผยแพร่ได้ในหลายกรณี หากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหรือบทความนั้นได้รับการตีพิมพ์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการและความยินยอมจากสำนักพิมพ์ก่อน และที่สามารถเผยแพร่ได้ในทุกกรณีมีข้อเดียวคือ คือ การใช้ประโยชน์ในการทำงานวิจัยระหว่างผู้ร่วมงานหรือร่วมวิชาชีพเดียวกัน เข้าถึงข้อมูลนี้เพิ่มเติมได้ที่  http://www.elsevier.com/authors/author-rights-and-responsibilities
 

Last Updated on Wednesday, 20 March 2013 10:50
 

รูปแบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสารดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสงวนรักษา

E-mail Print

จากผลการสำรวจรูปแบบการจัดเก็บ (Package Formats) แฟ้มเอกสารดิจิทัล ของ Eld Zierau [1] ปรากฏว่า WARC เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยในการสำรวจนั้น ได้ยกความต้องการ 10 ข้อที่รูปแบบการจัดเก็บควรจะมี  ดังนี้

  1. Platfrom independent
  2. Flexible packaging
  3. Supports update packages
  4. Standardised
  5. Open
  6. Easily understandable
  7. Widely used in bit repositories
  8. Tools available
  9. Include files unchanged
  10. Identifiers for files

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นความแตกต่าง จุดเด่น และ จุดด้อยในแต่ละด้านของแต่ละรูปแบบการจัดเก็บ ดังรูป

alt

จากตารางการสำรวจ เห็นได้ว่า WARC เป็นรูปแบบที่สามารถสนับสนุนได้ทุกความต้องการ แม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่ไม่มีการใช้อย่างกว้างขวาง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆ WARC เด่นที่สุดในบรรดารูปแบบการจัดเก็บเพื่อการสงวนรักษา
 

รายการอ้างอิง:

[1] Zierau, Eld. "Package Formats for Preserved Digital Material". p. 54-61 in iPRES 2012 : Proceedings of the 9th International Conference on Perservation of Digital Objects. Canada : University of Toronto, 2012
 

Last Updated on Sunday, 03 March 2013 09:51
 

สำนักพิมพ์ผู้ล่าเหยื่อ (Predatory publishers)

E-mail Print

ชุมชนวิจัยไทย คงจะรู้จักรายการรายชื่อสำนักพิมพ์ และ รายชื่อวารสารของ Beall เป็นอย่างดี (Beall's List) ซึ่งในขณะนี้ประชาคมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จากข้อมูลชุด Beall’s List of  scholarly open-access publishers ที่เป็นรายการรายชื่อสำนักพิมพ์ รายชื่อวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม  หลอกลวง

บรรณารักษ์ชื่อ Jeffrey Beall  (Metadata Librarian) แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ predatory publishers ในปี 2008 ซึ่งจากเดิมที่สนใจ ติดตาม เรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์งานวิจัยแบบเปิด  (scholarly open-access publishing)  มาก่อนหน้านี้ จากนั้นได้เริ่มเขียนบล็อก เพื่อแบ่งปันชุมชนวิจัยให้รับทราบและระมัดระวัง  บล็อกของเขาได้รับความสนใจอย่างยิ่งมีเสียงเชียร์ดังก้องจากประชาคมวิจัยทั่วโลก โดยมีการเผยแพร่รายการชื่อ สำนักพิมพ์ที่น่าสงสัยมีพิรุธ  (ประมาณ 200 ชื่อสำนักพิมพ์และ 380 ชื่อวารสาร) ที่ http://scholarlyoa.com/publishers/ โดยชุดล่าสุดเป็นของปี 2013 (เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2013)

Last Updated on Friday, 25 October 2013 08:42 Read more...
 

การกำหนดชื่อหน่วยงาน/สังกัดในผลงานวิชาการ

E-mail Print

สืบเนื่องจากการลงชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสังกัดของผู้เขียนบทความ หรือผลงานต่างๆ มีความหลากหลาย ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การประมวลผลจำนวนบทความหรือผลงานวิชาการต่างๆ มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมจริงของข้อมูล [1] ดังนั้น การมีข้อกำหนดของหน่วยงานหรือการที่หน่วยงานออกแนวทางปฏิบัติในการเขียนชื่อหน่วยงานหรือชื่อสังกัดของผู้รับผิดชอบผลงานนั้น ย่อมเป็นขั้นตอนแรกในการทำให้ข้อมูลชื่อหน่วยงานหรือชื่อสังกัดมีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันของหน่วยงานนั้นๆ และตลอดจนทำให้การประมวลผลสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดข้อมูลหรือกรองข้อมูลอีกก่อนจะได้รับคำตอบสุดท้ายที่ต้องการ และดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ให้ความสนใจ

ผู้เขียนได้ทดลองสืบค้นแนวปฏิบัติดังกล่าว จากหน่วยงานในประเทศไทย แต่ยังไม่พบ ขอใช้คำว่า ยังไม่พบ เพราะอาจจะมีหน่วยงานในประเทศไทย มีการวางแนวทางดังกล่าวอยู่แล้ว ที่พบเห็นเด่นชัด ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่าใดนัก แต่เป็นเหมือนการตั้งกฎเกณฑ์ให้เขียนชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานให้ถูกต้อง เพื่อเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาการให้รางวัลผลงาน เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศเพื่อให้เจ้าของบทความ สะกดชื่อมหาวิทยาลัยชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง [2] โดยมีการอ้างถึงการเขียนชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูล ISI ที่มีการเขียนอย่างหลากหลายถึง 23 รูปแบบ

ขอยกตัวอย่างเกณฑ์การเขียน Attribution of Publication Affiliation ของ  University of Queensland และการกำหนด Authorship, Attribution and Publication Affiliation ของ University of Western Sydney

น่าจะพอสามารถประยุกต์เป็นแนวทางในการเขียนแนวปฏิบัติได้ เช่น การระบุว่า ห้ามใช้ตัวย่อ ในการเขียนชื่อหน่วยงานหรือชื่อสังกัด เพราะถ้าเขียน University of Queensland เป็น UQ อาจจะทำให้เข้าใจ/ตีความ/ประมวลผล เป็น University of Quebec ในทำนองเดียวกันห้ามเขียน University of Western Syndey เป็นตัวย่อเป็น UWS เพราะอาจจะทำให้การประมวลผลเป็นหน่วยงานหรือสังกัดอื่นๆ เช่น UWA, UTS, Sydney, University of Wisconsin มากกว่าจะเป็น University of Western Sydney นอกจากนี้ยังเป็นข้ออื่นๆ ในการเขียนลำดับของชื่อหน่วยงานรองลงไป ว่าควรจะมีแนวทางอย่างไร ลองศึกษาดูนะคะ
 

รายการอ้างอิง:

[1] Jinnuson Svasti and Ruchareka Asavisanu. Don't Forget the Name of Your University Institution and Remember How It Is Spelled: Another Look at ISI Databases. ScienceAsia 32 (2006) : 207-213.
[2] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของ มอ. http://www.psu.ac.th/node/978 สืบค้นเมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2555.

 

Hashtag อีกรูปแบบพัฒนาการของคำค้นบนโลกออนไลน์

E-mail Print

หลายๆ ท่านที่เล่น Social Network คงจะคุ้นเคย หรือพบเห็นคำที่มีอักขระพิเศษอย่าง # นำหน้า ดังภาพ จะมีหลายคำเช่น #OSS #springnews

Hashtag

คำหรือวลีที่นำด้วยเครื่องหมาย # เรียกว่า Hashtag เป็นรูปแบบหนึ่งของคำค้น (Keyword) หรือหมวดหมู่ (Category) ที่ถูกนำมาใช้บนโลกออนไลน์ผ่านบริการ Social Network ดังอย่าง Twitter 

Hashtag จัดเป็น Metadata Tag ประเภทหนึ่ง พัฒนาเพื่อให้ระบบที่เกี่ยวข้องบันทึก และทำลิงก์เพื่อบริการค้นได้สะดวกภายใต้การพิมพ์ที่ถูกจำกัดด้วยจำนวนอักขระ เพราะหากให้ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งทำ Hyperlink อย่าง <a href="..."> ก็คงยุ่งยากและไม่สอดคล้องกับข้อจำกัดเรื่องจำนวนอักขระ 150 ตัว ดังนั้นผู้พัฒนา Social Network จึงได้ปรับปรุงให้ระบบรู้จักอักขระพิเศษ ในที่นี่คือเครื่องหมาย # และคำหรือวลีที่ต่อจาก # จะถูกลิงก์อัตโนมัติ 

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 11:22 Read more...
 


Page 9 of 23

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik