»
S
I
D
E
B
A
R
«
นโยบายในการศึกษาเรื่องชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) ของสหรัฐฯ
Mar 5th, 2011 by satapon 100 views
Synthetic Biology

Synthetic Biology

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการประชุมเรื่อง “Synthetic Biology : The President’s Bioethics Commission Re-port” ณ Center for American Progress, Washington DC การจัดประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายแนวทางในการศึกษาและวิจัยด้านชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ Synthetic Biology ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมาธิการที่ถูกจัดตั้งเพื่อการศึกษาด้านชีววิทยาสังเคราะห์เพื่อเสนอต่อนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 โดยการศึกษาและงานวิจัย ทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์นั้น เป็นการศึกษาโดยใช้ความรู้ทางด้าน ชีววิทยา วิศวกรรม พันธุกรรม เคมี และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้พื้นฐานความรู้และเทคนิคทางด้าน ชีววิทยาเป็นหลัก ซึ่งงานวิจัยทางด้านดังกล่าวในปัจจุบัน มักจะเกี่ยว ข้องกับการสังเคราะห์ชิ้นส่วนทางพันธุกรรม หรือ ดีเอนเอ เพื่อนามาสร้างระบบชีวเคมี หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างชิ้นส่วนของดีเอนเอจาก แบคทีเรียชนิดหนึ่ง แล้วนาชิ้นส่วนดังกล่าวไปใส่ในแบคทีเรียอีก สายพันธุ์หนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ตาม คุณลักษณะที่ต้องการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/463—-32554

Share
นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างยีโนมบางส่วนของช้างแมมมอธ
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 43 views

ทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยนักชีววิทยาสหรัฐฯ คือ นาย Stephen C. Schuster จาก Pennsylvania State University เริ่มดำเนินการสร้างยีโนม 2 ใน 3 ของช้างแมมมอธที่สูญพันธุ์จากโลกแล้วขึ้นมาใหม่โดยใช้ ดีเอ็นเอที่สกัดมาจากเส้นขน สิ่งนี้นับว่าเป็นครัง้แรกในวงการวิทยาศาสตร์ที่ได้ประสบความสำเร็จในการรื้อฟื้นสร้างยีโนมของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่การที่จะชุบชีวิตช้างแมมมอธขึ้นมาใหม่นี้ยังคงต้องอาศัยเวลาวิจัยอีกยาวนาน และอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้

Read the rest of this entry »

Share
การจดสิทธิบัตรด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์ (Synthetic biology)
Oct 7th, 2010 by titima 134 views

ภาพรวมการจดสิทธิบัตรด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์ในยุโรปและสหรัฐฯ ยังไม่มีหลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจง โดย EPO และ USPTO อาศัยหลักเกณฑ์การจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นมาตรฐานแทน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2552 Synthetic Biology Project ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับด้านชีววิทยาสังเคราะห์ : มุมมองของประเทศในเขตมหาสมุทรแอตแลนติก” (Patenting Synthetic Biology : a Transatlantic Perspective) ณ Woodrow Wilson International Center for Scholars กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  เพื่อชี้แจงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตรให้กับผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์ (Synthetic biology) ในยุโรปและสหรัฐฯ ยังไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อออกสิทธิบัตรด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจง  โดยหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตรในยุโรปและสหรัฐฯ ได้แก่
1. สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Organisation : EPO)
2. สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office : USPTO) ซึ่งจะพิจารณาออกสิทธิบัตรให้โดยใช้หลักเกณฑ์การจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพเป็นมาตรฐานแทน

แม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์จะคล้ายกับสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ยังมีความต่างและทำให้การพิจารณาเพื่อสิทธิบัตรมีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์ยุ่งยากมากขึ้น

สำหรับ USPTO ได้สรุปส่วนประกอบสำคัญของชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์เพื่อการพิจารณาออกสิทธิบัตรไว้ 4 ส่วน ได้แก่
1. ชิ้นส่วน หมายถึง ชิ้นส่วนของยีนเดี่ยวหรือเอนไซม์ชนิดเดียวซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
2. กลไก หมายถึง การนำชิ้นส่วนหลายชิ้นมาทำงานร่วมกัน
3. ข้อมูลพันธุกรรม หมายถึง การออกแบบ ดัดแปลง สร้างใหม่ และการสังเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมโดยรวม
4. ระบบ หมายถึง การจัดโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตให้เป็นเหมือน Biosensors

USPTO ยังไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดสิทธิบัตรด้านชีววิทยาศาสตร์สังเคราะห์โดยตรง แต่พิจารณาโดยใช้เกณฑ์หลายข้อรวมกัน เช่น กฎหมายสิทธิบัตรพืช หลักเกณฑ์การออกสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสัตว์ และหลักเกณฑ์การออกสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/292—-122552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa