พระราชดำรัส เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๗

พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการสัมมนาและนิทรรศการร้อยปี
ของการประถมศึกษาเพื่อปวงชนของกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๗

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการร้อยปีของการประถมศึกษาในวันนี้ ประเทศไทยของเราเริ่มพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าจะเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทรงมีพระบรมราโชบายและพระปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาให้แพร่หลาย เพื่อให้ทวยราษฎร์ได้เล่าเรียนโดยทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งโรงเรียนแห่งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ ในกรุงเทพฯ คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ เรามีแผนการศึกษาชาติฉบับแรกที่สมบูรณ์ ทั้งในเรื่องนโยบาย วิธีการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล นับว่าเป็นต้นแบบของแผนการศึกษาชาติฉบับต่อมา และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ แสดงให้เห็นว่าการประถมศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้เยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนทุกคน ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้การประถมศึกษาขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว
(more…)