»
S
I
D
E
B
A
R
«
ปฏิรูประบบจดทะเบียนสิทธิบัตร
Dec 17th, 2010 by kusa 33 views

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื่อยกเครื่องระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ใช้มานานกว่า 50 ปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิทธิบัตรที่ออกมาให้โดย U.S. Patent Trademark Office (USTO) การจัดให้มีทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำ (Low Cost Alternative) เพื่อการต่อสู้คดีในการฟ้องร้องว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจดสิทธิบัตรที่แท้จริง และที่สำคัญได้แก่การปรับกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐฯให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับกฎหมายนี้ในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งผู้สนับสนุนกฎหมายนี้หวังว่าจะช่วยยับยั้งคดีความที่ยาวนานและสับสนในปัจจุบันได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/364—-92550

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa