Viagra Generic Canada

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib

E-mail Print

OpenBiblioโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio อันเป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) ที่พัฒนาบนฐานของโอเพนซอร์ส หรือการเปิดเผยต้นฉบับโปรแกรมที่ให้บริการผ่านเว็บ http://obiblio.sourceforge.net/ ทั้งนี้โปรแกรม OpenBiblio เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ทำงานบนระบบฐานข้อมูล MySQL

OpenBiblio รุ่น myLib ได้นำต้นฉบับโปรแกรมดังกล่าวมาปรับปรุงความสามารถ โดยเฉพาะการปรับแก้ไขปัญหาภาษาไทย การปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้รองรับการใช้งานกับห้องสมุดขนาดเล็กในประเทศไทย 

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 13:22 Read more...
 

BibTeX เครื่องมือจัดการบรรณานุกรมที่น่าใช้งาน

E-mail Print

BibTeX อาจจะอีกคำที่หลายๆ ท่านไม่คุ้นเคย แต่สำหรับนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมจะคุ้นเคยเป็นอย่างดึ เพราะเป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (reference management software) ที่ทำงานกับ LaTeX ซึ่งใช้ในการสร้างสรรค์เอกสารผลงานวิชาการประเภทหนึ่ง สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นกับ BibTeX สามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้จากเว็บ ACM Digital Library

BibTeX ACM Digital Library

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 21:06 Read more...
 

ตรวจจับการคัดลอกด้วย Anti-Kobpae

E-mail Print

Plagiarism เป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่สุจริตทางวิชาการ เช่น การขโมยความคิด หรือคำพูด หรือข้อความ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาหรือประกาศเกียรติคุณ นับเป็นการลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือเกือบเหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นงานดั้งเดิมของตนเอง

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำว่า Plagiarism ไว้ 2 คำคือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม” (สาขาวรรณกรรม) กับ “การลอกเลียนวรรณกรรม” (สาขานิติศาสตร์) หมายถึงการกระทำที่เป็นการแอบอ้างงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมของผู้อื่นทั้งหมด หรือนำมาบางส่วนมาใส่หรือมาใช้ในงานของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิง แหล่งที่ได้ข้อมูลมา 

Last Updated on Saturday, 29 June 2013 21:00 Read more...
 

ซอฟต์แวร์พัฒนา Open Journal

E-mail Print

รูปแบบหนึ่งของการเข้าถึงแบบเปิด ก็คือ OAJ (Open Access Journal) หรือที่เรียกกันว่า Gold OA โดยผู้เขียนบทความ แหล่งเงินทุนหรือสถาบันต้นสังกัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักพิมพ์ในการตีพิมพ์บทความนั้นโดยที่ผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และอนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้ โดยสำนักพิมพ์จะให้บริการออนไลน์ทำให้เข้าถึงวารสารที่เป็น OA ได้ง่ายขึ้น โดยทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กันภายในหมู่นักวิจัยและผู้ที่สนใจเพื่อก่อให้เกิดสังคมความรู้ต่อไป

การตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ เป็นการเผยแพร่บทความของตนเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะมีกระบวนการตีพิมพ์ที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละสำนักพิมพ์จะเป็นผู้สนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักวิจัยและอาจารย์ เพื่อทำให้บทความวิชาการของนักวิจัยและอาจารย์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันหรือองค์กรอื่นพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรอีกด้วย การจะทำให้บทความที่ถูกตีพิมพ์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น สำนักพิมพ์หรือสถาบันจำเป็นจะต้องตระหนักถึงระบบจัดการวารสารวิชาการเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การเผยแพร่วารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเผยแพร่บทความวารสารที่นอกเหนือจากบทความที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ที่นิยมนำมาพัฒนา OAJ ได้แก่

  1. OJS: Open Journal System
  2. DPubS (Digital Publishing System)
  3. Hyper journal
Last Updated on Sunday, 09 June 2013 19:44
 

ปัจจัยในการทำ OA

E-mail Print

การจัดทำ OA หรือการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) เริ่มต้นขึ้นจากนักวิจัยในวงการวิทยาศาสตร์ต้องการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยไปสู่ผู้อ่านให้ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนในการทำ OA ขึ้น ประกอบดังต่อไปนี้

1. เป็นความปรารถนาของเหล่านักวิจัยและนักวิชาการที่ต้องการให้ความรู้ที่ตนได้ค้นพบจากการศึกษาหรือการวิจัย ได้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีผลต่อความก้าวหน้าให้มีอาชีพการงานที่ดีขึ้น หรือชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงการวิชาการมากขึ้น ในอดีตนักวิจัยและนักวิชาการทำวิจัยหรือเขียนบทความทางวิชาการจะนำบทความของตนให้สำนักพิมพ์นำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ง่ายที่สุด แต่สิทธิ์ในตัวบทความนั้นสำนักพิมพ์จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์โดยผู้เขียนบทความต้องมอบหรือบริจาคผลงานของตนให้แก่สำนักพิมพ์เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่านต่อไป ซึ่งทำให้นักวิจัยเองมองว่าเป็นสิ่งที่ริดรอนในสิทธิที่ตนพึงมีในผลงานของตน จึงทำให้มีความสนใจในการทำ OA ที่ทำให้ผลงานของตนเผยแพร่ไปได้มากกว่าที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเชิงพาณิชย์เพียงแหล่งเดียว และงานวิจัยของตนทำได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งแหล่งทุนจากรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีที่ได้จากประชาชน นักวิจัยจึงเห็นว่าความรู้ที่ได้ควรกลับไปสู่สังคมมากกว่าที่จะเป็นของคนใดคนหนึ่ง และแบ่งปันประสบการณ์แก่เหล่านักวิชาการและนักวิจัยร่วมกัน หรือบุคคลอื่นๆ ที่สนใจเป็นสาธารณะ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น (Suber, 2004) 

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 16:47 Read more...
 


Page 7 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik