Levitra 40mg PriceCialis 60mgViagra Usa
หน้าแรก
Search
Search Only:

Search Keyword ห้องสมุด

Total: 39 results found.

Page 1 of 2
1. บริการอะไรที่นักวิจัยกำลังมองหาจากห้องสมุด
(Matching tags: User needs,ความต้องการของผู้ใช้,บริการสารสนเทศ,Library services,บริการห้องสมุด,ห้องสมุด)
Renn (2014) ได้สรุป 4 กลุ่มบริการหลัก ที่นักวิจัยกำลังมองหาจากห้องสมุดภายในองค์กร ได้แก่ 1. Information Access 2. Information Research 3. Information Technology และ 4. Knowledge Management Services ...
Friday, 25 April 2014
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน
(Matching tags: OPAC,Library,ห้องสมุด,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ,Open Source Software,OpenBiblio,ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ,Automated Library,Integrated library system)
บริการหนึ่งของห้องสมุดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็คือ การทำบัญชีทรัพยากรสารสนเทศ โรงเรียนที่มีความพร้อมก็สามารถจัดซื้อจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) หรือระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS ...
Friday, 19 July 2013
3. 11-12 ก.ค. 56: แนะนำและบรรยาย “การบริหารจัดการห้องสมุดด้วย Openbiblio”
(Matching tags: โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร,ห้องสมุด,OpenBiblio)
บุคลากรฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายและสาธิต เรื่อง “การบริหารจัดการห้องสมุดด้วย Openbiblio” แด่ภิกษุ สามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ...
Friday, 12 July 2013
4. มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
(Matching tags: มาตรฐานห้องสมุด,ห้องสมุด,มาตรฐาน,standard,Library)
มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549 จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ...
Saturday, 06 July 2013
5. ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 มิติ ICT
(Matching tags: The 21st Century Library,ศตวรรษที่ 21,ห้องสมุด)
สไลด์นำเสนอการเตรียมพร้อมห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 มิติ ICT The 21st Century Library from Boonlert Aroonpiboon  ...
Tuesday, 18 June 2013
... และสามารถนำเสนอออกมาในรูปของ ชื่อ คำเฉพาะ รูปแบบ หรือ สัญลักษณ์” ห้องสมุดก็นับเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่ง ที่มีหน้าที่บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้ห้องสมุด ดังนั้นห้องสมุดจึงต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์เช่นเดียวกัน ...
Monday, 25 March 2013
... ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” กันมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ AEC กันอย่างแพร่หลาย และสม่ำเสมอ ห้องสมุด อันเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ...
Monday, 25 March 2013
8. มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
(Matching tags: มาตรฐานห้องสมุด,ห้องสมุด,Library,ตัวบ่งชี้,Indicator,KPI,การพัฒนาคุณภาพห้องสมุด,ห้องสมุดโรงเรียน,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน School Library Standard, Thailand from Boonlert Aroonpiboon  ...
Monday, 07 January 2013
9. 11 - 13 ธ.ค.55 เชิญร่วมงาน NSTDA Book Fair ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานกลาง
(Matching tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,ห้องสมุด,NSTDA Book Fair,ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ขอเชิญร่วมงาน  NSTDA Book Fair โอกาสพิเศษเพื่อเสนอหนังสือเข้าห้องสมุด หรือซื้อหนังสือเล่มโปรดให้กับคุณเองหรือเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรัก และเพลิดเพลินไปกับร้านค้าต่าง ...
Thursday, 13 December 2012
10. ห้องสมุดส่วนตัวบน iPad ด้วย My Library (Lite)
(Matching tags: iPad Apps,iPad,ห้องสมุด,Library)
Apps ตัวหนึ่งที่นักอ่านผู้นิยมใช้ iPad ไม่ควรพลาดน่าจะเป็น Apps ที่ช่วยบริหารจัดการหนังสือ และสื่อต่างๆ ในลักษณะห้องสมุดส่วนตัว เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือและสื่อต่างๆ ได้สะดวก My Library หรือตัวฟรีอย่าง ...
Sunday, 25 November 2012
11. Cloud computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
(Matching tags: การบริการทรัพยากรสารสนเทศ,Cloud computing,ห้องสมุด,ทรัพยากรสารสนเทศ)
... ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันนั้นเอง Cloud computing ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในทุกวงการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มห้องสมุดก็เช่นกัน อันมีสาเหตุจาก ความนิยมการสื่อสารทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างแยกจากกันไม่ได้ ...
Thursday, 15 November 2012
12. วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift)
(Matching tags: การรับบริจาค,Gift,ห้องสมุด,การจัดหาวัสดุ)
วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift) โดย สมหมาย ตามประวัติ Gift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ...
Wednesday, 19 September 2012
13. ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library)
(Matching tags: ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด,บริการของห้องสมุด,ห้องสมุด,Bookmobile library,ห้องสมุดเคลื่อนที่,Traveling libraries)
ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library)   โดย สมหมาย ตามประวัติ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชน ใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด ...
Thursday, 13 September 2012
14. 12 ก.ย.55 แนะนำบริการของ STKS มหาวิทยาลัยทักษิณ
(Matching tags: ห้องสมุด,STKS,เยี่ยมชม,ข่าวประชาสัมพันธ์)
นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม  แนะนำบริการของห้องสมุด STKS ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 5 คน ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 09.00 ...
Wednesday, 12 September 2012
15. 4-5 ก.ค. 55 : จัดประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด ให้กับผู้อำนวยการสำนักหอสมุด หัวหน้าห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป
(Matching tags: สภาวะโลกร้อน,ประชุมวิชาการ STKS,การบริหารความเสี่ยง,ภัยพิบัติ,ข่าวประชาสัมพันธ์,ห้องสมุด)
... การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด  ในวันพุธที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่  5 กรกฎาคม 2555   ณ ห้อง Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ...
Wednesday, 18 July 2012
16. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับห้องสมุด
(Matching tags: Business Continuity Management,BCP,BCM,การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ,ห้องสมุด)
การตั้งรับภัยพิบัติแต่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้มีการวางแผนเพื่อมิให้งานของห้องสมุดหยุดชะงักไปนั้น คงไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอน ห้องสมุดจะมีวิธีการอย่างไรในการวางแผน/การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อให้ห้องสมุดยังคงให้บริการและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ...
Friday, 06 July 2012
17. การประยุกต์ใช้ OSS ในกลุ่มห้องสมุด
(Matching tags: Open Source,ห้องสมุด,STKS,บรรณารักษ์,สารสนเทศ,Library,Open Source Software)
สไลด์นำเสนอการประยุกต์ใช้ OSS ในกลุ่มห้องสมุด บรรณารักษ์ สารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา Open Source Software for Library : STKS View more presentations from Boonlert Aroonpiboon  ...
Tuesday, 22 May 2012
18. วิทยากร : การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์
(Matching tags: มาร์ค21,MArc Machine Readable Cataloging,การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์,วิทยากร,ข่าวประชาสัมพันธ์,การลงรายการทางบรรณานุกรม,ห้องสมุด)
... "การจัดทำบรรณานุกรมทางคอมพิวเตอร์" เนื้อหา : การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine Readable Cataloging ยังคงเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศส่วน ...
Sunday, 11 March 2012
19. ข้อความภาษาไทยในลักษณะอักษรโรมัน – Romanization
(Matching tags: อักษรโรมัน,คำทับศัพท์,การถอดเสียง,การถอดข้อความ,WorldCat,transliteration,Romanization,OCLC,catalog,ห้องสมุด,ทรัพยากรสารสนเทศ)
หลายๆ ห้องสมุดได้เริ่มให้บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแก่ชาวต่างชาติ เช่น การสืบค้นผ่านบริการของ WorldCat ของ OCLC โดยใช้หลักการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยเป็นอักษรโรมัน (Romanization) ดังตัวอย่าง ...
Friday, 09 March 2012
20. ห้องสมุด 3 ดี
(Matching tags: กระทรวงศึกษาธิการ,สถานศึกษา,โรงเรียน,ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุดในฝัน,ห้องสมุด 3D,ห้องสมุด 3 ดี,หนังสือ,ห้องสมุด)
ห้องสมุด 3 ดี เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมห้องสมุด 3 ดีเริ่มดำเนินการตั้งแต่สมัย รมต.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ...
Monday, 19 December 2011
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik