อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง

บรรณานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รวบรวมงานเขียนหรือบรรณานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงปัจจุบัน จากหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสุด สื่ออิเล็กทรอนิสก์ วารสารที่จัดพิมพ์โดยมีเนื้อหาถึงพระองค์ท่านทั้งเล่ม ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงบทความวารสาร หนังสือโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เป็นประจำอยู่เสมอ แต่จะมีบางปีที่เป็นวโรกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย ที่มีการจัดทำสื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านเป็นพิเศษ เช่น ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ เนื่องจากเป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีกาญจนาภิเษกสมโภชน์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  ส่วนปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญชวนท่านชื่มชมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากงานเขียนต่างๆ

 

2456

คำถวายไชยมงคล ของพนักงานหอพระสมุดวชิรญาณในงานเฉลิมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 14 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2456. กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2456.

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเฑียร พ.ศ.2493 ฉบับเปลี่ยนแปลง. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2493.

2493

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเฑียร พ.ศ.2493 ฉบับเปลี่ยนแปลง. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2493.

2498

สมุดพระรูปในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคกลางพุทธศักราช 2498. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2498.

 

2499

จดหมายเหตุการเสด็จออกผนวชของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2499.

ชุมนุมภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชพุทธศักราช 2499. พระนคร : ผดุงศึกษา, 2499.

ประมวลภาพทรงผนวช ภูมิพโลภิกขุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2499. พระนคร : มุมหนังสือ, 2499.

2500

ขวัญแก้ว วัชโรทัย. พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499. [พระนคร] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2500.

พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2500.

2501

ประยูร พิศนาคะ. พระราชจริยาวัตรของ ร.9. [พระนคร] : ธาดา, 2501. 

2502

ยิ่งด้วยพระบารมี : อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา 7 ธันวาคม 2502. [พระนคร] : ชนะการพิมพ์, 2502. 

สมุดภาพที่ระลึกเสด็จประพาสภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ 2. พระนคร : คลังวิทยา, 2502. 

2503 

ประมวลภาพเสด็จฯ เยือน 17 ประเทศ ฉบับทูลเกล้าฯ ถวาย = The Royal Tour Oictorial Album (17 Countries) to Be Presented to Their Majecties. พระนคร : ก้าวหน้า, 2503. 

2504

สงบ สุริยินทร์. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. พระนคร : สุริยินทร์, 2504.

สมุดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป. [พระนคร] : สกุลไทย, 2504.

2505

ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ. กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ, 2505.

2506

ที่ระลึกในวันพระราชสมภพครบสามรอบ 5 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2506. พระนคร : บางกอกเวิลด์, 2506. 

สงบ สุริยินทร์. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. พระนคร : สุริยินทร์, 2506.  

2507

ประสาท เลาหพันธุ์ และคนอื่นๆ. 5 ธันว์. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2507.

2508 

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร. จาตุรงคมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508. 327 หน้า.

2509

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. [พระนคร] : บันดาลสาส์น, 2509.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. [พระนคร] : บันดาลสาส์น, 2509. 

2510

พระราชดำรัส คำกราบบังคมทูล คำกล่าวต้อนรับและคำกล่าวตอบในวาระที ฯพณฯ ประธานาธิบดี ลินคอน บี. จอห์นสัน แห่งสหรัฐอเมริกามาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม  2509. [พระนคร] : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510. 

รวมพระบรมราโชวาท. [พระนคร] : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2510.

สำนักงานสุธรรม์ นาวานุเคราะห์. ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตร = A souvenir of His Majesty the King a birthday and royal activities during the year 1996. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2510. 

2511

พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499. [พระนคร] : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2511.

กระทรวงสาธารณสุข. พระราชกรณียกิจในการพัฒนา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ธันวาคม 2511. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2511.

สมุดพระบรมฉายาลักษณ์ ภ.ป.ร. 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2511. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2511. 

สองล้นเกล้าฯ กับเจ้าฟ้าสี่พระองค์. พระนคร : บันดาลสาส์น, 2511.

2513

ขวัญแก้ว วัชโรทัย. พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2513.

ฉัตรมงคลรำลึก 2513. พระนคร : สโมสรไลออนส์ในประเทศไทย, 2513.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท. [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือกระแสพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท, [2513]. 

พระราชพิธีและพระราชกิจ ในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2513.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513. 

ภูมิพลอดุยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท. [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท, [2513]. 

2514

กรมศิลปากร. การแสดงภาพเขียนฝีพระหัตถ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 8-10 มิถุนายน 2514. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.].2514. 

จิรภา อ่อนเรือง. ลิลิต ราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. พระนคร : คุรุสภา, 2514. 

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2512 จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2513. กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2514.

พ.เทียนทองดี. รัชดาภิเษก ร.9. พระนคร : ธรรมบรรณาคาร, 2514. 

พระบรมเดชานุภาพ : ที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนาม เมื่อ 8 มิถุนายน 2514 เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษก. พระนคร : โรงพิมพ์กองบริการกรมเสมียนตรา, [25--?].

พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและพระราชกรณียกิจใน 25 ปี. 2514.

พระราชกรณียกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2514-2535.

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [พระนคร] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2514.

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสวันรัชดาภิเษก. พระนคร : สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2514.

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493 และ เรื่อง บรมราชาภิเษก พระนิพนธ์ของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2514.

รัชดาภิเษกอนุสรณ์. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2514.

รัชดาภิเษกอนุสรณ์ บทความเรื่องพระราชจริยานุวัตร อันเกี่ยวกับศาสนูปถัมภ์ ฝ่ายอิสลาม ในรอบ 25 ปี. พระนคร : สำนักราชจุฬามนตรี, 2514.

วงศ์ เชาวนะกวี. บทอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2514. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2514. 

วิภาวดีรังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เสด็จดอย : จดหมายเหตุรายวันคราประทับภูพิงคราชนิเวศน์ เชียงใหม่ พ.ศ. 2513. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2513.  

วิทยาลัยครูสงขลา. รวมปาฐคถาทางวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา : ชุมนุมสังคมวัฒนธรรม องค์การนักศึกษาวิทยาลัยครูสงขลา, 2514. 

สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสวันรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว, 2514. 

โอภาส เสวิกุล. พระบารมีปกเกล้า. พระนคร : ธนาคารกรุงเทพ, 2514. 

2515

เกื้อ ณ นคร. เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. พระนคร : กรุงไทยการพิมพ์, 2515.  

ฉัตรมงคลรำลึก 2515. นครหลวงฯ : สโมสรไสออนส์กรุงเทพฯ, 2515.

ประยูร พิศนาคะ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระภัทรมหาราชเจ้า. พระนคร : สำนักงานหอสมุดกลาง, 2515.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2515. 

สงบ สุริยินทร์. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2515.

โอภาส เสวิกุล. พระบารมีปกกล้า : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน. นครหลวงฯ : แพร่พิทยา, 2515.  

2516

ที่ระลึกครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา. พระนคร : โรงพิมพ์แม่ศรีเรือน, 2516. 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส. พระนคร : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, 2516.

สมชาย พุ่มสะอาด. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2516. 

2517

เกื้อ นคร. เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ : พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สัตยการพิมพ์, 2517.  

ประยุทธ สิทธิพันธ์. ราชตระกูล. กรุงเทพฯ : สยาม, 2517. 

พรพรรณ ธารานุมาศ, คุณหญิง. บารมีพระมากพ้นรำพัน. พระนคร : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517.

พระบรมราโชวาทเทียบพระพุทธศาสนสุภาษิต และนานาภาษิต. กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2517.

พระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสสี่รอบพระชนมายุ 2517-2518. พระนคร : [ม.ป.พ.], 2517.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ประมวลพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศ พุทธศักราช 2502 - 2510. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517. 

2518

กรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ. พระบารมีปกเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชประวัติสังเขปและดรรชนีพระราชกรณียกิจ. กรุงเทพฯ : งานบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2518.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. รัชดาภิเษกสมรส. กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ์, 2518.  

ชุมนุมจุฬา ฉบับครบ 4 รอบ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2518. กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2518.

สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์. พระมหากรุณาธิคุณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2518. 

2519

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง. พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับฝนหลวง. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2519.

เกื้อ นคร. เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สัตยการพิมพ์, 2519.  

โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริ. พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดนนทชัย, 2519.

ทินกร ทองเสวต. เรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2519. 

พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย. [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2519].

เพื่อนไทย 2519. กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนไทยในรัฐเยอรมันฯ, 2519.

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2519. 

2520

กษิตริย์-เกษตร. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2520.

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2520. 

ประยุทธ สิทธิพันธ์. มหาราชและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระภัทรมหาราช. กรุงเทพฯ : น.ส.พ. อาชญากรรมเบื้องหลังข่าว, 2520.  

ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510-2519. [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.

พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน. กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2520.

วันพัฒนา. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2520.

2521

กรมวิชาการ. คณะกรรมการจัดทำหนังสืออ่านภาษาไทยฯ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : กรม, 2521.

ประมวลพระราชกรณียกิจและการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2521.

พิภพ คราประยูร. ร่มเกล้าฯ ชาวสยาม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตและเพื่อน, 2521.

เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.

สมาคมสโมสรไลออนส์สตรีดุสิต. ประมวลพระราชกรณียกิจและการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2521.

สำนักราชเลขาธิการ. ข่าวในพระราชสำนัก เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2521. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2521. 

2522

เพลงพระราชนิพนธ์พร้อมประวัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2522.

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีรัชดาภิเษก มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2514. กรุงเพทฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2522.

สัญญา ธรรมศักดิ์. ทศพิศราชธรรม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522

2523

ภาสกร จูฑะพุทธิ. กษัตริย์-เกษตร. กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2523.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2520. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520.

2524

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ. กรุงเทพฯ : รร. นายร้อย จปร., 2524. 

สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, คุณหญิง. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2524.

2525

พระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัส คัดตัดตอนเพื่อใช้ในการพัฒนาข้าราชการ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2525.

สมุดภาพโครงการตามพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2525.

สำนักราชเลขาธิการ. สมุดภาพโครงการตามพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2525. 

2526

5 ธันวาคมมหาราช. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2526.

จากฟ้า...สู่ดิน. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.

จิตวิทยาความมั่นคง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย, 2526.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. พระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, [2526]. 143 หน้า. ภาพประกอบ.

มูลนิธิราชประนุเคราะห์ฯ. พระราชทานกำเนิดมูลนิธิครบ 20 ปี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และรายงานประจำปี 2525. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2526.

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยายาล. สามัคคีเสวกและทศพิธราชธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2526.

ว. ณ ประมวลมารค. ตามเสด็จ 14 ประเทศ. กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2526.

หนังสือที่ระลึก 5 ธันวามหาราช. กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์จำกัด, 2526

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.

องค์จอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด, 2526

2527

กรมชลประทาน. โครงการชลประทานตามพระราชดำริ. [กรุงเทพฯ] : กรม, [2527?]. 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ, 2527-.

เพิ่มพงษ์ เชาวลิต. พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนาชนบท. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พุทธศักราช 2526. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2527. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ, 2527. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาทและพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ: ธนาคารทหารไทย, 2527. 

ศิวกานท์ ปทุมสูติ. วรรณกรรมไทย เรื่อง สมเด็จพระภัทรมหาราช คำฉันท์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2527.

ศิวกานท์ ปทุมสูติ. สมเด็จพระภัทรมหาราชคำฉันท์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2527. 

สุภร ผลชีวิน. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2527. 

2528

กรมชลประทาน. โครงการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2528. [กรุงเทพฯ] : กองโครงการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป. 

5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2528. [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราช, 2528.

กระทรวงศึกษาธิการ. 103 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2538.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล. ประมวลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช วันที่ 7 มกราคม 2528. กรงุเทพฯ : คณะกรรมการ, 2528.

จังหวัดสุพรรณบุรี. โครงการ "สุพรรณบุรี" 2529-254. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2528?] . 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. พระภูมิพลมหาราช. [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย, 2528. 

ประกาศ วัชราภรณ์. หลวงพ่อจิตรลดา. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2528.

มนัสนิตย์ วณิกกุล, ท่านผู้หญิง และ จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = His majesty King Bhumibol Adulyadej. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, 2528.  

สยามมหาราชแห่งจักรีวงศ์ : ฉบับพิเศษในหลวงพระชนมายุ 60 พรรษา = The three greats of the Ratanakosin. [กรงุเทพฯ : มติประชาไทย, 2528.] 

สามมหาราชแห่งจักรีวงศ์ : ฉบับพิเศษในหลวงพระชนมายุ 60 พรรษา. [กรุงเทพฯ : มติประชาไทย, 2528] 

2529

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2529.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงอุปถัมภ์ศาสนาซิกซ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2529.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2529.

นันทิยา สว่างวุฒิธรรม สุกัญญา บำรุงสุข และ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า 2-5 มีนาคม 2503.  [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ธนาคารไทยพานิช จำกัด, 2529.

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2529. กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, [2529].

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2529.

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. สมเด็จพระปิยมหาราชพระองค์น้อย. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2529.

สมาคมนิยมไทย. สมเด็จพระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต พริ้นติ้ง, [2529]

2530

กรมชลประทาน. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ. กรุงเทพฯ : กรม, 2530. 

กรมประชาสัมพันธ์. กองข่าวต่างประเทศ. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530

กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัว : หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรม, 2530. 

กรมศิลปากร. อัครศิลปิน = Supreme Artist. กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2530. 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามพระราชดำริ : แผนงานหลัก พ.ศ.2530-2535. กรุงเทพฯ : กรม, 2530. 

กรมไปรษณีย์โทรเลข. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร : วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2530. กรุงเทพฯ : กรม, 2530.          

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. รายงานประจำปี 2529 :ในหลวงกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2530. 

การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เนื่องวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี พุทธศักราช 2530. กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2530.

คณะกรรมการ 5 ธันวามหาราช. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2530. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2530. 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับงานพัฒนา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2530]. 

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2830. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2530].

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนา. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงอุปถัมภ์ ศาสนาพราหมณ์-ฮนดู. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2530. 

คีตมหาราชสดุดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด, 2530.

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม 2531. [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2530].

จังหวัดสุพรรณบุรี. หมู่บ้านพัฒนาเทิดพระเกียรติฯ : เอกสารเผยแพร่โครงการ "สุพรรณบุรี" ระยะที่ 2. สุพรรณบุรี : ออฟเซทอาร์ตการพิมพ์, [2530?]. 

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา... "รางวัลพู่กันทอง" ธนาคารกสิกรไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร 29 มิถุนายน 2530 กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, 2530.  

จิรภา อ่อนเรือง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงของเรา). พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530. 

จุฬาวิชาการ'30 : วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ในหลวงกับงานช่าง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2530. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทย์. จุฬาฟ้าหม่น : ในหลวงกับการปศุสัตว์ไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2530.

เฉลิม ศรีผดุง, บรรณาธิการ. การพัฒนานักบริหารตามแนวทางของสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2530. 

เฉลิมชัยมหาราช. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการัฒนธรรมแห่งชาติ, 2530.

เฉลิมชัย ตาละลักษณ์. ลิลิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์, 2530. 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2530.

ณัฎฐภัทร จันทวิช. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. 

ทรงวิทย์ แก้วศรี. ทศพิธราชธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

ธีรเดช รัชนี, ม.ร.ว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2530.

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง. เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : กองทัพบก : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2530.

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่น่งเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง. เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ :พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2530.

นวมินทรมหาราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร เฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบพระนักษัตร วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530. [กรุงเทพฯ] : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, [2530].

นานาสารธรรม. [ม.ป.ท.] : ชมรมพุทธศาสน์ยาสูบ, 2530

ในหลวงกับการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, 2530. 56 หน้า. ภาพประกอบ.

ในหลวงกับงานช่าง. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

ในหลวงของเรา. [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์ พรินติ้ง กรุ๊พ, 2530.

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2488 จนถึง 2529. [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ธนาคารทหารไทย, 2530.

พรพรรณ ธารานุมาศ, คุณหญิง. บารมีพระมากพ้นรำพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กิตติวรรณ ปิ่นเกล้า, 2530.

พระเจ้าอยู่หัว : หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.

พระบรมครูช่าง. [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2530?].

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ. [กรุงเทพฯ] : กรมชลประทาน, 2530.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชกับงานพัฒนา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, [2530]. 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530. 

พระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช ร่มเกล้าฯ ชาวยุติธรรม. [กรุงเทพฯ] : กระทรวงยุติธรรม, [2530].

พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2530.

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ. กรุงเทพฯ : งานเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2530.

พระร่มเกล้าของชาวไทย = Our Beloved King. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2530.

พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2526- กันยายน 2527. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด , 2530.

พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วด้านการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์ฯ, 2530.

พระวิธูรธรรมนิเทสก์ . ทศพิธพระราชธรรม-ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2530.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ธ ทรงเป็นผู้นำทางการอนุรักษ์ ประมวลพระราชดำรัส 10 ปี วันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม 2532 - 4 ธันวาคม 2541). กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2530,

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาท. [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คีตมหาราชสดุดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2530.

เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า. กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ, 2530.

ร่มเกล้าชาวไทย. [กรุงเทพฯ] : ธนาคารออมสิน, 2530.

ร่มเกล้าราชประชาสมาสัย. [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิราชประชาสมาสัย, 2530.

รัศมี จงเจริญ. ประกายสยาม. กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2530.

ราชประชาสมาสัยสาร ฉบับพิเศษเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ปีพุทธศักราช 2530. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาสมาสัยฯ, 2530.

โรงเรียนวังไกลกังวล. เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวังไกลกังวล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2530.

ลมูล อติพยัคฆ์. สมเด็จพระภูมิพลมหาราช : ที่ระลึกในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2530.

วงศ์ เชาวนะกวี. บทกวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2530.

วารี อัมไพรวรรณ. พระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2530.

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2530. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530.

วิทยาลัยครูสวนดุสิต สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2530.

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2530.

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง. กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2530.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2530.

สมพร เทพสิทธา. สมเด็จพระภูมิพลมหาราช พระมหากษัตริย์ยอดนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2530.

สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย. หนังสือที่ระลึกในงานพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศในการนำชนบทให้วัฒนา แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2530].

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนา ครั้งที่ 4 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2530 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.

สำนักงานจังหวัดชลบุรี. คณะกรรมการจัดทำหนังสือร่มเกล้าชาวชล. ร่มเกล้าชาวชล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2530.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สมุดแผนภูมิและแผนที่สถิติแสดงจำนวนและการกระจาย ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างปี พ.ศ.2495-2529. [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. ทศพิธราชธรรม : ที่ระลึกครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2530. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530. 

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. จากฟ้าสู่ดิน เล่ม 3. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.

สำเนียง เจริญลาภ. บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่วมใจเผยแผ่ทางพันทุกข์, 2530.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. เสภา : ราชสดุดี. [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2530

สุชาติ เผือกสกนธ์, ถาวร เยาวขันธ์ และ สุธี อักษรกิตติ์. การปาฐกถาเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2530 เรื่องพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2530.

สุเมธ ตันติเวชกุล. ปาฐกถาพิเศษ เรื่องโครงการตามพระราชดำริ [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 

เสริมเกียรติ วิทิตเวท. พระธรรมมิกราชของชาวไทย : ความเรียงร้อยแก้ว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฉบับชนะการประกวด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2530. 

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. นบพระภูมิบาลบุญญะดิเรก. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2530.

หนังสือชุดหลักธรรมราชสดุดี. [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530.

อัครศิลปิน. [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2530.

อารี วัลยะเสวี. การพัฒนาคนไทยในชนบทโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอยพระยุคลบาท. [กรุงเทพฯ] : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2530.

อำนวย จั่นเงิน. อัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2530.

2531

กนก วงษ์ตระหง่าน. แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ, 2531.

กรมประชาสัมพันธ์. ศูนย์ผลิตและเผยแพร่เอกสาร. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2531. กรุงเทพฯ :กรม,[2531]

กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ. กรุงเทพฯ : กรม, 2531.

กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ.2531. กรุงเทพฯ : กรม, 2533.

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง ... [และคนอื่น ๆ]. นวมราชสดุดี. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐในคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์, 2531.

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.  แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว. [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ, 2531.

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม 2531. กรุงเทพฯ : กองแผนที่และการพิมพ์, 2531.

จรูญ เพิ่มพูล, บรรณาธิการ. เฉลิมพระเกียรติ : เรียงความเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 และ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม 2531. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.

จังหวัดนราธิวาส. ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2530. นราธิวาส : จังหวัด, 2531.

กระทรวงศึกษาธิการ. เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2531.

เฉลิมรัชมังคลามหาสมัย. [กรุงเทพฯ] : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2531.

ชำเลือง วุฒิจันทร์ และคนอื่นๆ. พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม 9 มิถุนายน 2489 - 5 ธันวาคม 2530. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.

ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างสำคัญในรัชกาลปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.

เดินตามแนวพระราชดำริ : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ, 19 ก.ค. 2531. [กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2531.

ทรงวิทย์ แก้วศรี. พระมหากรุณาธิคุณ 100 ปี ศิริราช. [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายของที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการงานฉลอง 100 ปี ศิริราช, 2531.

ธีรเดช รัชนี, ม.ร.ว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, [2531].

นบองค์ภูบดี ภูมิพล. [ม.ป.ท.] : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2531.

นวมหาราช. [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์, 2531. 

ในหลวงกับงานทันตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2531.

ประมวลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค : เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม 2531 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2531].

บรมนาถรัชมงคล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงไทย, 2531.

พเยาว์ ศรีหงส์. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2531.

พระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์ไทย. [กรุงเทพฯ] : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2531. 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2531.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนประเทศในเอเชียเป็นทางการ. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ, 2531.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2531.

พระมหากรุณาธิคุณ 100 ปีศิริราช. [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายของที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการงานฉลอง 100 ปี ศิริราช, 2531.

พระมหาสมหวัง สาระภะ.  พระราชกรณียกิจ : คำกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฉบับชนะการประกวด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2531.

พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราชเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม 9 มิถุนายน 2498 - 5 ธันวาคม 2530. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531. 

พระราชพิธีรัชมังคลาพิเษก 2 กรกฏาคม 2531. กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ, [2531].

เพ็ญพระพิริยะเกินจะรำพัน. [กรุงเทพฯ] : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2531.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2531. 339 หน้า.

ร่มเกล้าชาวชล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, [2531].

วรรณคดี สรรพจิต. บารมีพระร่มเกล้า : คำฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฉบับชนะการประกวด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2531.

วาสนา กุลประสูตร. ด้วยพระบารมี. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2531.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา. พระบรมครูช่าง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2531.

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล.พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2531. 

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล. พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย : เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และเฉลิมรัชมังคลาภิเษก. กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2531.

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. สองพระมหาราชนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2531.

สมาคมสโมสรไลออนส์สตรีดุสิต. ประมวลพระราชกรณียกิจและการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2531.

สองพระมหาราชนักพัฒนา : จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม 2531. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 2531.

เสริมเกียรติ วิทิตเวท. พระธรรมมิกราชของชาวไทย : ความเรียงร้อยแก้วเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฉบับชนะการประกวด. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2531.

หนังสือที่ระลึกงานมหาดุริยางค์สังคีตเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530. [กรุงเทพฯ] : กรมสามัญศึกษา, [2531]

2532

กรองแก้ว บูรณะกิจ. พ่อหลวง -- ของคนไทย (Unser Konig). กรุงเทพฯ : ท็อปมาร์เก็ตติ้ง โปรดักชั่นส์ กรุ๊ป, 2532.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (His Majesty's Photogrophy Portfolio). กรุงเทพฯ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้, 2532.

บุญเสริม สาตราภัย. เสด็จลานนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ ซ อักษราพิพัฒน์, 2532.

ประมวลภาพมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก. กรุงเทพฯ : เลเซอร์กราฟฟิค 82, [2532?].

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช". [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13, 2532.

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล. ทศพิธราชธรรมจากบทโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2532.

วิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ. [ม.ป.ท.] : คณะทำงานเฉพาะกิจจัดงานวิ่งลอยฟ้า เฉลิมพระเกียรติ,2532. 

ศิวกานท์ ปทุมสูติ. สมเด็จพระภัทรมหาราชคำฉันท์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สรุปผลการดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืตามแนวพระราชดำริ ปี 2531 - 2535. กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2532.

สมชาย พุ่มสอาด. สมเด็จพระภูมิพลมหาราชของชาติไทย : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สมาคมทหารตำรวจนอกราชการแห่งประเทศไทย, 2532. 

สมเด็จพระภูมิพลมหาราชของชาติไทย (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ). [ม.ป.ท.] : สมาคมทหารตำรวจนอกราชการแห่งประเทศไทย, 2532. 

สำนักพระราชวัง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่. เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2532.

2533

ทรงพระผนวช พุทธศักราช 2499. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2533.

ทรงวิทย์ แก้วศรี. บรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ 5 ธันวามหาราช, 2533.

ทวิสมโภช. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : กองทัพบก, 2533.

พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2529-กันยายน 2530. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533.

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต.กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2533. 

พระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบในงานพระราชทานเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่พระประมุขและประมุขต่างประเทศเสด็จฯ และเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะและราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ระหว่างปี พ.ศ. 2497-2531. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2533.

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2533.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พิมพ์ครั้งแรก. [กรุงเทพฯ] : งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2533.

พิพัฒน์ ชูวรเวช. ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 (แสตมป์พระรูป ร.9). พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2533.

ภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 ธันวาคม 2542 - 30 มกราคม 2543 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2533.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2533.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบในงานพระราชทานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่พระประมุขและประมุขต่างประเทศเสด็จฯ และเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะและราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2533.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2532. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2533.

โรงเรียนวังไกลกังวล. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมิ่งมงคลพระชนมายุ 3 รอบ โรงเรียนวังไกลกังวล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2533.

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล. ทศพิธราชธรรม จากบทโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2533.

สมนึก ลิ่มทอง. การปฏิบัติงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท : หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ. กรุงเทพฯ : 2532.

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. จากฟ้าสู่ดิน เล่ม 5. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533.

สำนักพระราชวัง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่. ทรงพระผนวช พุทธศักราช 2499. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2533.

2534

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษพุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2534.

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2509. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), 2534.

โครงการตามพระราชดำริในเขตจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2523. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534.

พระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, [2534?].

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2509-2533. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พี-พรินทร์, 2534.

พระสมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : กองทุนโลกทิพย์, 2534.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2534.

มูลนิธิชัยพัฒนา. พระตำหนักดอยตุง และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2534.

วิวะรา สอนชัยภูมิ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : พี-พรินทร์, 2534. 

สารคดีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 : 5 ธันวาคม 2534 [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : บริษัทแปซิฟิก อินเตอร์คอมมูเคชั่น, 2534. 

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. จากฟ้าสู่ดิน เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพม่า สหพันธรัฐมลายา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์. [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2534.

2535

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง. ในหลวงของเรากับฝนหลวง. กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2535?]. 44 หน้า

กระแสพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2535 เวลา 21.30 น..กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด, 2535.

กองทัพอากาศ และ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย. การบินเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี. กรุงเทพฯ : กองทัพอากาศ, 2535.

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐออสเตรีย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, (1984), 2535.

ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา. ทศพิธราชธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.

นงพงา สุขวนิช, บรรณาธิการ. ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) "ต้นน้ำลำธาร". กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2536.

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท : ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2535.

พึงจิตต์ ศุภมิตร, คุณหญิง. ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535.

พรรณไม้โครงการหลวง. กรุงเทพฯ : โครงการหลวง, 2535.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. [ม.ป.ท.] : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2535.

พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2532-กันยายน 2533. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2535.

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการหนังสือที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก, 2535. 

เพลินพิศ กำราญ. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก . กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2535.

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ. [กรุงเทพฯ] : สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ : สมาคม สร้างสรรค์ไทย, [2535].

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. กระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2535 เวลา 21.30 น. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2535.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534. กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2535.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), [2535].

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.

เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2503. [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2535.

สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา. วันพ่อแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สมาคม, 2535.

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. จากฟ้าสู่ดิน เล่ม 7. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535.

2536

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ในหลวงกับการประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2536.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ในหลวงกับการประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2536.

ประวิทย์ ทับทิมอ่อน. 10 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. [เพชรบุรี] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย, [2536?]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการคิดค้น. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536. 

พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2533-กันยายน 2534. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2536.

พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2535-กันยายน 2536. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, [2536]. 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2533. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2536. 

ภัทราภา ตัณสถิตย์ และคนอื่นๆ. บรรณานุกรมเรื่องพระบรมราชวงจักรีวงศ์ : ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2 พ.ศ. 2525-2528. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2536.

ภัทราภา ตัณสถิตย์ และคนอื่นๆ. บรรณานุกรมเรื่องพระบรมราชวงจักรีวงศ์ : ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 3 พ.ศ. 2529-2534. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2536.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498 - 2535. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2533. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2536.

วิเชียร เกษประทุม. ราชาศัพท์ฉบับสมบูรณ์ และ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมพระราชวงศ์โดยสังเขป. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2536]. 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาดอยตุง. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เริ่มต้นถึงเสร็จสิ้นโครงการ (ปีงบประมาณ 2531 ถึง 2536). เชียงราย : สำนักงาน, 2536.

เสด็จฯ เยือนทวีปยุโรป 5 ประเทศ พ.ศ. 2503. กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2536.

2537

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2537.

พระบรมราชจักรีวงศ์กับกรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2537. 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2537. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนต์พับลิชชิ่ง, 2537.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2537. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2537].

เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : คณะสหธรรมนิก, 2537.

รวมบทความ สยามานุสติ บ้านเมืองของเรา. กรุงเทพฯ : ส่วนกิจการพลเรือน สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, 2537.

วารี อัมไพรวรรณ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : ภัทรินทร์, 2537.

สนธิ์ บางยี่ขัน. จากมหาวิทยาลัยสู่ประชาชน : รวมบทความวิชาการ-การเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2537.

ศ. ปิยะกาญจน์. พระบิดาแห่งเมืองสยาม. กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2537. 

ศุภวิชญ์ พิชารัฐ. จารึกรอยเบื้องพระยุคลบาท : ฝนหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2537.

สำนักพระราชวัง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่. เสด็จฯ เยือนทวีปยุโรป พ.ศ. 2503 (2). กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537.

2538

50 ปี แห่งการพัฒนา ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2538.

กรมวิชาการ. คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ. หนังสือและสื่อเทคโนโลยี : ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 1-9 เมษายน 2538.  กรุงเทพฯ : กรม, 2538.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. โครงการหลวง [ฉบับสมบูรณ์]. กรุงเทพฯ : กรม, 2538.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. โครงการหลวง [ฉบับย่อ]. กรุงเทพฯ : กรม, 2538.

โครงการหุบกะพงและหนองพลับ. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2538.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเทคโนโลยีชนบท : การประชุมทางวิชาการ 3 ส.ค. 2538 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท, 2538.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเทคโนโลยีชนบท : การประชุมทางวิชาการ 3 ส.ค. 2538 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาฯ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 1

เจ้าแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : กรมตำรวจ : โครงการบรรเทาการจราจรตามพระราชดำริ, 2538.

ชวนฝันตระการตาบุปผาดอยคำ. กรุงเทพฯ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธรกิจ (มหาชน), 2538.

ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยปิตุรงค์. กรุงเทพฯ : ธนาคารใ [2538].

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง. เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489. พิมพ์ครั้งที่ 3. [กรุงเทพฯ] : กองทัพบก : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2538.

บทเรียงความเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพ.ศ.2539. กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2538.

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปี พุทธศักราช 2537. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 2538.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2538. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2538.

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7 พฤศจิกายน 2538. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538.

สำนักงาน ก.พ. ตามรอยพระยุคลบาท : แนวทางการประพฤติตามกรอบแห่งจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538].

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเองมาจากพระราชดำริ. 50 ปีแห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538.

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2538.

สำนักพระราชวัง. เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ภาคใต้ พ.ศ. 2502. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538.

หนังสืออนุสรณ์ 50 ปีแห่งการครองราชย์-ภูมิพลมหาราช. นนทบุรี : สาส์นประชาราษฎร์, [2538?].

อาริยา สินธุ. เมื่อนายแพทย์ธาดา ชาคร แพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนทนากับ นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ทางวิทยุ จ.ส.100. 2538. 

2539

กรมทางหลวง. 84 ปี กรมทางหลวง : ที่ระลึกในงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง 1 เมษายน 2539. กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2539.

50 ปี พระบารมีปกเกล้า ชาวสหกรณ์. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2539. 

กรมการจัดหางาน. ในหลวง ทรงส่งเสริมการมีงานทำ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2539.

กรมการปกครอง. พระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับการปกครองไทย. กรุงเทพฯ : กรม, 2539. 

กรมชลประทาน. การศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน จังหวัดนครนายก รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานหลัก. [กรุงเทพฯ : กรม], 2539. 23 หน้า.

กรมชลประทาน. โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมชลประทาน. พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประทานก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น. [กรุงเทพฯ : กรม, 2539].

กรมป่าไม้. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมวิชาการ. คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ. หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ปี กาญจนาภิเษก วันที่ 29 มีนาคม -7 เมษายน 2539. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ. ธ คือผู้ให้ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมศิลปากร. พระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรม และห้องสมุด. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. พระแสงราชศัสตราประจำเมือง. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ. ภูบดินทร์ปิ่นสยาม. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. โครงการหลวง. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 50 ปี พระบารมีปกเกล้า ชาวสหกรณ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2539.

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2539

กวีเทิดพระเกียรติไท้ภูมิพล : รวมผลงานและบทกวีเทิดพระเกียรติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์ ; กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.

กษัตริย์เกษตร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.

กองทัพไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539.

กองทัพเรือ. จอมทัพไทยกับราชนาวี. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ, 2539.

การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินในที่ดินพระราชทาน และที่ดินโดยเสด็จพระราชกุศล. กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.

การทูลเกล้าฯ ถวายฏีกา พระมหากรุณาธิคุณ ในการพระราชทานความเป็นธรรมและการพระราชทานอภัยโทษ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2539.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. พระร่มเกล้าของชาวไทย. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมม์, 2539. 

การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2539.

คีตราชัน : สูจิบัตรภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรีรอบปฐมทัศน์ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2539 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย . กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.

เครือข่ายกาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ : เครือข่ายกาญจนาภิเษก , 2539.

โครงการหลวง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2539.

งานช่างของในหลวง. กรุงเทพฯ : มหวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ในวโกาสที่สถาบันอุดมศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤษภาคม 2493-มกราคม 2539). กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539.

จอมทัพไทยกับราชนาวี. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ, 2539.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. องค์การบริหารสโมสรนิสิต. หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2539 ปิยมหาราชานุสรณ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539.

จุฬาลงกรณ์วารสาร [ฉบับ] 50 ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2539.

จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ 5 ทศวรรษ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2539.

เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : ศาลฎีกา, 2539.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : สโมสรไลออนส์เมืองเอก กรุงเทพ, 2539.

ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์. สามสมเด็จแห่งราชวงศ์จักรี ผู้บำเพ็ญโพธิสัตวบารมี. กรุงเทพฯ : ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์, 2539.

ช่อทิพย์ ปราโมช และคนอื่นๆ. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา. กรุงเทพฯ : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, 2539.

ชำเลือง วุฒิจันทร์, บรรณาธิการ. พระบรมราชานุศาสน์ เล่ม 2 : จากการประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช 2528 - 2536. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539.

ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี, 2539.

ตรีภพ ขวัญนคร, เรียบเรียง ; บรรณาธิการ, พิชิตชัย เชื้อมงคล. เสด็จฯ เยือนอเมริกา. กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์ฯ, 2539.

ต้อยแต. เพลงนี้-มีคุณค่า : พล.ท.ทวีศักดิ์ ทวีศรี. 2539. 

ถวัลย์ มาศจรัส. พระองค์คืออัครศิลปิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.

ถวัลย์ มาศจรัส. พระองค์คืออัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2539.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. ทศพิธราชธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2539.

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2539.

เทพ สุนทรศารทูล. มหากาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

ธ ครองไทย 50 ปี : ประมวลภาพประวัติศาสตร์แห่งความประทับใจ. กรุงเทพฯ : กราฟิค เมคเกอร์ส, 2539.

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ : หนังสือประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงเรียนจิตรลดา, 2539.

ธนาคารออมสิน. ในหลวงกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2539] 156 หน้า ภาพประกอบ.

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง. เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539

ในหลวงกับการพัฒนาการเกษตร : พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย, 2539.

ในหลวงของเรา [Computer file]. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.อาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2539.

บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2539.

บริษัทการบินไทย. 5 ธันวาคมมหาราช ประจำปี 2538 : โครงการพระราชดำริการจราจร. กรุงเทพฯ : บริษัท, 2539.

ประกาศ วัชราภรณ์, รวบรวมและเรียบเรียง. เสด็จฯ เยือน 14 ประเทศ. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539.

ประพาสต้นบนดอย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี, 2539.

ประมวลความรู้เกี่ยวกับโคนม. กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2539.

ประมวลภาพพระราชพิธีและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [electronic resource]. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549. 

เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ราชอาณาจักรไทย : 50 ปี แห่งการครองราชย์ และแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษเอกเปรม ติณสูลานนท์, 2539.

พระคทาจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการแก้ปัญหายาเสพติด.[วิดีทัศน์]. กรุงเทพฯ : สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการหทารสูงสุด, 2539.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการกสิกรรม : เอกสารวิชาการ. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2539.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน้ำ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐสภา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2539. 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ : บรรณานุกรม. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2539. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2539. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับการปกครองไทย. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2539. 

พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประทานก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2539.

พระปรัชญา อภิวํโส, ผู้รวบรวม. พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชธรรม พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539.

พระมหากรุณาธิคุณต่อครูอาวุโส. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539.

พระมหากรุณาธิคุณต่อภาษา วรรณกรรมและห้องสมุด. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539.

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2539.

พระมหากษัตริยผู้นำการพัฒนาประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 33 ฉบับพิเศษ ประจำปี 2539.

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2539.

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม). พุทโธโลยี. กรุงเทพฯ : ธุรกิจก้าวหน้า, 2539. 

พระแสงราชศัสตราประจำเมือง. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539.

ฟันดีมีใช้ตลอดชีวิต. กรุงเทพฯ : องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.), 2539. 

ภูมินิทัศน์ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539.

"`ภูมิพล' ภูวนาถ ธรรมิกราชบูชา กาญจนาภิเษก". กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2539.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ตามรอยพระยุคลบาท : แนวทางการปฏิบัติราชการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., [2539?].

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ประมวลพระบรมราโชวาทด้านศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, 2539.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2508 - 2537. กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539.

ภูมิพลอุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระมหาชนก (The story of Mahajanaka). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2539. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, [2539]. 

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. ประทีปแห่งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยประกันชีวิต, 2539.

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์, พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต, บรรณาธิการ. องค์พระผู้สถิตย์ในหทัยราษฎร์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, [2539?]. 

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. ประทีปแห่งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยประกันชีวิต, 2539. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระราชอัจฉริยะทางภาษาที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์แปล "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ". กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2539.

มินตรา. เคลยอง เซอรายดาริส กับองค์ที่รักในดวงใจ. 2539.

รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ทรงครองราชย์ : เอกสารเผยแพร่ประกอบนิทรรศการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2539.

ร้อยกรองกาญจนาภิเษก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539.

ราชกาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติ, [2539?]. 

ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2539.

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ส่งเสริมการเกษตร). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม. กรุงเทพฯ : คู่แข่งธุรกิจ, 2539.

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. ความเป็นครูสถิตในหทัยราช : รายงานการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. ความเป็นครูสถิตในหทัยราช : รายงานการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.

เลิศลักษณา บุญเจริญ, บรรณาธิการ. โสธรวรารามวรวิหาร : มงคลคู่แปดริ้ว (Sothornwararam : sanctity of Pad-Rew). กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์, 2539. 

วทัญญู ปรัชญานนท์. 50 ฤดูฝน. กรุงเทพฯ : ปูนซิเมนต์ไทย, 2539.

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 33 ฉบับพิเศษ พระมหากษัตริย์ผู้นำการพัฒนาประเทศไทย 2539. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2539.

วัฒนา บุญเสนอ, บรรณาธิการ. ธ คือผู้ให้ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 พฤศจิกายน 2539. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539.

วิรุณ ตั้งเจริญ, บรรณาธิการ. อัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539.

ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 : มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9, 2539.

ศรีนาถ สุริยะ, คุณหญิง และ ศักดา ศิริพันธุ์, บรรณาธิการ. ภูมินิทัศน์ไทย (Thai cultural landscape). กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539.

ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ. สมเด็จพระภัทรมหาราช คำฉันท์. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.

ศาลฎีกา. เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2539.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 50 ปี แห่งการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. การศึกษาเชิงสังคมวิทยา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539. 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. พระมหากษัตริย์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย. กรุงเทพฯ :สำนักงาน, 2539. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ : บรรณานุกรม. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539. 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์. เพชรกาญจนา. เพชรบูรณ์ : สถาบันราชภัฏ, 2539. 

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย, น้ำกับพระทัย : บทกวีเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสปีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539. กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539. 

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยฯ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ในหลวงกับการพัฒนาการเกษตร : พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สมาคม, 2539. 

สมพร เทพสิทธา. พระมหากรุณาธิคุณดุจแผ่นดินและดวงตะวัน. กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2539.

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. ทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539.

สำนักพระราชวัง. เสด็จประพาสต้นมาเป็นโครงการพระราชดำริ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2518. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2539.

สิทธิ สิทธิพงศ์วรกุล และคนอื่นๆ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539.

สื่อพลัง ฉบับพิเศษ : อัจฉริยะภูมิพล ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2539. กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2539.

สุทนต์ ขวัญนคร. รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระภัทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์สิน, [2539?]

สุนีย์ ปิยะเกตุ. ลิลิตโครงการพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระภูมิพลมหาราช เสวยสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : วิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539.  

สุวิชา. ตะวันส่องหล้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2539.

อัจฉรา จิระศักดิ์ระวี. เสด็จสู่ไอศูรย์ศวรรเยศ. กรุงเทพฯ : ช้างทอง, 2539. 

อัมพร สโมสร. นวมินทราชาธิราช. กรุงเทพฯ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ : บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ : ธนาคารสหธนาคาร, 2539.

อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

The King : our beloved. 2539 (นิตยสารทิลล์ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)

2540

กรมวิชาการ. คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ. หนังสือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : ที่

ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2540. กรุงเทพฯ. : กรม, 2540.

กรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ. ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดหอสมุด 

ดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : กรม, 2540. 

กระบวนพยุหยาตราชลมารค. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ, 2540.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 50 ปี ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติร่วมปลูกป่า. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้า, [2540].

การสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 นิ้ว จำนวน 199 องค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.

ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ : [บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.

จิระนันท์ ประเสริฐกุล (พิตรปรีชา). รู้ รัก สามัคคี. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2540.

ชีวิตและทรัพยากรแห่งแผ่นดินใต้เบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540. 

ชุมพล โลหะชาละ. การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.

ชุมพล โลหะชาละ, พล อ. การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหภาพพม่า. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2540. 

ด้วยจงรัก ภักดี ด้วยกัน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงเรียนจิตรลดา, 2540. 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2540.

ในหลวงกับการศึกษาไทย : ห้าทศวรรษสิริราชสมบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2540.

ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

ประทีปแห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540.

พิธีเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. กรุงเทพฯ : กองพลทหารราบที่ 6 กองทัพภาคที่ 2, 2540.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2540.

พระบิดรของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

พระภูบาลปานตะวันอันโอภาส : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

พระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมชาติ, 2540.

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2540. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.

พระราชดำรัสพระราชทาน ในพิธีปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ณ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ ; อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540. 

พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541. กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์, 2540. 

พระภิกษุปรัชญา อภิวํโส (สร้อยประดิษฐ์). ภูมิพลมหาราชคำฉันท์. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2540.

ภูมิพลอดุยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540. 115 หน้า.

ภูมิพลอดุยเดช, พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหา. พระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2540. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2539. 64 หน้า. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2540 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2540. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พัลลิชชิ่ง, 2540. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ณ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.

มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรักาลที่ 9. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2540.

มหกรรมสื่อการศึกษา 13-17 สิงหาคม 2540 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว. กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2540.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พระบิดรของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.

มานพ เมฆประยูรทอง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสหประชาชาติ. กรุงเทพฯ : สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย, 2540.

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2540.

ราชอาณาจักรไทย : 50 ช่างภาพบันทึกแผ่นดินทองฉลองกาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540.

ราชอาณาจักรไทยในรอบ 5 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ : การสัมมนาทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี วันที่ 7-9 สิงหาคม 2539 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2540. 

รุจยา อาภากร, ม.ร.ว., บรรณาธิการ. เอกกษัตริย์อัจฉริยะ. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2540.

วรนุช อุษณกร. ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540.

วันช่างภาพ'40. [กรุงเทพฯ] : สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2540. 

วันชัย อมรพันธ์, บรรณาธิการ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2540.  

ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2540. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนา : การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2540 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540.

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย. พระมหากษัตริย์ไทย : การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. "ทฤษฎีใหม่" ว่าด้วยการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2540.

สุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์.  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540. 

เสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505. กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2540. 

2541

72 พระพรรษามหาราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร, 2541.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง. ในหลวงของเรากับฝนหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541.

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานกิจการพิเศษ. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541.

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเป็นทางราชการระหว่างวันที่ 6-29 มิถุนายน พุทธศักราช 2510. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2541. 

ขอถวายพระราชสมัญญา อุตสาหกรรมเกษตรราชัน : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2541. กรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสมุนไพรไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541. 

จดหมายเหตุจังหวัดสกลนคร : เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539. กรุงเทพฯ : บริษัทเมจิกโปรดักชั่น, 2541.

ชายเดียว พัฒนาสุวรรณ. พระกำลังแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอน์พับลิชชิ่ง, 2541.

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. 2541.

ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน. กรุงเทพฯ : 2020 เวิลด์ มีเดีย, 2541.

ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริเขื่อนแม่กวงอุดมธารา. กรุงเทพฯ : 2020 เวิลด์ มีเดีย, 2541. 

ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล. กรุงเทพฯ : 2020 เวิลด์ มีเดีย, 2541.

ถวิล มนัสน้อม, บรรณาธิการ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยอ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : 2020 เวิลด์มีเดีย, 2541. 

ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรมการพัฒนาชุน, 2541.

ทักษิณ สรินทร. ในหลวงกับสิ่งแวดล้อมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541. 

ในหลวงของเรา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2541.

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. เว็บเพจเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาราชภูมิพลชนมายุ 72 พรรษา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. 

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย, 2541. 

เบญจวรรณ. พระมหากรุณาธิคุณ...ทรงเกื้อหนุนการศึกษาทางไกล. 2541. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ยั่งยืนของไทย. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541. 

พระบารมีปกเกล้าฯชาวนาไทย : ทรงเป็นพระบิดาแห่งทฤษฎีใหม่. 2541.

พระมหากษัตริย์ไทยกับการพิพิธภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2541.

พระราชดำรัส ; พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์, 2541.

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2517-2521. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2541.

พระราชดำรัส : พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. บทสำหรับแสดงและบทสำหรับอ่านเรื่องพระมหาชนก แปรรูปจากพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ , 2541. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์, 2541. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์ สาขาการจัดการลุ่มน้ำ). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2541.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรมการพัฒนาชุมชน. ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2541.

รายงานผลการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นพุทธมามากะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2541. 

วรรณิกา ศุภาพิชญ์. "ทฤษฎีใหม่ของ ในหลวง" : เพื่อปวงไทยสุขสมบูรณ์ . 2541.

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, บรรณาธิการ. สมุดภาพเรือพระราชทาน "เวชพาหน์". กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ), 2541.

ส่งศรี ประพัฒน์ทอง และคนอื่นๆ. พระมหากษัตริย์ไทยกับการพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท (ประเทศไทย), 2541. 

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย. หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ศูนย์สมุทรกีฬา" ถนนเลียบชายทะเล กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2541. กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541.

สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสวันรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514. กรุงเทพฯ : สโมสร, 2541. 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541.

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. จากฟ้าสู่ดิน เล่ม 12. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.

เสด็จฯ เยือนประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2505. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2541.

2542

5 ธันวาคม ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา. กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กเซกคิวทีฟ มีเดีย, 2542.

5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2542.

72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542.

72 พระชนมพรรษา 107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.

กรมศิลปากร. เพลงเฉลิมพระเกียรติ์มหาราขภูมิพล [เทปบันทึกเสียง]. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2542?].

กรมการศาสนา. สำนักงานพุทธมณฑล. เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 2 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : กรม, 2542.

กรมชลประทาน. ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - จังหวัดสระบุรี 25 พฤศจิกายน 2542. กรุงเทพฯ : กรม, 2542.

กรมประชาสัมพันธ์. บทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "บรรสารสดุดี". กรุงเทพฯ : กรม, 2542. 171 หน้า.

กรมประชาสัมพันธ์. อัครราชัน มิ่งขวัญชาติไทยใ กรุงเทพฯ : กรม, 2542. 38 หน้า

กรมประมง และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี. งานวันกุ้งจันทบุรี 42. จันทบุรี : 2542. 83 หน้า. ภาพประกอบ.

กรมวิชาการ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรม, 2542.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ดอกไม้โครงการหลวง. กรุงเทพฯ : กรม, 2542.

กรองแก้ว บูรณะกิจ. พ่อหลวงของคนไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์, [2542?].  

กฤษณา อโศกสิน. พระอัจฉริยภาพเลิศล้ำในสยาม. 2542.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. พอเพียงเลี้ยงชีวิต : บันทึกเกษตรไทยด้วยสำนึกในพระคุณพ่อ (Fulfillment of life's needs). กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2542]. 

กองทัพอากาศ. จอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ. กรุงเทพฯ : กองทัพอากาศ, 2542.

การจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย : บทความจากการประชุมทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2542.

การถ่ายทอดสด กระบวนพยุหยาตรา ชลมารค ณ วัดอรุณราชวรวิหาร [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ : สถานี, 2542.

การอภิปรายเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระอัจฉริยภาพเลิศล้ำในสยาม. [กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์], [2542?].

เกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. ทำเป็นธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกตเวทิน, 2542.

เกษตรทฤษฎีใหม่. จันทบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2542.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. จอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์แนวพระราชดำรัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2542.

ขนิษฐา วงศ์พานิช, อุบล ใช้สงวน, ละออทอง อัมรินทร์รัตน์, บรรณาธิการ. พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช 2503. กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2542. 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บนเส้นทางการพัฒนาอำเภอท่าหลวง. กรุงเทพฯ : กลุ่มวังขนาย, 2542.

คณะกรรมการฝ่าประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2542.

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. รับเสด็จหัวเมือง. กรุงเทพน : คณะกรรมการ, 2542.

คณะทำงานจัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2542.

ครูคอมพิวเตอร์ของแผ่นดิน : กิจกรรมนิทรรศการ 18-20 สิงหาคม 2542 คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 1. เพชรบุรี : คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542.

สมชาย รัศมี, บรรณาธิการ. ครูดนตรีของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา, 2542.

นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ, บรรณาธิการ. ครูทรัพยากรน้ำของแผ่นดิน . พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2542.

ครูบรรณารักษ์ของแผ่นดิน. กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542.

ครูบรรณารักษ์ของแผ่นดิน [electronic resource]. กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, [2542]

จุมพล วิเชียรศิลป์. ครูภูมิศาสตร์ของแผ่นดิน. บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์, 2542.

คำกราบบังคมทูลในงานสโมสรสันนิบาต และ งานถวายพระกระยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : คณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพร่ในงานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกระยาหารค่ำ, 2542.

คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2542.

คีตราชัน. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2542?].

คีตราชัน [Computer files] : ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เรียงร้อยพระราชประว้ติทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ่ง . [กรุงเทพฯ] : บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์, [2542?].

ครูช่างของแผ่นดิน : การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏพระนคร 15 กุมภาพันธ์ 2542 ณ เวทีใหม่ สวนอัมพร. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542.

ครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542. นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542. 395 หน้า.

คู่มือไม้มงคล ไม้พระราชทานประจำจังหวัด ; การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542.

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เสนอ กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

งานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : คณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพร่ในงานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกระยาหารค่ำ, 2542.

จดหมายข่าว วท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542.

จอมทัพไทยกับกองทัพอากาศ. กรุงเทพฯ : กองทัพอากาศ, 2542.

จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา. 2 เรื่อง 2 รางวัล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในการประกวดบทความ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.

จามจุรี : สื่อเชื่อมสายใย น้ำใจน้องพี่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ลำดับที่ 9) พฤศจิกายน 2542-กุมภาพันธ์ 2543. กรุงเทพฯ : สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์แห่งจุฬาฯ, 2542.

จุฬาวิจัย [ฉบับพิเศษ]. กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

จุฬาสัมพันธ์ ปีที่ 42 ฉบับพิเศษที่ 15 วันที่ 5 ธันวาคม 2542 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริยพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม. กรุงเทพฯ : สำนักงานสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

เจ้าแผ่นดิน 72 พรรษา. กรุงเทพฯ : คณะกองบรรณาธิการนิตยสารคอมมานโด. [2542].

เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่, 2542.

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ครูเกษตรของแผ่นดิน". อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542.

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรีบูรพ์การพิมพ์, 2542.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ, 2542.

ต้น คงเจริญ และคนอื่นๆ. น้ำคือชีวิต : หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ชุด ในหลวงของเรา เล่มที่ 6. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542.

ต้น คงเจริญ และคนอื่นๆ. เพื่อมิตรภาพอันยั่งยืน. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542.

ต้น คงเจริญ และคนอื่นๆ. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542.

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542.

ต่างดอกไม้เงินทองฉลองพระคุณ : รวมบทความ บทสนทนาและอภิปรายทางวิชาการ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เอส ซี พริ้นท์แอนด์แพค, 2542.

ตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542.

ตามรอยพระยุคลบาท [electronic resource] : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบภาพถ่ายดาวเทียม. กรุงเทพฯ : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542.

ตามรอยพระราชปณิธานสู่ความพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2542.

ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้. กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

ทรงพระผนวช. กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542.

ทฤษฎีใหม่ในมุมมองของการบริหารการพัฒนา [Electronic resource]. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542.

ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ : ร่วมดัวยช่วยกัน, 2542.

ทรงพระผนวช. กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. 72 พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. ทศพิธราชธรรม. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542.

ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-จังหวัดสระบุรี 25 พฤศจิกายน 2542. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ ; ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, ผู้รวบรวม. ดุจดวงตะวัน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542.

เทศาภิบาล ปีที่ 94 เดือนธันวาคม 2542 : ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542.

ธ ทรงอุปถัมภ์พระศาสนา [electronic resource]. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.

ธ สถิตเหนือเกล้าชาวนเรศวร. พิษณุโลก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542.

นวกานท์เฉลิมพระเกียรติ : ราชสดุดีในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

นพดล จันทร์เพ็ญ, บรรณาธิการ. เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ครูเกษตรของแผ่นดิน". อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2542

นวมจักรีมหาราชา : 40 ปี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542

นวมินทร์มหาราชา ธ สถิตเหนือเกล้าชาวจุฬาฯ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวจุฬาฯ", 2542.

นานาประเทศล้วนนับถือ. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542.

นิทรรศการวิชาการ ครูคอมพิวเตอร์ของแผ่นดิน วันที่ 18-20 สิงหาคม 2542. เพชรบุรี : คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2542.

นิทรรศการ "รวมใจถวายชัยมงคล นวมินทรมหาราชา" เฉลิมฉลองมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ : นานมีบุ๊คส์, 2542.

น้ำก๊อก ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : การประปานครหลวง, 2542.

ในหลวง : หลักชัยแห่งการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.

ในหลวงกับคึกฤทธิ์. 2542.

ในหลวงกับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2542.

ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช..กรุงเทพฯ : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย, 2542.

ในหลวงในดวงใจนักเขียน : 72 นักเขียนเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย : ธนาคารกรุงเทพ, 2542.

ในหลวงเสด็จฯรับพระราชอาคันตุกะ'เจียง' : กระชับสัมพันธ์ไทย-จีน. 2542.

บทเพลงเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.

บรรจง วรรธนะพงษ์. เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ ที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2542.

บรรจง วรรธนะพงษ์. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกล ที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่, 2542. 

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์เสริมปัญญาไทย, 2542.

บ้านสร้าง 2542. ปราจีนบุรี : อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี, 2542.

ประกาศ วัชราภรณ์. พระราชปณิธานในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2542.  

ประชากรไทยสมัย ร.9. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 10. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542

ประมวลพระราชดำริและวิวัฒนาการการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2542.

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ . กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542. 

ปัญหาการใช้คำไทย : บันทึกการเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานกระแสพระราชดำริ ในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505. 2542.

เปรม ติณสูลานนท์. พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน ; แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความยากจน ; เยาวชนกับการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว. 2542. 

เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ. ในหลวงของปวงชน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษเอกเปรม ติณสูลานนท์, 2542.

พระเกียรติก้องกำจายฟ้า. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2542.

พระขัตติยเกษตราธิราช : ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ ชาวแม่โจ้. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.

พระเจ้าแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, 2543.

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองทัพบก : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7, 2542.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542.

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). ร่มไทย ร่มธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, [2542].

พระมหากษัตริย์ของประชาชน กับพิธีน่ารู้. กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส, 2542.

พระมหาชนก ซิมโฟนี [Sound recording]. กรุงเทพฯ : มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร, 2542.

พระมหาดุสิต คร่ำสุข. 60 พระพรรษามหาราชคำฉันท์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2542.

พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2542.

พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2541-กันยายน 2542. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2542.

พระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, 2542. 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ . 2542.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542.

พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม 

พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2542.) กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2542.

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม). พุทโธโลยี. กรุงเทพฯ : ธุรกิจก้าวหน้า, 2542. 

พระอัจฉริยะกษัตริย์ไทย [computer file]. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2542.

พระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร [Computer file] [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการกรมประชาสัมพันธ์การจัดกงานวันสื่อสารแห่งชาติ, 2542.

พลิกความคิดเป็นปัญญา : รวมบทความจากปาฐกถาวชิราวุธ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2542.

พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง, 2542.

เพลงบรรพระราชนิพนธ์ ร.9 [Sound recording]. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2542?].

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ประมวลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : สำนักข่าว, 2542.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และแนวทางการทำงานตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, 2542.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชาวไทยมุสลิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2542.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. รวมเพลงพระราชนิพนธ์. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2542.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. หนังสือประมวลพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : มติประชาไทย, [2542].

ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา : เพลงเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 [Sound recording]. [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดทำเพลงสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, 2542.

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ . จิตวิทยาตามแนวพระราชดำริ . 2542.

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. จิตวิทยาตามแนวพระราชดำริ. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.

มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2542.

มหาราช 2 มหากษัตริย์ไทย : เวทีโลกเทิดทูน ยกย่อง. 2542.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2 เรื่อง 2 รางวัล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในการประกวดบทความ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.

ร่มแผ่นดิน : ปฏิทินปีพุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2542.

รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : บิ๊กแบนด์ (Big Band). กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2542.

ร้อยกรองคำฉันท์เพื่อสวดสดุดีทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 5 ธันวาคม. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542. 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร. กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542. 

รังสฤษฎิ์ บุญชลอ. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 (72 พรรษามหาราช). พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2542.   

ราชประชาสมาสัย ฉบับพิเศษ : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. นนทบุรี : มูลนิธิราชประชาสมาสัย, 2542.

ราชมงคล ครบ 2 รอบ. กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542.

รายงานการติดตามและประเมินผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, [2542].

เรือรบราชนาวี. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ, [2542?].

ลูกเสือชาวบ้าน การส่งเสริมงานชาวไทยภูเขา การทะเบียน การพัฒนาแหล่งน้ำ ภาษีบำรุงท้องที่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจการอส. การปกครอง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542.

โลกของน้ำ. กรุงเทพฯ : บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, 2542.

วรรณิกา ศุภาพิชญ์. พระราชทานวิถีชีวิต : ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจ "พอเพียง". 2542.

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542-2545. (รวมทุกจังหวัด)

วันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา, 2542.

วินี เชียงเถียร. วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

วินี เชียงเถียร. วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ. 2493 - 2542). วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

วารสารโดมทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2542). กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

วารสารวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2542. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542

วันพัฒนา 2542. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2542.

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 พฤศจิกายน 2542. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.

ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542.

ศรีขันว์ อยู่สุขขี, บรรณาธิการ. พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวอยุธยา. อยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2542.

ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ, บรรณาธิการ. การจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย : บทความจากการประชุมทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ศิริชัย คุณานพรัตน์ และคนอื่นๆ. ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช. กรุงเทพฯ : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท, 2542.

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เสนอ กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2542.

สนองเบื้องพระยุคลบาท อนุรักษ์และพัฒนาข้าวไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร, 2542.

สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต. ในหลวงกับประชาชน : 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต. กรุงเทพฯ : สถานี : ธนาคารออมสิน, 2542. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542.

สถาบันราชภัฏธนบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ. สารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ปีที่ 8. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ครูทรัพยากรน้ำของแผ่นดิน. พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏ, 2542.

สภาคริสตจักรในประเทศไทย. สภาคริสตจักรในประเทศไทยนมัสการโมทนาพระคุณเจ้า รวมใจถวายชัยนวมินทรมหาราชาเฉลิมพระเกีียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา วันอังคารที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1999. กรุงเทพฯ : สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2542

สมชาย พุ่มสะอาด. หนังสือประมวลพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : มติประชาไทย, [2542]. 

สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา. วันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา, 2542.

สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการมูลนิธิในประเทศไทย. [ม.ป.ท.] : สมาคม, 2542.

สยามรัฐ ฉบับพิเศษ เนื่องในวโรกาส 72 พรรษา นวมินทรมหาราชา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2542.

สรรพศิลปศาสตราธิราช. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2542.

สันทัด โรจนสุนทร. มิติการพัฒนากับปรัชญา : ทฤษฎีใหม่ จากจอมปราชญ์ของแผ่นดิน. 2542. 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ. [วีดิทัศน์] กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง : องค์การค้าของคุรุสภา : บริษัทโปร อิมเมจ, 2542.

สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2542.

สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542

สำนักงานเขตจตุจักร. จตุจักรรักในหลวง. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. รายงานประจำปี...ปีที่ 18 ประจำปี 2542. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข : สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. ร้อยกรองเยาวชนไทยร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.

สำนักพระราชวัง. เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร พ.ศ. 2798 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2501 ภาคเหนือ พ.ศ. 2505 ภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542.

สุชาติ เผือกสกนธ์. บันทึกความทรงจำเรื่อง การสื่อสารของในหลวง : รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในด้านการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม วิทยุสมัครเล่น และโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : จูปิตัส, 2542.

สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์. เทิด ธ 72 พระชันษามหาราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ.คิว. บุ๊คเซ็นเตอร์, 2542.

อุตสาหกรรมสาร : วารสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีที่ 42 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2542.

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ชุดในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา : บริษัทโปร อิมเมจ, 2542

2543

72 พรรษาภูมิพลมหาราชา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติมหาชน, 2543.

กรมการศาสนา. สำนักงานพุทธมณฑล. เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 2 รอบ. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานกิจการพิเศษ. การพัฒนาการเกษตรสนองพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543.

การรถไฟแห่งประเทศไทย. มหาราชของการรถไฟ. กรุงเทพฯ : การรถไฟ, 2543.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . จอมปราชญ์นักการศึกษา : สังเคราะห์ วิเคราะห์ และประยุกต์แนวพระราชดำรัสด้านการศึกษาและการพัฒนาคน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2543.

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังของแผ่นดิน : โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2543.

ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2543.

คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2543.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. ธ คือรากแก้วของแผ่นดิน : ปาฐกถาพิเศษ "คึกฤทธิ์ ปราโมช". กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ. เอกกษัตริย์อัจฉริยภาษา. 2543.

จำนงค์ ทองประเสริฐ. พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543.  

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, 2543.

ด้วยรัก. กรุงเทพฯ : โครงการสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ พร้อมดวงตราไปรษณียากรแผ่นทองคำ, 2543.

ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์. พระเกียรติก้องสากล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2543.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. 96 หน้า. ภาพประกอ. ISBN 974-7579-45-6

ในหลวงนายช่างใหญ่ของแผ่นดิน. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543.

ปกเกศ ปกเกล้า ชาว มช. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543.

ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2543.

ในหลวงทรงยิ่งใหญ่ : เบิร์กลีย์ทูลเกล้าฯถวายเหรียญสูงสุด. 2543.

บทวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด "ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน". กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543. 

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ในการพระราชทาน ณ โอกาสต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2493 ถึง พุทธศักราช 2540. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543.

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย : การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ณ หอประชุมฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2543. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2543.   

พระบารมีแผ่ปกพสกไทย : รายงานการอภิปรายทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543.

พระผู้ทรงเป็นครูการศึกษาพิเศษของแผ่นดิน. เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2543.

พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543. 

พระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2542 : การวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการ. พิษณุโลก : สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543. 

พระราชพิธีในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2543. 

พระอัจฉริยบารมี การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2543.

พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาและวรรณกรรม. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับทิชชิ่ง, 2543.

เพลงเฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราช ภูมิพล [Computer file]. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา พระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2531 - 2542 : การวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการ. พิษณุโลก : สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543. 256 หน้า. 

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 24 ประจำปีพุทธศักราช 2543 มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543.

รัชกาลจักรีวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2543.

วทัญญู ปรัชญานนท์. พลังของแผ่นดิน. [2543?].  

วิลาศ มณีวัต. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ "คุณๆ" สี่ขา. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2543, 2545.

วิเชียร เกษประทุม. ราชาศัพท์ฉบับสมบูรณ์และพระราชประวัติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมพระราชวงศ์ โดยสังเขป. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2543. 192 หน้า.

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร. พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ ที่กรุงเทพมหานคร (His Majesty King Bhumibol and His pure perseverance in Bangkok). กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์, [2543].

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ตีตามแนวพระราชดำริ. สรุปผลการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริระยะที่ 1 : การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ "ฉลาดรู้". กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.

สำนักพระราชวัง และ บริษัท ซี. เอ็ม. ออร์กาไนเซอร์ จำกัด. ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า : การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมสัญจร 20 พฤศจิกายน 2542-30 มกราคม 2543 [electronic resource]. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง : บริษัท ซี. เอ็ม. ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, 2543.

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. คณะครุศาสตร์. ดวงประทีปแดนสยาม. เพชรบูรณ์ : สถาบันราชภัฏ, 2543. 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. เอกสารเกี่ยวเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : สถาบัน, 2543. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ใต้เบื้องพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.

เสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543

อัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม. กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม, 2543.

2544

5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 25 ประจำปีพุทธศักราช 2544 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2544.

901 พระบรมราโชวาท [electronic resource]. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.

กนกวลี ชูชัยยะ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ทิปส์ พับบลิเคชั่น, 2544.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11-13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ กรมประชาสัมพันธ์ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2544.

จัดแสดงผลงานพระอัจฉริยภาพ 3 พระองค์ : ทรัพย์สินทางปัญญาในหลวงรัชกาลที่ 9. 2544.

ชวนี ทองโรจน์ และคนอื่นๆ. สมุนไพรตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544. 

ดัชนีค้นคำในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1-5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2544.

ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.

เทิดพระเกียรติในหลวงพระบิดาแห่งเทคโนโลยี. 2544.

ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2544.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544. 

ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล และคนอื่น ๆ. เศรษฐศาสตร์พอเพียง. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2544.108 หน้า. ISBN 974-7599-17x

ในหลวงทรงยื่นจดสิทธิบัตร : ใช้น้ำมันปาล์มแทน 'ดีเซล'. 2544.

บุษบง โควินท์. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2489-ปัจจุบัน. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544. 

พระบรมฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2544.

พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติตุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.

พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์. กรุงเทพฯ : บริษัทผลิตไฟฟ้า, [2544?].

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [Computer File]. ปทุมธานี : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2544.

ภ. ณ ประมวญมารค. ดั้นด้นดอย ตามเสด็จจากทะเลสู่ที่สูง. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544. 

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสส่งเสริมการมีงานทำ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการมีงานทำเฉลิมพระเกียรติ, [2544].

ภูวนัย ภูวนารถนฤบาล. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ศึกษาจากพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในช่วงปี 2536 - 2544. วิทยานิพนธ์ (รป.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. ประทีปแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2544. 

มนูญ มุกข์ประดิษฐ์. ประทีปแห่งแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2544.

มลศิริ วิโรทัย และ ปาริฉัตร หงสประภาส. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2544. 

มหกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2544. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.

รักในหลวง ห่วงภาษาไทย : โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน : คู่มือหมอภาษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, 2544.

วรนุช อุษณกร . ในหลวง ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544.

วสิษฐ เดชกุญชร. รอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชัยนาท. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544.

วิรุณ ตั้งเจริญ และคนอื่นๆ. ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2544.

สุนทร กุลวัฒนาวรพงศ์. ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544.

สุมณฑา พรหมบุญ และคนอื่นๆ. ความหลากหลายทางชีวภาพ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ใต้เบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.

สำนักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. องค์ความรู้ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ชุดที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สำนักงาน ก.พ., 2544. 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544. 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี 2544. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544].

2545

15 ปีสู่ที่มา ส.ค.ส. พระราชทาน. 2545.

กรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 2545. 

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง. อาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  : เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2545. 2545 

คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1, 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545.

คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ.เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545.

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545.

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545.

ทิม พรรณ ศิริ. 52 ปีใต้เบื้องพระยุคลบาท. [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2545].

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.

ที่สุดของหัวใจ. กรุงเทพฯ : กันตนา พับลิชชิ่ง, 2545.

นัยนา แย้มสาขา และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง. จดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545.

บทความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 7. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 8. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545.

เปิดปูม 'ทองแดง' สุนัขของในหลวง. 2545.

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติชน, 2545. 

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545.

พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2545.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : ทศท. คอร์ปอเรชั่น, [2545]. 55 หน้า. 

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2545.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชมหาราช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ). กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. 39 หน้า. ภาพประกอบ. 

ศธ.อัญเชิญ 'คุณทองแดง' ให้น.ร.อ่านนอกเวลา. 2545

สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2545.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. รายงานประจำปี... ปีที่ 21 ประจำปี 2545. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. 

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : สำนักงานจังหวัด, 2545. 

สุรยุทธ ยงชัยยุทธ. ศูนย์บริการการเกษตรตามพระราชดำริ : พระเมตตาในหลวงถึงเกษตรกร, 2545.

สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง. จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545.

เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2506. กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2545

สภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมาธิการการพลังงาน. พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2545. 

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. ในหลวงของเรา : บทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนสุดา : สัมภาษณ์ 15 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2545. 

อาจิณ จันทรัมพร. พระผู้ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2549.  

2546

5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2546.

กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัด. เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง. 2546.

กษัตริย์นักพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2546.

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์. เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ : สังเคราะห์และเรียบเรียงจากการเสวนา "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์". กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์, 2546.

เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท. เรื่องหลังจากวังหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2546.

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์. สายฝนเหนือปากน้ำบางนรา. กรุงเทพฯ : แบ่งปัณณ์, 2546.

ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ ม.ป.ช. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2546.

พระมงคลวิเสสกถา ในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2546.

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กสุ์, 2546.

แพรว 25 th anniversary. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2546].

ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ.ปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช . 2546.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2546.

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2546.

มูลนิธิราชประนุเคราะห์ฯ. 40 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2506-2546. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์). กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

ยุทธศักดิ์ คนบุญ. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ (รป.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2546

วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 27 ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 74 พรรษา ธันวาคม 2545. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิต, 2546. 

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 2546. 

วุฒิชัย มูลศิลป์, ศิริพร ดาบเพชร และ อนงคณา มานิตพิสิฐกุล. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 2546. 

ศรีนิตย์ บุญทอง, บรรณาธิการ. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2546. 

สมพร เทพสิทธา. การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต. กรุงเทพฯ : สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ, 2546.

สมพร เทพสิทธา. เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ, 2546.

สมพร เทพสิทธา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2546.   

สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546.

สละ ลิขิตกุล. ในหลวงกับคึกฤทธิ์. กรุงเทพฯ : สรรพศาสตร์, 2546. 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. รายงานประจำปี... ปีที่ 22 ประจำปี 2546. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546. 

เสด็จฯ เยือนไต้หวัน (ประเทศจีน) พ.ศ. 2506. กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2546.

อภิชัย ไวรักษ์สัตว์ และ ฉัตรชัย พินิตตานนท์, บรรณาธิการ. เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2546.

อริยา จินตพานิชการ. ร้อยเรื่องในรอยจำ. กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ, 2546. 

2547

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. นนทบุรี : กรม, [2547] .

กรมประชาสัมพันธ์. สำนักข่าว. ร่วมเกล้าชาวใต้. กรุงเทพฯ : กรม, 2547.

กรมพัฒนาที่ดิน. จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน. กรุงเทพฯ : กรม, 2547.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร. เป็นฝนสู่ประชา จากบิดาของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.

กระทรวงศึกษาธิการ . 112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.

กังหันน้ำชัยพัฒนา : เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย : Chaipattana low speed surface aerator, model RX-2. 2547.

เกษม วัฒนชัย. เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ที่เกี่ยวกับการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547. 

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C : Water-air pump type aerator, model RX-5C. [2547].

ชูเกียรติ ตังคโนภาส. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา. วิทยานิพนธ์ (รป.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.

พิกุล ชูสกุล. พระมหากรุณาธิคุณ. กรุงเทพฯ : โครงการพระราชดำริในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1. 2547.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 5 ธันวาคมมหาราช พุทธศักราช 2547. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เซเว่น, 2547.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. กษัตราธิราช วิทยาศาสตร์การอาหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2547.

รายงานวิจัยการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตงามตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.

รัชนี พิทักษ์เขตต์. การศึกษาแนวคิดจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาวันที่ 4 ธันวาคม ระหว่างปี 2541-2546 ที่นำมาเป็นนโยบายสาธารณะ (Policy formulation) และการปฏิบัติตามนโยบายนั้น (Policy implementation). 2547.

วาสนา บุญสม. อัครมหาราชา. กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2547. 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547. 

2548

5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา เฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ครั้งที่ 29 พุทธศักราช 2548. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2548.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ผืนดินนี้ที่พ่อให้ : แผนแก้ไขปัญหาความยากจน. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานปลัด. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย : 19 ตุลาคม 2544 วันเทคโนโลยีไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง, [2548]. 

กึ่งศตวรรษ 'ฝนเทียม''ฝนหลวง' 'น้ำทิพย์' ดับทุกข์ไทย. 2548.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์. จามจุรี : สื่อเชื่อมสายใย น้ำใจน้องพี่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ตุลาคม 2548. กรุงเทพฯ : สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

แถมสิน รัตนพันธุ์. ใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ 'ลัดดาซุบซิบ'. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548.

ทองคำ ศรีโยธิน, พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู. กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2548.

ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม. 2548.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2548.

พีระพงศ์ สุขแก้ว. บันทึกของพ่อ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : My Bangkok Pub., 2548. 

พีระพงศ์ สุขแก้ว, ธนิกธน จุลมณี ศรีพรหมโมวิช รวบรวม. เอกกษัตริย์อัจฉริยะ. กรุงเทพฯ : ยิ้มตาหวาน, 2548. 

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. 54 ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรส. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ). กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

วิรุณ ตั้งเจริญ. ศิลปะและสังคม. กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว, 2548. 

สมพร เทพสิทธา. การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค, 2548 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2548. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.

สุขิต เผ่าสวัสดิ์. ครองราชย์ 60 ปีกับการแพทย์. กรุงเทพฯ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548.

สุเมธ ตันติเวชกุล. หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐออสเตรีย พ.ศ. 2507. กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2548.

แสงเทียน ศรัทธาไทย. มหาอุทรโอบอุ้มมหาราช. กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, [2548?].  

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. สองธรรมราชา. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548.

อำภา เกิดหาญ. ธ ร่มเกล้าชาวสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2548.

2549

29 ราชันย์ : พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549

60 พระบรมราโชวาท แผนที่ชีวิต 80 ข้อคิดพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู. กรุงเทพฯ : สถาบันลือธรรม, 2549.

กระทรวงศึกษาธิการ . 114 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2549. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.

การดำเนินความยุติธรรมตามรอยพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549.

การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม". กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, 2549.

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป (มิถุนายน 2549). กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.

ขวัญแก้ว วัชโรทัย. พระราชพิธีและพระราชกรณียกิจในการทรงพระผนวช 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2499. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารฯ, 2549. 

คีตมหาราชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549.  

งานแสดงมัลติมีเดียและพลุเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์ ในชุด ดวงประทีปแห่งความหวังและความจงรักภักดี โดย กองทัพไทย และ กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. [videorecording]. กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, 2549.

จิตรดาภา. แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม ตามคำพ่อสอน. กรุงเทพฯ : My Bangkok, 2549.

จิตรภาดา. เรื่องพ่อจากคำแม่. กรุงเทพฯ : My Bangkok, 2549.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์. จามจุรี : สื่อเชื่อมสายใย น้ำใจน้องพี่ สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร, บรรณาธิการ. สายสัมพันธ์สองธรรมราชา. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549.

เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ 60 ปี. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, 2549.

เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี : พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวศาลยุติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศาลฎีกา, 2549.

ดรีมทีม แทรเวล. เที่ยวตามพ่อ. กรุงเทพฯ : อัศเจรีย์, 2549.

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ. เทิด ธ มหาราช ครองไทย 60 ปี : รวมพระราชพิธีสำคัญเกี่ยวกับการครองราชย์ครบทุกวาระ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2549

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ. พรจากพ่อ : ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ.  ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2549.    

ถวัลย์ มาศจรัส วีระ พลอยครบุรี และ กวิน เสื่อสกุล. 60 ปี พระมหาบารมี เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549.

ณรงค์ อิ่มเย็น. ชีวิตของพ่อ. กรุงเทพฯ : My Bangkok, 2549.

ณรงค์ อิ่มเย็น. ประชาชนของพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : My Bangkok Publishing House, [2549?]

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. ในหลวงในรอยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549.  

ตรึงใจไทยทั่วหล้า มหามงคลครองราชย์ 60 ปี ทรงพระเจริญ. กรุงเทพฯ : เนชั่นสุดสัปดาห์, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 5 วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 6 วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 7 วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 8 วันที่ 11 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 9 วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 10 วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 11 วันที่ 1 กันยายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 12 วันที่ 8 กันยายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 13 วันที่ 15 กันยายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 14 วันที่ 22 กันยายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งที่ 15 วันที่ 29 กันยายน 2549 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : การจัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกรที่ 16 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เล่มที่ 2, วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มที่ 1, วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : สาขาสังคมศาสตร์ เล่มที่ 3, วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : สาขาสังคมศาสตร์ เล่มที่ 4, วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2549 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

แถมสิน รัตนพันธุ์. ใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ 'ลัดดาซุบซิบ'. พิมพ์ครั้งที่ 26. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.

แถมสิน รัตนพันธุ์. ใต้ละอองธุลีพระบาท กับ ลัดดาซุบซิบ. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.

ทรงพระเจริญ : ทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิ.ย. 2549. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, 2549.

ทรงพระเจริญ บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์สยามดารารายวัน, 2549.

ทรงพระเจริญ : ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549.

ทองคำ ศรีโยธิน. พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2549.

ทองคำ ศรีโยธิน, พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 2549. 24 หน้า. ภาพประกอบ. 

ที่สุดแห่งภาพประวัติศาสตร์ 26 ราชวงศ์ ฉลองครองราชย์ 60 ปี. 2549.

เทิดไท้ ธ ผู้รังสฤษฏ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549 

ธนะชัย ผดุงธิติ. พระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549. 

ธวัชชัย พืชผล. รักในหลวงต้องทำเพื่อในหลวง. กรุงเทพฯ : Read & Share, 2549.

ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง. ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ ธรรมะกษัตริย์รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : 60 ปี สิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 

นรชิต-นฤมล สิงหเสนี, รวบรวมและเรียบเรียง. การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 18-26 สิงหาคม 2505. กรุงเทพฯ : เอส.ซี. พริ้นแอนด์แพค, 2549.

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง. เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม บุคส์ , 2549.

ในหลวงในดวงหฤทัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมเดอะบอสส์, 2549.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

บุตรี วีระไวทยะ, ท่านผู้หญิง, บรรณาธิการ. ดวงใจแผ่นดิน : การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), 2549.

ประชาปีติ บันทึกแห่งปีมหามงคล : พระบารมีปกเกล้าฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2549.

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 12. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2549.

ประทับในใจราษฎร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549.

ประมวลภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : สตาร์พิกส์ฉบับพิเศษ, 2549.

ประมวลภาพการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : Bangkok Post Today, 2549.

ประเวศ วะสี. พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.

ปวฏา พชรมน. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2549.

ปวงประชามหาปีติ : พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [electronic resource]. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549. 

เปลว สีเงิน. คิดถึงในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : openbooks, 2549.

ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2549 ประเภทเรียงความเรื่อง "ชื่อภูมิพล ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการบริหารจัดการทรัพยากร. 2549.

พ. สุวรรณ. มหามงคลเหนือเกล้าฯ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2549. 

พรชัย เฉินบำรุง. พระภัทรมหาราช พระมหากษัตริย์ อัจฉริยภาพ. นนทบุรี : วิภาวี, [2549?]. 

พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์ : ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2549.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : การสัมมนาทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ 1-1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, 2549. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2549. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา : วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.  

พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 12-13 มิถุนายน 2549. กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549.

พระมหากษัตริย์ในดวงใจ. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2549. 

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู (จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2549.

พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2549. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2549.  

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). พระมหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งด้วยพระบารมี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มังกรยิ้ม, 2549. 

พระราชพิธีศุภมงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย, 2549. 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชอัจฉริยภาพในหลวง. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. "ในหลวงฯ" กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549. 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. พระราชพิธีมหามงคล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2549. 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. พระราชอัจฉริยภาพในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549.  

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. สมเด็จพระราชาธิบดี รัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549.

พ่อของแผ่นดิน : สมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2549.

พิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [2549].

พีระพงศ์ สุขแก้ว. บันทึกของพ่อ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : My Bangkok Pub., 2549. 

เพ็ญแข สร้อยทอง และ วุฒติชัย สาสุข. องค์อัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : โพสต์ทูเดย์, 2549. 

เพลงพระราชนิพนธ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เล่มเล็กที่สุดในโลก. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2549.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2518 - 2546 "แนวทางการปฏิบัติและการดำรงตนของผู้พิพากษา" กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549. 

มนทิรา จูฑะพุทธิ, บรรณาธิการ. 9 ย่างตามรอยเท้าพ่อ. กรุงเทพฯ : แผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต์, 2549.

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมภ์, 2549

รวมภาพประทับใจ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : ไขสมอง, 2549.

รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549.

วสิษฐ เดชกุญชร. รอยพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 

วัฒน์ระวี. เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น ขอตามรอยพระบาทพ่อที่พอเพียง . กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549. 

เลิศล้ำคำกรอง ทำนองแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (องค์กรมหาชน), 2549.

ศรีนิตย์ บุญทอง. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร., 2549. 

สดุดีจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.

สดุดีดนตรีมหาราชา [sound recording]. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ : Siam Cement Group, 2549

สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปารีส. สมุดภาพที่ระลึก เนื่องในโอกาสการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการ ของประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2549.

สมพร เทพสิทธา. การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค, 2549.

สารคดี ปีที่ 22 ฉบับที่ 257 กรกฎาคม 2549 : คนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : บริษัทวิริยะธุรกิจ, 2549. 

สุทิน ลี้ปิยะชาติ. พระบารมีปกเกล้าฯ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค, 2549. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ใต้เบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.

สุเมธ ตันติเวชกุล. หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

หนังสือที่ระลึกในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. นราธิวาส : คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดนราธิวาส, 2549. 

เหนือเกล้าชาวไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, 2549.

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. ตามรอยบาทพระราชชนนี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. หนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549. 

2550

60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

80 พรรษา 80 พระบรมฉายาลักษณ์ ที่สุดแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2550.

80 พรรษา เฉลิมพระบารมี : 105 ปี กรมชลประทาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

365 วัน ฉันรักในหลวง. กรุงเทพฯ : 4-letter Word, 2550.

กรมศิลปากร. 96 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.

กรุงเทพมหานคร. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. ทรงเป็นแรงบันดาลใจ. รุงเทพฯ : กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2550.

โกวิทย์ พิมพวง, บรรณาธิการ. 80 พรรษา ครูภาษาไทยแห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ. ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.

ครูภาษาไทยของแผ่นดิน : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิพระดาบส, 2550.

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

งานช่างของในหลวง. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช 2531. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550. 

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ. รวมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2550. 

ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

ดวงใจแผ่นดิน : การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

ตามรอยพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550.

"ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (A tribute to his majesty King Bhumibol Adulyadej on the occasion of His Majesty's 80th birthday anniversary). กรุงเทพฯ : Nation Group, [2550]

ใต้ร่มบาทราษฎร์ปิติ. กรุงเทพฯ : เนชั่นสุดสัปดาห์ : สถาบันส่งเสริมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, 2550.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา : เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน. 2550.

ธงทอง จันทรางศุ. ทรงพระเจริญ. กรุงเทพฯ : ผักแว่น, 2550.

นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง. เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช.. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

บรรจง วรรธนะพงษ์ . เครื่องสูบน้ำ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

บรรจง วรรธนะพงษ์. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกล . กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550. 

ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ (ธันวาคม พุทรศักราช 2502 - กรกฎาคม พุทธศักราช 2550). กรุงเทพฯ : คณะองคมนตรี, 2550.

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

ปารเมศร์ รัชไชยบุญ. ความสุขของพระมหากษัตริย์ . กรุงเทพฯ : กรีน - ปัญญาญาณ, 2550.

เป็นฝนสู่ประชาจากบิดาของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. 80 พรรษามหามงคล. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2550.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ในหลวง ; นักพัฒนา : นวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2550. 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ในหลวงในดวงใจ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550. 

พลังงานทดแทน : เอทานอลและไบโอดีเซล. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

มนตรี ปูชตรีรัตน์ และคนอื่นๆ. 8 ทศวรรษกษัตราธิราช (80 years, an extraordinary life). กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2550. 

ยอพระเกียรติทั่วหล้า. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

ยุพา ชุมจันทร์. ตามรอยยุวกษัตริย์ สวิตเซอร์แลนด์. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.

โลกของน้ำ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550.

วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์. ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์. กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือโกสินทร์, 2550.

สมชาติ ชีพเจริญรัตน์, บรรณาธิการ. ชีพจรมังกรใต้ร่มพระบารมี. กรุงเทพฯ : ฮอนเนอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส : แอดวานซ์ โทเทิ่ล เทคโนโยี่, 2550. 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2550. 

สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก : โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550. 

สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, 2550.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. จดหมายเหตุฝนหลวง. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 8 ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.

สุชาติ เผือกสกนธ์. พระเจ้าอยู่หัว นักวิทยุสื่อสารผู้ยิ่งใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550.  

สุพิตา เริงจิต. ตามรอยเท้าพ่อ : เรื่องเล่าจากปฏิบัติการเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อช่วยธรรมชาติ. [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด, [2550]

อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง. 60 ล้านดวงใจถวายพ่อ. กรุงเทพฯ : โครงการสมเด็จพ่อผู้สร้าง, 2550.

อุตสาหกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550. 

เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน. [นนทบุรี] : กระทรวงพาณิชย์, 2550. 

เอนก นาวิกมูล. ปีติฉายาลักษณ์ : สมุดภาพ ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากปกนิตยสารและหนังสือยุคคลาสสิค. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2550.

King Bhumibol Adulyadej : The Great King of communication. Bangkok : Foreign Office Public Relations Department, Office of the Prime Minister, 2007.

Sufficiency economy : a new philosophy in the global world : 100 interviews with business professionals.     กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, 2550.

2551

เฉลิมพระเกียรติ "อัครศิลปิน". กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 

ทีโอที. 8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 (Eight decades of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Reign). กรุงเทพฯ : ทีโอที, 2551.

นงลักษณ์ วิรัชชัย และคนอื่นๆ. ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

นัยนา แย้มสาขา และคนอื่นๆ. จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น : หนังสือรวบรวมสถิติและเอกสารสำคัญที่เกิด

ขึ้นในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์. กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 11. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2551.

ปราการ กลิ่นฟุ้ง. การเสด็จพระราชดำเนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2493-2530. วิทยานิพนธ์์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2551.

รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม. 89 พระคาถามหาราชันย์ (ราชัญญคาถา). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คุ้มศึกษาพระบาฬีพุทธาภิชาน, 2551

โลกอัจฉริยะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2551.

2552

กรมศิลปากร. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552.

วิทย์ บัณฑิตกุล. 100 เรื่องในหลวงของฉัน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2552.

สมชาย ขจรศักดิ์ชัย. ตามรอยพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง. กรูงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2552.

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. ตามรอยพระราชนิพนธ์พระมหาชนก. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552.

 2553

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553.

คู่ฟ้า สองพระบารมี. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์. จามจุรี : สิ่อเชื่อมสายใจ น้ำใจน้องพี่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2553. กรุงเทพฯ :

สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.

โรม บุนนาค. คือรักแห่งราชัน พระมิ่งขวัญคู่แผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553.

2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาฟิสิกส์. ตามรอยราชย์ ... ปราชญ์กษัตริย์นักประดิษฐ์ [electronic resource]. กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554.


ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1237, 1239
โทรสาร 02-564-7060 
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์อ่านงานเขียนเรื่องในหลวง พัฒนาโดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการพัฒนาเว็บนี้ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

คลังภาพ

2012-11-13 12.05.58.jpg

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง