»
S
I
D
E
B
A
R
«
การนำระบบประเมินและรายงานสถานภาพการจราจร (Traffy) มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 58 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

การนำระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจร หรือ Traffy มาประยุกต์ใช้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดยการดึงข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตามจุดต่างๆ จาก Social Media ด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้มีการดึงข้อมูลจากคำสำคัญที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย อัตโนมัติ จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจราจรและน้ำท่วมเป็น หลักและนำข้อมูลมาคัดกรองและแยกประเภท เช่น ด้านสถานการณ์น้ำท่วม ด้านปัญหาจราจร ด้านการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเลือกข้อมูลจะเลือกจากข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์ซ้ำๆ หรือคล้ายๆ กัน จากนั้นนำข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์มาผูกกับพิกัดในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานในเครือข่ายของ Traffy ติดตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการถ่ายทอดภาพในบริเวณนั้นๆ เลยว่ามีสถานการณน้ำท่วมเป็นอย่างไร โดยเชื่อมต่อข้อมูลกล้องผ่านเว็บ http://info.traffy.in.th ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือที่ http://info.traffy.in.th/i เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การนำ Traffy มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Traffy:ศูนย์ข้อมูลการจราจรทางมือถือ
Mar 12th, 2012 by pensiri 46 views

สภาพจารจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวอันดับต้นๆ ที่คนกรุงเทพต้องประสบพบเจออยู่ทุกวัน คนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน อาจเกิดความเครียด รู้สึกหงุดหงิด หรือทำให้แผนงานการเดินทางที่วางไว้ล่าช้าไปได้ ได้มีการพัฒนาระบบประเมินและตรวจสอบสภาพจราจรได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่

จุดเด่น

  • ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ  real-time  สามารถค้นหาถนน สถานที่ และแนะนำการเดินทาง
  • สามารถดูข้อมูลจราจรจากป้ายจราจรอัจฉริยะใน กท. 40 ป้าย ตามแยกและกล้องวงจรปิด CCTV
  • ช่วยในการวางแผนก่อนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความติดขัด ช่วยให้ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa