Order Sildenafil Online

การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตร

E-mail Print

เอกสารสิทธิบัตร (Patent) คือข้อมูลรายละเอียดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่ยื่นขอความคุ้มครองกับรัฐเพื่อขอรับสิทธิพิเศษในการความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว มีการเปิดเผยข้อมูลด้านเทคนิคแก่สาธารณชน ปัจจุบันมีบริการแบบออนไลน์ทั้งจากสำนักงานสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ (ฟรี) และจากแหล่งเชิงพาณิชย์ (แบบบอกรับเป็นสมาชิก) สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตร คือ รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร (Patent Analysis) ในเรื่องที่สนใจเรื่องหนึ่งในปริมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นวิเคราะห์สรุปผลออกมาด้วยการแสดงแบบรูปภาพของความซับซ้อนของเอกสารสิทธิบัตร ในลักษณะ ภูมิทัศน์ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ง่าย ชัดเจน กว่าการศึกษาเพียงตัวอักษรในเอกสารสิทธิบัตร เท่านั้น

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่สิทธิบัตร

 • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์
  • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (ฟรี / Open Access) ตัวอย่างเช่น EspaceNet คือฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารสิทธิบัตรแบบออนไลน์ของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป บริการฟรีที่ http://ep.espacenet.com ครอบคลุมแหล่งข้อมูลกว้างขวาง ทั่วโลก (worldwide) มีระบบดัชนีที่ดี สืบค้นง่าย สามารถเรียกข้อมูลออกมาได้สูงสุด 500 เรื่อง/1 search session แสดงหน้าจอการสืบค้น ผลลัพธ์การสืบค้น และรูปแบบข้อมูลที่ Download ออกมา ฐานข้อมูลนี้เป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สิทธิบัตร เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมประเทศหลักๆ ที่มีกิจกรรมสิทธิบัตรมาก
  • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription) ฐานข้อมูลประเภทนี้มีบริการมากมาย เช่น Thomson: Derwent Patent / Thomson Delphion / Reed Elsevier: TotalPatent etc. ส่วนมากมี function การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วย เพิ่มมากกว่าให้สืบค้นเท่านั้น
 • เครื่องมือ / ซอฟต์แวร์ Text Mining โดยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ในกลุ่นนี้จะอาศัยเทคโนโลยี Text Mining หรือที่รู้จักกันในคำอื่นๆ เช่น Data Mining , Intelligent Text Analysis, Knowledge-Discovery in Text โดยเครื่องมือชื่อ Vantage Point เป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเป็นเทคโนโลยีแบบ Text Mining ความหมาย เป็นกระบวนการค้นพบ สารสนเทศ / ความรู้ใหม่หรือสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร ด้วยวิธีการดึง / สกัด คำ (extraction) แบบอัตโนมัติ จากเนื้อหาข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ ประกอบ ได้แก่
  • Document Retrieval
  • Data Extraction (Natural language processing)
  • Data Preprocessing (Cleansing)
  • Data Analysis
  • Data Visualization
Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 11:12
 

ข้อกำหนดการจัดการโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร

E-mail Print

เอกสารดิจิทัลทุกฟอร์แมตจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดเก็บ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเรียกใช้ สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคแห่งสังคมข่าวสารที่ผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย การกำหนดมาตรฐานชื่อแฟ้มเอกสาร และชื่อโฟลเดอร์ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

การจัดวางโครงสร้างโฟลเดอร์ในสื่อจัดเก็บต่างๆ (Storage) ให้เป็นระบบระเบียบ การกำหนดเกณฑ์การตั้งชื่อโฟลเดอร์ และชื่อแฟ้มเอกสารก็คงไม่แตกต่างจากการบริการจัดการแฟ้มเอกสารในยุคที่เป็นตู้เอกสาร ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงการเรียกใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

การจัดเก็บเอกสาร

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 16:28 Read more...
 

การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Goal oriented research)

E-mail Print

การวิจัยแบบมุ่งเป้า (Goal oriented research) เป็นนโยบายสําคัญที่องค์กรสนับสนุนการวิจัย ระดับประเทศ (5 ส. 1 ว.) ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เห็นถึงความสําคัญร่วมกัน อีกทั้งฝ่ายบริหารก็ให้ความสําคัญต่อการใช้ข้อมูลหรือผลลัพธ์การวิจัยในการพัฒนาพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม ในปี 2555 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มพิเศษให้กับโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าใน 5 สาขา

 1. ข้าว
 2. มันสําปะหลัง
 3. ยางพารา
 4. ระบบโลจิสติกส์
 5. การท่องเที่ยว
Last Updated on Friday, 04 July 2014 12:01 Read more...
 

สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

E-mail Print

มาตรฐานสื่อดิจิทัลปัจจุบันกระแสการจัดการความรู้ การพัฒนาคลังความรู้หน่วยงานเป็นกระแสที่มาแรงมาก หลายหน่วยงานต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลังความรู้โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ ผสานด้วยแนวคิดของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือสร้างสรรค์เนื้อหาสาระความรู้ จากการดำเนินการข้างต้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คงหนีไม่พ้น “องค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล” ที่พัฒนา สร้างสรรค์ด้วยซอฟต์แวร์หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการจัดเก็บ การจัดหมวดหมู่ การเข้าถึงและการเรียกใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ยั่งยืน อันหมายถึงในอนาคตสามารถเรียกใช้งานได้นั่นเอง

แต่ความเป็นจริงกลับพบว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลของหลายหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญกับ “ระบบ” มากกว่า “ตัวสื่อที่เป็นสาระความรู้” ทำให้สื่อดิจิทัลที่จัดเก็บถูกละเลยความสำคัญลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ความคาดหวังที่ว่า “สื่อดิจิทัล” นั้นจะถูกเรียกใช้ได้อย่างถูกต้องในอนาคตเป็นไปไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ เช่น ปัญหาจากแบบอักษร (Font) ที่เพี้ยน เพราะไม่มีแบบอักษรดังกล่าวใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เปิดเรียกเอกสาร  ปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทย (Thai Encoding) ปัญหาจากการจัดหน้ากระดาษเพี้ยนแตกต่างไปจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก ปัญหาอันเกิดจากการทำงานซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองกำลัง เวลา และงบประมาณ เช่นการนำเอกสารตัวเล่มที่จัดรูปเล่มด้วยโปรแกรม Word Processor หรือ Desktop Publishing มาสแกน หรือพิมพ์ใหม่ แทนที่จะเก็บรักษาแฟ้มเอกสารต้นฉบับ ไม่รวมถึงปัญหาอันเกิดผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ทั้งเนื้อหา ภาพ แบบอักษร และซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างสรรค์ เพราะสื่อดิจิทัลที่นำเข้าผ่านระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ย่อมถูกจับตามองได้เร็วกว่าปกตินั่นเอง

การดำเนินการเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล จึงต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และ/หรือมาตรฐานการสร้าง การใช้งาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของสื่อดิจิทัล จึงได้ศึกษาประเด็นต่างๆ และนำมาจัดทำเป็นข้อกำหนดเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ตามเหมาะสมต่อไป

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 01:18 Read more...
 

Zotero

E-mail Print

Zotero ([zoh-TAIR-oh]) เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการบรรณานุกรมที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีพร้อมเปิดเผย Source Code เพื่อการพัฒนาต่อยอด พัฒนาโดยศูนย์ประวัติศาสตร์และสื่อสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน (Center for History and New Media, George Mason University http://chnm.gmu.edu/) 

Zotero มีความสามารถตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการหมวดหมู่ การอ้างอิง การแลกเปลี่ยนกับชุมชนออนไลน์ อย่างไรก็ดีการทำงานของ Zotero ต้องทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอย่าง FireFox ในลักษณะของโปรแกรมเสริม (Extension) ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลบรรณานุกรม การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง Zotero ยังได้พัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อการใช้งานร่วมกับ Word Processor ทั้ง Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer ในลักษณะชุดเครื่องมือ (Toolbar) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมที่จัดเก็บมาจัดทำรายการอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมท้ายเล่ม

Last Updated on Monday, 07 July 2014 09:46 Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 18

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik