Skip to content


สุนัขทรงเลี้ยง

สุนัขทรงเลี้ยง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟัากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ ทรงโปรดการเลี้ยงสุนัข ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระองค์จะทรงจัดทำทะเบียนประวัติ ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิด จนถึงวันที่สุนัขทรงเลี้ยงเสียชีวิต โดยทรงพิมพ์ประวัติต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ถึงแม้จะมีสุนัขทรงเลี้ยงหลายตัวแต่พระองค์ก็ทรงจำประวัติของสุนัขได้ทุกตัว

รายชื่อสุนัขทรงเลี้ยงในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่

1. เค็ดซัล Quetza วันเกิด 07 พ.ค. 2535

ชื่อเค็ดซัล (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อเค็ดซัล (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

2. ตอลเต็ก Toltec วันเกิด 07 พ.ค.2535

ตอลเต็ก

ชื่อตอลเต็ก (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

3. ตูลูส Toulouse วันเกิด 01 ก.ย. 2537

ืชื่อตูลูส (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ืชื่อตูลูส (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

4. อัลบี้ Albi วันเกิด 01 ก.ย. 2537

ชื่ออัลบี้ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่ออัลบี้ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

5. ลียอง Lyon วันเกิด 01 ก.ย. 2537

ชื่อลียอง (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อลียอง (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

6. หัวหิน Huahin วันเกิด 15 ก.ย.2537

ชื่อหัวหิน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อหัวหิน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

7. น้ำพุ (บูบู้) Nampu (Boubou) วันเกิด 25 ก.พ.2539

น้ำพุ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อน้ำพุ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

8. คีรีบูน Canary วันเกิด 26 ส.ค. 2539

คีรีบูน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อคีรีบูน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

9. แพนด้า Panda วันเกิด 13 พ.ย. 2540

แพนด้า (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อแพนด้า (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

10. หลง Long วันเกิด 05 ก.ย. 2541

หลง (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อหลง (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

11. เทนอีเลเวน Ten-eleven วันเกิด 10 พ.ย. 2542

เทนอีเลเวน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อเทนอีเลเวน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

เทนอีเลเวน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

12. แซนดี้ Sandy วันเกิด 16 มี.ค. 2543

แซนดี้ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อแซนดี้ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

13. มน Mon วันเกิด 10 มี.ค. 2544

มน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อมน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

14. เกาลัด Kaolad วันเกิด 30 มิ.ย. 2544

เกาลัด (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อเกาลัด (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

15. มังกร Mangorn วันเกิด 6 ก.ค. 2544

มังกร (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อมังกร (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

16. ดาว Dao วันเกิด 2 ก.ย. 2545

ดาว (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อดาว (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

17. ซิกแซก Zigzag วันเกิด 28 ธ.ค. 2545

ซิกแซก (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อซิกแซก (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

18. ต้นคูณ Ton Koon วันเกิด ต.ค. 2546

ต้นคูณ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อต้นคูณ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

19. เจน Jane วันเกิด ต.ค. 2546

เจน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อเจน (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

20. ไดมอนด์ Diamond วันเกิด ต.ค. 2546

ไดมอนด์ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อไดมอนด์ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

21. ภาพันธุ์ Paphan วันเกิด 5 ก.พ. 2547

ภาพันธุ์ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อภาพันธุ์ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

22. บ่อเบี้ย Bo Beau วันเกิด 12 ต.ค. 2547

บ่อเบี้อ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อบ่อเบี้อ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

23. เชสนัท Chestnut วันเกิด 1 พ.ย. 2547

เชสนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อเชสนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

24. วอลนัท Walnut วันเกิด 1 พ.ย. 2547

วอลัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อวอลนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

25. เฮเซลนัท Hazelnut วันเกิด 1 พ.ย. 2547

เฮเซลนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อเฮเซลนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

26. พีนัท Peanut วันเกิด 1 พ.ย. 2547

พีนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อพีนัท (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

27. พุธ Puth วันเกิด 8 มิ.ย. 2548

พุธ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อพุธ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

28. ไนท์ Night วันเกิด เม.ย.2549

ไนท์ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

ชื่อไนท์ (ภาพจากสมเด็จพระพี่นางฯ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส)

Posted in สุนัขทรงเลี้ยง. Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Some HTML is OK

(required)

(required, but never shared)

or, reply to this post via trackback.