»
S
I
D
E
B
A
R
«
อะไรเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีน
Sep 28th, 2012 by tipparat 73 views

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสที่อยู่บน mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

ที่มา : สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
ดีเอ็นเอมีความสำคัญอย่างไร
Sep 27th, 2012 by tipparat 211 views

ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดลักษณะที่แสดงออกในสิ่งมีชีวิต โดยการลอกรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ (transcription) แล้วอาร์เอ็นเอที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีน (translation) ซึ่งโปรตีนเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์หรือโปรตีนโครงสร้างอื่นๆ ภายในเซลล์ ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถถ่ายทอดไปยังเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ โดยมีการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จาก 1 โมเลกุลเป็น 2 โมเลกุล ขั้นตอน DNA replication จะเกิดขึ้นด้วยความแม่นยำจะมีการแก้ไขถ้าเกิดการผิดพลาด

ที่มา : สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

Share
การแปล นักแปล นักแปลง
Sep 18th, 2011 by supaporn 81 views

ได้อ่านบทความ ๒ บทความ คือ การแปล : ศาสตร์หรือศิลปะ และ นักแปล หรือ นักแปลง โดยคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ ในหนังสืออนุสรณ์งานศพ ของคุณสุเพี้ยน เวชชาชีวะ เพียงแค่เห็นว่าใครเป็นคนเขียนก็รีบขมีขมันในการติดตามอ่านแบบไม่ปล่อย เพราะเป็นนักเขียน และผู้แปล ที่ชื่นชม ชื่นชอบในผลงานของคุณงามพรรณมาก ติดตามงานเขียน งานแปล ชอบในสำนวนการเขียนและการใช้คำในการแปลที่สละสลวย จนทำให้อยากเขียนและแปลได้ดีอย่างท่านบ้าง ตนเองได้ผ่านการเรียนวิชาการแปลมาบ้าง และเป็นวิชาที่ชอบมากตอนสมัยเรียนปริญญาตรี จนปัจจุบันก็ยังต้องคลุกคลีกับการแปลบทความทางวิชาการอยู่เสมอ เพื่อนำมาประมวลเป็นความคิดและเรียบเรียงเสนอเป็นงานเขียนเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจในเรื่องที่แปลมา (ไม่ผิด) และถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายและมีความถูกต้อง

ถึงแม้ว่า บทความนี้ จะเป็นงานเขียนนานแล้วก็ตาม แต่แนวทางต่างๆ ที่คุณงามพรรณ ได้กล่าวถึง การแปล นั้นยังมาเป็นหลักสำหรับผู้ที่สนใจในการแปลได้ดี คุณงามพรรณ ได้กล่าวว่า งานแปลเป็นศาสตร์และศิลปะ สิ่งแรกที่นักแปลต้องรับรู้ คือ ความหมายตามระบบภาษา และภาษาแต่ละภาษามีลักษณะเฉพาะตัว คำคำหนึ่งอาจมีความหมายได้หลายอย่าง และเมื่อทำหน้าที่ต่างกันในประโยคก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป การจะเลือกใช้คำหรือโครงสร้างทางไวยากรณ์เพื่อให้ภาษาสองภาษาซ้อนกันสนิทนั้นจึงเป็นเรื่องยาก ผู้แปลจึงควร

๑. เข้าใจต้นฉบับ ผู้แปลจะต้องอ่านต้นฉบับโดยละเอียด ความรู้ภาษาต่างประเทศของต้นฉบับมีความสำคัญมาก เนื่องจากต้องเข้าใจถึงแนวการใช้ภาษาและน้ำเสียงของต้นฉบับ และยังต้องสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของตัวต้นฉบับ เพื่อให้เข้าใจความคิดของผู้เขียน
๒. ผละออกจากต้นฉบับ เมื่อผู้แปลเข้าใจภาษาต้นฉบับและความคิดของผู้เขียนแล้ว ต้องพยายามทำลืมโครงสร้างภาษาในต้นฉบับ ให้เหลือไว้เพียงความหมายที่ต้นฉบับสื่อเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าจะแปลออกมาได้ถูกต้อง แต่ภาษาของการแปลจะขาดความเป็นธรรมชาติ
๓. ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเป็น ๒ กล่าวคือ การนำคำในต้นฉบับมาเชื่อมโยงเข้ากับความคิด และถ่ายทอดออกมาในภาษาที่ ๒ ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

นักแปลต้องทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีในชั้นต้น และเป็นนักเขียนชั้นยอดในขั้นสุดท้าย ส่วนที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในการแปลคือ การรักษาน้ำเสียง และแนวการใช้ภาษาของผู้เขียนไว้

บรรณานุกรม:

งามพรรณ เวชชาชีวะ. “การแปล : ศาสตร์หรือศิลปะ” หน้า ๑๒๖-๑๒๙ ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสุเพี้ยน เวชชาชีวะ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓. กรุงเทพฯ : เพื่อนใหม่, ๒๕๓๓.

งามพรรณ เวชชาชีวะ. “นักแปล หรือ นักแปลง” หน้า ๑๓๐-๑๓๔ ใน ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสุเพี้ยน เวชชาชีวะ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓. กรุงเทพฯ : เพื่อนใหม่, ๒๕๓๓.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa