»
S
I
D
E
B
A
R
«
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่
Apr 5th, 2012 by pensiri 37 views

ได้ UPS ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กน้ำหนักเบา ราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้นานขึ้นในขณะไฟฟ้าดับ

ปัจจุบันราคาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ (PC) แบบตั้งโต๊ะมีราคาถูกลงมากทำให้การใช้งานพีซีเป็นไปอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะ แต่ในเมืองใหญ่ แต่รวมไปถึงต่างจังหวัดและชนบทด้วยความแข็งแรงของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในต่าง จังหวัดด้อยกว่าเมืองหลวง การที่ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบแต่ละครั้งในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์ จะทำให้งานที่ทำมาแล้วสูญหายและเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น แหล่งจ่ายไฟฮาร์ดดิสก์พลอยเสียหายไปด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • สร้างอุปกรณ์ที่เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทน ทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอ หรือมีการดับเป็นเวลานานโดยใช้แนวคิดใหม่ในการออกแบบร่วมกับเทคโนโลยีที่ เหมาะสม

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า
Oct 7th, 2009 by supaporn 324 views

อุปกรณ์สำรอง สำหรับผู้ใช้ในชนบทหรือต่างจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโดย ดร. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ได้ดำเนินโครงการอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็น UPS สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์แบบมี UPS ในตัว นับว่าเป็นการสร้างอุปกรณ์เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทนทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอหรือมีการดับเป็นเวลานาน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa