»
S
I
D
E
B
A
R
«
STKS สัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
Nov 24th, 2009 by Courseware2u 407 views

ก้าวสู่ปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว STKS ได้ฤกษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทส และเทคโนโลยีใหม่ในวงการสารสนเทศ ในชื่อ STKS สัญจร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานแรกในปีงบประมาณใหม่นี้ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม STKS สัญจร ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้วยวิกิ และ Open Source Software” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาวิชาการ การสร้างคลังความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 614 views

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมจัดงานสัมมนาิวิชาการ การสร้างคลังความรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2552 ณ  ห้องโถงชั้น 1  อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จ.นครปฐม เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read the rest of this entry »

Share
STKS สัญจรร่วมกับภาควิชาบรรณารักษ์ มช.
Jul 19th, 2009 by Courseware2u 466 views

นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ STKS ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการร่วมกับภาควิชาบรรณารักษ์ มช. ณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มช. วันที่ 18 – 19 ก.ค. โดยครั้งนี้มีทั้งประเด็น Web 2.0, OSS & Freeware, Reference 2.0 และ KM นับเป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาหลากหลาย มีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรของภาคฯ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ทุกระดับชั้น รศ.อังศนา ธงไชยและ รักษาการผู้อำนวยการ ศวท. (สุภาพร) ก็ตั้งเป้าที่จะจัดสัมมนาร่วมกันทุกปี

Share
สัมมนา Open Source ความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ
Jun 16th, 2009 by Courseware2u 703 views

STKS ร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนา และฝึกอบรมภาคปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Open Source Software ให้กับบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค นับเป็นก้าวหนึ่งของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ถูกงบ ถูกกฎหมายในวงการห้องสมุดอีกก้าวหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในฐานะต้นแบบที่ดีของหน่วยงานในประเทศไทยต่อไป

Share
STKS สัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Mar 23rd, 2009 by Courseware2u 713 views

STKS ร่วมกับหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด ในหัวข้อ “Open Sourcr Software & Web 2.0 ในการจัดการสารสนเทศ” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2552 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทั้งจากนักศึกษา บุคลากรสำนักวิชาฯ บุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งได้รับความกรุณาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยา่ยในเรื่องประสบการณ์การใช้ OSS ด้วย

Share
สัมมนาความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Mar 19th, 2009 by Courseware2u 770 views

STKS ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2552 โดยเน้นการประยุำกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสำหรับห้องสมุด

Share
สัมมนา STKS สัญจรร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Mar 6th, 2009 by Courseware2u 507 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ หมาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนา การพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  โดยมีผู้สนใจร่วมจำนวนมากกว่า 80 ท่าน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความรู้สำหรับบรรณารักษ์ อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa