»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของการจัดลำดับของ K4D
Nov 20th, 2010 by supaporn 71 views

สถาบัน Knowledge for Development  (K4D) ของธนาคารโลก ได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับประเทศต่างๆ  โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว  4 หมวด คือ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำมาเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก  สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน (อันดับที่ 18)  สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 103) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของผลการจัดลำดับได้ที่ info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Share
เงินสนับสนุนพลังงานสะอาดของธนาคารโลก
Oct 22nd, 2010 by wilailuck 98 views

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ มีนโยบายที่จะก่อตั้งกองทุนพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Technology Fund: CTF) ไว้ภายใต้ธนาคารโลก (World Bank) เป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในการลดการเผาผลาญก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ได้เสนอให้รัฐสภาสหรัฐฯ อนุมัติและจัดสรรเงินจำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐส่วนหนึ่งได้ให้การสนับสนุนกองทุน CTF นี้ แต่ยังคงมีสมาชิกอีกหลายท่านที่ได้แสดงความกังวลว่ากองทุน CTF อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อโครงการพัฒนาพลังงานคาร์บอนแทน  อย่างไรก็ตามรัฐสภาสหรัฐยังไม่ได้ผ่านกฎหมายเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวสำหรับกองทุน CTF  ธนาคารโลกมีเป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและขจัดปัญหาความยากจน การลดมลพิษและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากประเทศด้อยพัฒนาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอัตราส่วนที่มากกว่าประเทศพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนา เช่น ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งหรือการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาที่ฝนตก ดังนั้นการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาควรที่จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/259—-12552

Share
ข่าวฝึกงาน (Internship) และข่าวทุนวิจัย (Grants)
Sep 28th, 2010 by waree 389 views

ข่าวฝึกงาน (Internship)
1. World Bank รับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่เป็นประเทศสมาชิกของ World Bank นักศึกษาที่สนใจต้องสำเร็จระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกเติมเวลา สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคมศาสตร์ การพัฒนามนุษย์ เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่น ๆ มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีประสบการณ์ทำงาน สมัครได้ช่วยเวลาฝึกงานในภาคฤดูร้อน และภาคฤดูหนาว ส่วนใหญ่ตำแหน่งจะอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี ซี ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785-pagePK:64262408-piPK:64262191~theSitePK:1058433,00.html

2. UN-ESCAP รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอกทางด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายทางเศรษฐกิจและการบริหารเชิงนโยบาย มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและการพัฒนานโยบาย ที่ UN-ESCAP กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสมัครไปตลอดปี แต่ต้องส่งใบสมัครก่อนวันเริ่มการฝึกงานอย่างน้อย 1 เดือนครึ่ง ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unescap.org/jobs/internships/

ข่าวทุนวิจัย (Grants)
1. UCLA Burkle Center ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ และความร่วมมือหรือความขัดแย้งของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งข้อเสนองานวิจัยได้ที่ the Burkle Center for International Relations at UCLA หรือผ่านทาง e-mail burkle@international.ucla.edu ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.international.ucla.edu/funding/article.asp?parentid=18787

2. The Symantec Research Labs Graduate Fellowship: ประกาศรับสมัครทุน Fellowship ประจำปี 2011 โดยเริ่มรับสมัครในเดือน กรกฎาคม 2553 จนถึงเดือนธันวาคม 2553 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมใหม่หรือด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถพัฒนาเป็นการค้าได้ ผู้ได้รับทุนนี้ยังมีโอกาสได้รับการฝึกงานกับบริษัท Symantec Research Labs ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ทุน Fellowship มีระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.symantec.com/about/careers/college/fellowship.isp หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: SRLFellowship@Symantec.com

ติดต่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/238—-52553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa