»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 8)
Jul 25th, 2011 by pornpan 272 views

หัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล (Text Mining) วิทยากรโดย ดร.อลิสา คงทน นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

การทำเหมือง  (Text Mining) หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาวิธีในการสกัดหาองค์ความรู้จากข้อมูล ด้วยเหตุผลที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่และจำนวนมาก จะมีวิธีการสกัดหาองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างไร การทำ Text Mining คือ นำความสามารถในการวิเคราะห์ภาษาของมนุษย์ (Natural Language Processing: NLP) และ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ (Data Mining) ผนวกรวมเข้าด้วยกัน วิธีการทำ Text Mining มีหลายวิธี คือ
1. Information extraction: การสกัด วิเคราะห์ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างออกมา แล้วนำไปวิเคราะห์
2. Topic detection and tracking: การค้นหาหัวข้อเรื่องที่สำคัญ
3. Summarization: การย่อความ ดึงประเด็นสำคัญออกมา
4. Categorization: การจัดหมวดหมู่ (ต้องมีหมวดหมู่เดิมไว้อยู่แล้ว)
5. Clustering: การจัดกลุ่มเอกสาร โดยที่ไม่ทราบหมวดหมู่ วิธีการจัดกลุ่มเอกสาร คือ จัดกลุ่มเอกสารที่มีคำสำคัญ (Keyword) ใกล้เคียงกัน ไว้ด้วยกัน
6. Concept linkage: หลังจากจัดกลุ่มเอกสารแล้ว พยายามหาความสำคัญของกรอบความคิด(Concept)
7. Information visualization: นำเสนอเอกสารที่วิเคราะห์ได้ในรูปกราฟิก แผนภูมิ ตาราง เพื่อให้เข้าใจง่าย
8. Question and anserwing (Q&A): พยายามสกัดหาคำตอบให้กับผู้ใช้

Application ของ Tech Mining ที่สำคัญคือ การประยุกต์ใช้ Text Mining เพื่อดูความสามารถด้าน S&T โดยดูจากข้อมูลรายการบรรณานุกรมและบทคัดย่อ (Bibliographic Abstract) เพื่อให้มองเห็นความสำคัญ Topic ไหนสำคัญ สามารถนำไปสู่ Technology Forecast ได้

กระบวนการทำงานของ Tech Mining มี 3 ส่วน คือ  Data – Software – TIP’s
Data ได้แก่ ฐานข้อมูลสิทธิบัตร และฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์งานวิจัยและพัฒนา
Software ได้แก่ โปรแกรมที่วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
TIP’s (Technology Intelligence Products) เป็นการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ

Technical Intelligence: เป็นการย่อยข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อหารายละเอียดงานวิจัย 4 ด้าน สำคัญ คือ Who What When Where พร้อมจัดทำแผนที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี แสดงถึงหัวข้อเรื่องใดที่กำลังได้รับความสนใจ

Software เช่น Vantage Point วิเคราะห์ Bibliographic Abstract (R&D Publication) และข้อมูลสิทธิบัตร หากไม่มีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์ชุดใหม่ เช่น ฐานข้อมูล Web of Science, ScienceDirect มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้ว

ปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ได้ทำงานวิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Text Mining เป็นต้นแบบงานวิจัย (Prototype) อยู่หลายเรื่อง เช่น
1. Expert Finder ระบบค้นหานักวิจัยไทย ผู้เชี่ยวชาญ เป็น Prototype ในงานวิจัย TNRR Expert Finder (Thai National Research Repository)
2. ABDUL (Artificial BudDy U Love) ระบบการค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านต่าง ๆ เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. Opinion Mining ระบบการแสดงความคิดเห็น เป็น Prototype กับ Hotel Reviewers

สรุป ปัจจุบันข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกวัน เครื่องมือ (Tools) ในลักษณะ Text Mining ก็จะเข้ามามีบทบาทในการสกัดองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้งานได้อีกมาก

Share
สารสนเทศวิเคราะห์
Oct 23rd, 2009 by supaporn 434 views

ถ้าเอ่ยชื่อนี้ คนก็คงเข้าใจว่า เป็นการวิเคราะห์สารสนเทศธรรมดาๆ แต่การมีข้อมุล เป็นหลักร้อยขึ้นไป แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อสรุปในประเด็นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Data/Text Mining เพื่อจัดการข้อมูล (เช่น การเรียงลำดับ การแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล เป็นต้น) ซึ่งมีการใช้เทคนิคหลายๆส่วนร่วมกัน เช่น information extraction, association rules, classification, linguistics, statistics, natural language processing, information mapping, visualization เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานภาพปัจจุบัน ทำนายถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตได้ ฯลฯ

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้บริการสารสนเทศวิเคราะห์เพื่อพยายามวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อศึกษาและทำนายถึงทิศทางแนวโน้มในอนาคตของงานวิจัยในประเด็นนั้นๆ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ไว้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/knowledge-analytic และที่ http://www.stks.or.th

Share
เทคโนโลยี Data Mining / Text Mining
Jan 18th, 2008 by rungsima 7,260 views

Data Mining / Text Mining คือกระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อให้ค้นพบสารสนเทศเรื่องใหม่ / เรื่องที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ด้วยวิธีการสกัดคำ/ตัดคำ information extraction ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้เป็นความรู้ใหม่ รวมถึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลใหม่ด้วย Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa