Levitra 20mgCanadian Generic CialisViagra Free

Thomson Reuters : บริการ InCites

E-mail Print

บริษัท Thomson Reuters  ผู้นำการให้บริการสารสนเทศวิชาการแบบสร้างสรรค์ มีชื่อเสียงเป็นผู้ผลิตฐานข้อมูลการอ้างอิงแห่งแรกของโลก (Citation Index Database) และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการการอ้างอิงเป็นหลัก  เช่น  ฐานข้อมูล Journal Citation Report, JCR  แหล่งข้อมูลที่ให้ค่าผลกระทบ (Impact Factor, IF) ของวารสารวิชาการคุณภาพชั้นนำในสาขาต่างๆ ของโลก  รวมถึงฐานข้อมูลสิทธิบัตร Derwent World Patent Index, DWPI และ Thomson Innovation ผลิตโปรแกรม EndNote ที่ช่วยจัดการรายการบรรณานุกรมของบทความวิจัยในรูปแบบต่างๆ และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศวิเคราะห์ทางวิชาการ


บริษัท Thomson Reuters   ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ InCites เป็นครั้งแรกในเมืองไทยให้แก่ชุมชนห้องสมุด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่บริษัท Thomson Reuters ประเทศไทย ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

InCites คือ บริการประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) ที่เป็นลักษณะเป็นแพลทฟอร์ม เว็บเบส หรือเป็นเครื่องมือ ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยจากรายการบทความวิจัยตีพิมพ์จากทั่วโลก เป็นระบบที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized, citation-based research evaluation)

 


InCites มีประโยชน์ในการช่วยตอบคำถามต่างๆ
เช่น
- ประเทศ หรือ สถาบันหนึ่งๆ มีการผลิตบทความวิจัยวิชาการระดับคุณภาพจำนวนเท่าไร
- บทความวิจัยในสาขาหนึ่งๆ  มีเรื่องใดที่มีอิทธิพลมากที่สุด
- นักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ ชื่อใด ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้มีชื่อเสียง (raising stars)
- การหาค่า H-index ของนักวิทยาศาสตร์ชื่อหนึ่งๆ หรือ ของสถาบัน หรือ ของประเทศ
- งานวิจัยของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไร หรือไม่
- สาขาวิชาในการวิจัย สาขาใด ที่มีความเข็มแข็งมากที่สุดของ สถาบัน
- ค่าเฉลี่ย การได้รับการอ้างอิง ของสถาบันเราเป็นอย่างไร      ฯลฯ

เหตุผลที่มีความต้องการในการประเมินผลงานวิจัย (โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์)
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการคัดเลือก เลือกสรร เพื่อทราบว่า เราเคยอยู่ในตำเหน่งใด  ปัจจุบันเราอยู่ตำเหน่งใด และในอนาคตเราต้องการยืนอยู่ในจุดใด Bibliometrics คือหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทำการวัด นับจำนวน ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย ซึ่งสามารถแสดงผลผลิตงานวิจัยออกมาเป็นภูมิทัศน์ ของกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ใหม่ ในการสื่อสารในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงสามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์กันระหว่างบทความวิจัยในกลุ่มหนึ่งได้ด้วย

 

 


วงการวิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ได้ใช้ข้อมูล Bibliometrics
ในเรื่องต่างๆ เช่น
- วางแผนกลยุทธ์ในการวิจัยพัฒนา
- เพื่อประเมินศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อการว่าจ้าง การเลื่อตำเหน่ง
- เพื่อสรรหาพนักงานใหม่ (นักวิทยาศาสตร์) ที่มีศักยภาพสูง
- เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย คณะกรรมการบริหารของสถาบัน  ฯลฯ


แนวโน้มของสภาพการณ์ของวงการวิจัยวิทยาศาสตร์
- เกิดการแข่งขันขอทุนวิจัยจากรัฐบาล หน่วยผู้ให้ทุนวิจัย ในขณะที่มีงบประมาณลดลง
- มีการแข่งขันในการขึ้นเป็นผู้นำงานวิจัย
- วงการวิจัย ต้องการระบบที่ตรวจสอบได้ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย และ Return on Investment (ROI)
- ต้องการข้อมูลที่สามารถแสดงถึงศักยภาพ คุณภาพ ขององค์กร


บริการ InCites ประกอบด้วย 3 โมดูล ช่วยในประเมินศักยภาพงานวิจัย ใน3 ระดับคือ นักวิทยาศาสตร์ สถาบัน/หน่วยงาน  ประเทศ รวมถึงแสดงข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ประเทศอื่นๆ และจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) เพื่อให้เป็นค่ากลางในการเปรียบเทียบ ได้แก่

Research Performance profile
เป็นรายงานที่แสดงจำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ และข้อมูลการอ้างอิง ที่มีการวิเคราะห์เพื่อหาตำเหน่ง ของนักวิทยาศาสตร์ชื่อหนึ่งๆ ที่มีอิทธิพลและ/หรือ กำลังเกิดขึ้นเป็นดาวดวงใหม่ รวมถึงเพื่อติดตามดูกิจกรรมความร่วมมือของงานวิจัย

Global Comparison

แสดงผลลัพธ์และผลกระทบทางสถิติ เพื่อให้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ใช้ในการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัยของสถาบันต่างๆ ทั่วโลก และระบุถึงความเข็มแข็งในสาขาวิจัยด้วย

Institutional Profile
บริการดัชนีสำคัญ ที่แสดงถึงความเป็นเลิศของงานวิจัยของสถาบันวิจัยผู้นำทั่วโลก ที่สามารถตรวจสอบด้วยการวัดถึงความมีชื่อเสียง เงินทุนวิจัย จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ จำนวนบุคลากร

InCites ให้บริการเนื้อหาที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือที่ยีดหยุ่น คัดเลือกข้อมูล (ดิบ) เพื่อการวิเคราะห์จาก ฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ เชื่อถือในวงการวิชาการทั่วโลก  ISI : Web of  Science


InCites จัดทำรายงานต่างๆให้แบบกึ่งอัตโนมัติ ตามหน่วยวัดต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้ให้ เช่น  Country ranking / Institutional ranking / Author ranking / Citing articles / Journal ranking
altอ้างอิง : Thomson Reuters : InCites - Research Analytics . Available at : http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/
 

Last Updated on Wednesday, 07 November 2012 09:33  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik