»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2555 STKS การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 114 views

STKS Annual Conference 2012

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” วันพุธที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ห้อง Hall C ชั้น 1 รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อห้องสมุดหลายแห่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้กระทบเพียงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา แต่ยังกระทบถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ ระบบสำรองข้อมูล ตลอดทั้งระบบการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้ระบบดังกล่าวตลอดทั้งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นหัวข้อใหญ่ที่หลายๆ องค์กรให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น การบริหารจัดการของห้องสมุดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ห้องสมุดควรเร่งดำเนินการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดที่ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งอาจจะมีภัยอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย แนวคิดหลักการของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกจากกรณีศึกษาน้ำท่วมที่ผ่านมาน่าจะเป็นประเด็นตั้งต้นที่ดีและน่าสนใจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องสมุดต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://stks.or.th/th/
ลงทะเบียนออนไลน์ http://stks.or.th/th/reg-annual-conference-2012.html
ดาวน์โหลดกำหนดการ http://stks.or.th/th/images/files/20120502-STKS-Annual-Con-2012-pr-v7.pdf

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 8)
Jul 25th, 2011 by pornpan 272 views

หัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล (Text Mining) วิทยากรโดย ดร.อลิสา คงทน นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

การทำเหมือง  (Text Mining) หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาวิธีในการสกัดหาองค์ความรู้จากข้อมูล ด้วยเหตุผลที่ข้อมูลมีขนาดใหญ่และจำนวนมาก จะมีวิธีการสกัดหาองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างไร การทำ Text Mining คือ นำความสามารถในการวิเคราะห์ภาษาของมนุษย์ (Natural Language Processing: NLP) และ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ (Data Mining) ผนวกรวมเข้าด้วยกัน วิธีการทำ Text Mining มีหลายวิธี คือ
1. Information extraction: การสกัด วิเคราะห์ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างออกมา แล้วนำไปวิเคราะห์
2. Topic detection and tracking: การค้นหาหัวข้อเรื่องที่สำคัญ
3. Summarization: การย่อความ ดึงประเด็นสำคัญออกมา
4. Categorization: การจัดหมวดหมู่ (ต้องมีหมวดหมู่เดิมไว้อยู่แล้ว)
5. Clustering: การจัดกลุ่มเอกสาร โดยที่ไม่ทราบหมวดหมู่ วิธีการจัดกลุ่มเอกสาร คือ จัดกลุ่มเอกสารที่มีคำสำคัญ (Keyword) ใกล้เคียงกัน ไว้ด้วยกัน
6. Concept linkage: หลังจากจัดกลุ่มเอกสารแล้ว พยายามหาความสำคัญของกรอบความคิด(Concept)
7. Information visualization: นำเสนอเอกสารที่วิเคราะห์ได้ในรูปกราฟิก แผนภูมิ ตาราง เพื่อให้เข้าใจง่าย
8. Question and anserwing (Q&A): พยายามสกัดหาคำตอบให้กับผู้ใช้

Application ของ Tech Mining ที่สำคัญคือ การประยุกต์ใช้ Text Mining เพื่อดูความสามารถด้าน S&T โดยดูจากข้อมูลรายการบรรณานุกรมและบทคัดย่อ (Bibliographic Abstract) เพื่อให้มองเห็นความสำคัญ Topic ไหนสำคัญ สามารถนำไปสู่ Technology Forecast ได้

กระบวนการทำงานของ Tech Mining มี 3 ส่วน คือ  Data – Software – TIP’s
Data ได้แก่ ฐานข้อมูลสิทธิบัตร และฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์งานวิจัยและพัฒนา
Software ได้แก่ โปรแกรมที่วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
TIP’s (Technology Intelligence Products) เป็นการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ

Technical Intelligence: เป็นการย่อยข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อหารายละเอียดงานวิจัย 4 ด้าน สำคัญ คือ Who What When Where พร้อมจัดทำแผนที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี แสดงถึงหัวข้อเรื่องใดที่กำลังได้รับความสนใจ

Software เช่น Vantage Point วิเคราะห์ Bibliographic Abstract (R&D Publication) และข้อมูลสิทธิบัตร หากไม่มีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์ชุดใหม่ เช่น ฐานข้อมูล Web of Science, ScienceDirect มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้ว

ปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ได้ทำงานวิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Text Mining เป็นต้นแบบงานวิจัย (Prototype) อยู่หลายเรื่อง เช่น
1. Expert Finder ระบบค้นหานักวิจัยไทย ผู้เชี่ยวชาญ เป็น Prototype ในงานวิจัย TNRR Expert Finder (Thai National Research Repository)
2. ABDUL (Artificial BudDy U Love) ระบบการค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านต่าง ๆ เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. Opinion Mining ระบบการแสดงความคิดเห็น เป็น Prototype กับ Hotel Reviewers

สรุป ปัจจุบันข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกวัน เครื่องมือ (Tools) ในลักษณะ Text Mining ก็จะเข้ามามีบทบาทในการสกัดองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้งานได้อีกมาก

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 6)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 99 views

การเสวนาเรื่อง อนาคต eBook ,eReader  ในการพัฒนาบริการของห้องสมุด
โดยมีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สารสิน บุพพานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด  นายพชร สมุทวณิช บรรณาธิการบริหารนิตยสารมาร์ส สำนักพิมพ์ มาร์ส พับลิซชิ่ง ในเครือผู้จัดการ และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ว่าที่ ร้อยตรีพรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายพชร สมุทวณิช : เกิดแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนนิตยสารจากรูปแบบกระดาษให้เป็นสื่อดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษ  ลดความร้อนต่อโลก  และบริษัทฯ มีปัญหาเรื่องต้นทุนจากกระดาษที่มีราคาแพง  ประกอบกับหาวิธีที่จะทดแทนการสะสมข้อมูล พร้อมทั้งดึงเยาวชนให้อ่านหนังสือมากขึ้น  จึงทำเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ขึ้น  ช่วง 2 – 3 ปีแรกมีผู้เข้าใช้น้อยมาก วันละไม่ถึง 10 คน
และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   มีการเข้าถึงทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้เว็บดังกล่าวเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันมีผู้อ่านวันละเป็นหลักแสนคน นอกจากนี้อุปกรณ์ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่างมากมาย จึงเริ่มจัดทำ เป็น eBook , eMagazine เพิ่มลูกเล่นที่มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และใช้งานง่ายตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่

นายบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ : กล่าวถึงรูปแบบของ eBook มีหลายรูปแบบ ได้แก่ PDF , Flip eBook , Flash Multimedia eBook , ePub  และ Daisy Book ในปัจจุบัน อุปกรณ์ใหม่ ๆ  เช่น iPad มีการพัฒนาให้สามารถรองรับเอกสาร ที่เป็น PDF ได้ดียิ่งขึ้น จึงต้องยอมรับกับเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถหลี่กเลี่ยงได้  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน หรือสถาบัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บริการที่เป็นดิจิทัล

ดร.สารสิน บุพพานนท์ : ยุคนี้เป็นยุค Mobile Device ที่เป็น Post PC บริการต่าง ๆ ต้องนำเสนอได้บนอุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ด้วย เช่น เมื่อสแกนหนังสือ 1 เล่ม ควรนำไปฝากไว้บน Cloud เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 5)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 251 views

หัวข้อเรื่อง Semantic web กรณีการประยุกต์ใช้ในห้องสมุด โดย ดร.มารุต บูรณรัช
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วิวัฒนาการของห้องสมุดยุคแรกที่มีที่เก็บหนังสือ  แคตตาล็อก และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ให้บริการ พัฒนามาเป็นห้องสมุดดิจิทัล  ที่ต้องมี เมทาดาทา เครื่องมือช่วยสืบค้นที่ยังมีปัญหาในการสืบค้นอยู่ จึงมีการคิดค้น Smart Search/ Integrated Metadata และ ฺBrowsing  เกิด tagging /ontology /Folksonomy /user profiles

สิ่งที่มองว่าห้องสมุดในยุคถัดไปจะมีการพัฒนาไปทางใดและเป็นในรูปแบบใดนั้น เป็นความฝันที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน มีข้อมูลอยู่ในเว็บมากขึ้น ผู้ใช้ข้อมูลเป็นผู้สร้างเมทาดาทาเอง  และเป็นที่รวมแหล่งความรู้ให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ   ซึ่งเป็นความพยายามของ W3C (หน่วยงานที่สร้างมาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ )โดยใช้เทคโนโลยีเชิงความหมาย หรือ Semantic web  บูรณาการข้อมูลที่มีเมทาดาทาต่างกันให้เป็นข้อมูลเดียวกันได้  โดยมีกลุ่มมาตรฐานข้อมูล ชื่อ RDF, OWL , SKOS, SPARQL ตัวอย่างเช่น    วิกิเชิงความหมาย ระบบห้องสมุดดิจิทัล ช่วยในการบูรณาการที่ใช้มาตรฐานแตกต่างกัน เช่น Dublin Core , MARC21 เป็นต้น

RDF หรือ Resource Description Framework เป็นมาตรฐานที่อิงมาจากภาษา XML แต่มีโครงสร้างรูปแบบหลากหลายกว่า XML แบบจำลองของ RDF เมทาดาทาอยู่บนพื้นฐานของความคิดในการสร้างข้อความที่มี 3 ส่วนประกอบกันได้แก่ ประธาน  ความสัมพันธ์ และกรรม หรือ “Subject-Predicate-Object” โดยจะมี URI (Uniform Resource Identifier ) แทนของ 1 สิ่งเสมอ ยกตัวอย่าง เช่น เราต้องการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ ในทวีปแอฟริกา  เราก็จะใช้ URI แทนที่ข้อมูลประเทศ แล้วสร้าง Label ให้สร้างเป็นเอกสาร XML ไว้ก็จะเกิดกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันขึ้นเรื่อยๆ

Semantic web  กับการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด มี 2 ส่วนคือ

 1. Linked Data  ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูล ในแบบของข้อมูล RDF (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายกว่าในปัจจุบัน) เป็นลักษณะข้อมูลดิบจะเกิดข้อมูลที่สามารถนำไป Integrate ได้  ปัจจุบันมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ที่ใหญ่ที่สุดคือในส่วนของสำนักพิมพ์และห้องสมุด
 2. Faceted Search (การค้นหาตามมิติ)  จากปัญหาการสืบค้นของห้องสมุดดิจิทัล ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ จึงมีการติดค้นวิธีการสืบค้น เกิด Faceted Search ที่สามารถกรองข้อมูลตามมิติต่าง ๆ ได้ (หรือตามเขตข้อมูลของเมทาดาทา) เครื่องมือที่ช่วยในการค้นโดย Faceted Search ได้แก่ Exhibit , Fedora Commons

โดยสรุป Semantic web หมายถึงการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันให้เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันได้  ปัจจุบันยังมีการใช้น้อยมาก คาดว่าในอีก 2-3 ข้างหน้า Semantic web  จะเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถที่ฉลาดกว่า

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 4)
Jul 22nd, 2011 by suthiwan 142 views

Cloud Computing กรณีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cloud Computing ในกรณีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นมีเป้าหมายในการดำเนินการคือ เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างคนทำงานด้วยกัน ภายใต้การบริหารที่เป็นแบบศูนย์รวม เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในห้องสมุดทุกสาขาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำ SaaS ใช้กับห้องสมุดทุกสาขาใน มธ.  ใช้ในเรื่องห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ซื้อบริการจาก OCLC เรื่อง Local Catalog ร่วมกันเปิดให้บริการ ILL ขณะนี้กำลังปรับเปลี่ยน LIS ให้เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด Koha (แทน โปรแกรม Horizon เดิมที่จะปิดตัว) ซึ่งถือว่าเป็น cloud แบบเล็กๆ  โดย Server กลาง ตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รังสิต และถือเป็นการเรียนรู้ ให้บริการยืมคืนแก่ผู้ใช้ในต่างประเทศที่สนใจ Thai Study  นอกจากนี้ Software ต่างๆ ที่ มธ.นำมาช่วยในการทำงานในแบบ Cloud Computing ประกอบด้วย

 1. Server Monkey แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบ SaaS ซึ่งมีความสะดวก ประมวลผลที่เป็นข้อเท็จจริงและได้คำตอบภายใน 2 สัปดาห์
 2. Dropbox  เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดยนำข้อมูลไปไว้บน Dropbox ซึ่งมีความสะดวกไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่มีการเชื่อมต่อ Internet  ก็สามารถทำงานได้ทุกที่และมีประโยชน์มากสำหรับงานห้องสมุด คืองานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาเพราะแต่ละสาขาสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วว่า สาขาใดมีความต้องการตรงกัน
 3. Google Docs  ใช้ในงานหนังสือบริจาค สร้างโฟลเดอร์ ทำหน้าปกหน้าสารบัญส่งให้ห้องสมุดสาขา คัดเลือกร่วมกันรับไปบริการต่อไป
 4. OCLC CONTETdm ใช้กับงานจดหมายเหตุ ห้องสมุดมีแผนงานจะดำเนินการต่อไป ในเรื่องประชาธิปไตยประเทศไทย เริ่มเก็บภาพโปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

ถือเป็นนวัตกรรมของห้องสมุด ด้วยการพัฒนาร่วมมือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 1)
Jul 21st, 2011 by Valaiporn Changkid 117 views

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาว STKS ด้วยเป็นวันประชุมวิชาการ  STKS ประจำปี 2554 ภายใต้ในหัวข้อ Library Goes Green through ICT เพื่อช่วยสนับสนุนการลดโลกร้อนโดยเน้นวิธีการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในห้องสมุด เช่นการจัดทำเอกสารดิจิทัลด้วยวิธีดิจิไทซ์ ในงานยังมีการบรรยาย การเสวนา รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมากกว่า 10 ท่าน ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ เริ่มต้นด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2554 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานบริหารจัดการของห้องสมุด เช่น ซอฟต์แวร์เปิดสำหรับงานห้องสมุด

ภาพ : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่าย
(จากซ้าย) ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสมาคม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ิิ  กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ. สุวัฒนา สุกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Share
STKS สัญจรวันนี้ขึ้นเหนือ
Jul 13th, 2011 by watinee 47 views
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม STKS จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มทางเลือกให้กับห้องสมุดขนาดย่อมได้มีทางเลือก ILS ระบบเปิดเพิ่มขึ้น
Share
Thai – Laos Library Cooperation Development
Dec 10th, 2010 by supaporn 233 views

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนจันทน์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STKS) ในการจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ 1 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว (The New Dimension of Thai – Laos Library Cooperation Development) ระหว่างวันที่  6-7 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นั้น เนื่องจากการบริหารห้องสมุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเสริมและร่วมพัฒนาให้ห้องสมุดประสบความสำเร็จ Read the rest of this entry »

Share
ร่วมยินดี งานเปิดบ้าน NECTEC Academy 2010
Jan 12th, 2010 by titima 546 views
20100112-nectec-academy-open-house-1

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดบ้าน NECTEC Academy พร้อม ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเนคเทค และดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการ NECTEC Academy

NECTEC Academy ถือฤกษ์ดีวันที่ 11 ม.ค. 2553 “เปิดบ้าน เพาะเมล็ดพันธุ์ความรู้ก้าวสู่ สังคมไอซีที” มุ่งสร้างบุคลากรไอซีทีมืออาชีพเข้าสู่สังคมไอซีที พร้อมบริการความรู้ด้านไอซีทีต่อสังคม โดยมีพันธมิตรร่วมยินดีคับคั่ง ณ สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ชั้น 22 โซน B อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Read the rest of this entry »

Share
PTT ICT (R&D) สวัสดีปีใหม่ STKS
Dec 29th, 2009 by Valaiporn Changkid 463 views

เนื่องในโอกาสใกล้วันปีใหม่ ทางทีม PTT ICT (R&D) สวัสดีปีใหม่ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทาง PTT ICT (R&D) ได้รับความช่วยเหลือที่ดีในการผลักดัน Open Source Software ด้วยดีมาโดยตลอด

ภาพบรรยากาศ
20091229-hpn-ptt-02 20091229-hpn-ptt-01

Share
ต้อนรับ “ปีใหม่ ๒๕๕๓” กับ ส.ค.ส. จากพันธมิตรที่ดีกับ STKS
Dec 24th, 2009 by Valaiporn Changkid 835 views

เริ่มนับถอยหลังอีกไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ฤดูกาลที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงคือ “ฤดูของขวัญและของกำนัล” ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ เรามาเริ่มต้นส่งความสุขและรับความสุขด้วย ส.ค.ส. จากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีของ STKS
มาโดยตลอดมีใครบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ

Share
บรรยากาศ STKS Book Fair ครั้งที่ ๑
Dec 16th, 2009 by Valaiporn Changkid 533 views

STKS Book Fair ครั้งที่ ๑ ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆ ชุมชน สวทช. กันอย่างล้นหลาม และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีพิธีเปิดงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าเรื่องเล่มโปรดที่เคยอ่านในวัยเด็ก และบอกเล่าถึงหนังสือที่ประทับใจ และกล่าวเปิดงาน ในงานนี้ ดร.ศักรินทร์ ติดภารกิจจึงฝากเสียงและภาพมาเป็นวิดีโอติดตามชมและรับฟังได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (รอง ผพว.) มาบอกเล่าถึงหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบ และเปิดงาน STKS Book Fair ครั้งที่ ๑ อย่างเป็นทางการ…. งาน STKS Book Fair มีการจัดงานตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนั่นคือไฮไลท์ประจำวัน โดยในวันพฤหัสที่ ๑๗ ธันวาคม เป็นการพูดคุยกันสบายๆ สไตล์ดนตรีในสวนกับ DUO คู่ใหม่แห่งวงการนักเขียน ดร.ชิ้น & ดร.หมอน จะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวหนังสือกับช่วง “อ่านเป็น ป๊ะ เขียนเป็น” พบกับเกมส์สนุกๆ ในช่วงนี้มากมาย อย่าพลาดนะคะเวลาดี ๑๐.๐๐น. หน้าห้องสมุดกลาง สวทช. หรือ STKS ชื่อที่ทุกๆ คนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี…. Read the rest of this entry »

Share
STKS Book Fair
Dec 15th, 2009 by titima 322 views

15-18 ธ.ค. 2552 นี้ ห้องสมุดกลาง สวทช. หรือ STKS ขอเชิญพี่น้องพ้องเพื่อนชาว สวทช. และเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือผู้สนใจ ร่วมงาน STKS Book Fair ตลาดนัดคนรักหนังสือ ซึ่งจะได้พบกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจคอนักอ่านโดยเฉพาะ ที่ล็อบบี้ และ ห้องสมุดกลาง สวทช. (STKS ชั้น 2 อาคารสำนักงานกลาง)
Read the rest of this entry »

Share
รมว.วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๕๒
Dec 4th, 2009 by titima 602 views
20091203-hmk-day-1

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงาน "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒"

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ “เศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที@สวทช.” ที่จัดโดย STKS เพื่อร่วมในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” ณ ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒

Read the rest of this entry »

Share
วันนี้ในอดีต วันที่ 27 ตุลาคม
Oct 27th, 2009 by Valaiporn Changkid 432 views

เรื่องราวในอดีตบอกอะไรคุณได้บ้าง วันนี้ในอดีตวันที่ 27 ตุลาคม ในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างรอบโลกเราไปดูกันค่ะ

 • พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) – วันประกาศเอกราชในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) – วันประกาศเอกราชในเติร์กเมนิสถาน
 • พ.ศ. 2338 (ค.ศ. 1795) - สหรัฐอเมริกาและสเปน ลงนามในสนธิสัญญามาดริด ที่ข้อตกลงแบ่งเขตแดนระหว่างอาณานิคมสเปนกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งให้สิทธิ์แก่สหรัฐอเมริกาเหนือแม่น้ำมิสซิสซิปปี
 • พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) - เปิดใช้งานรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กส่วนแรก ซึ่งเชื่อมระหว่างศาลาเทศบาลนครนิวยอร์กกับเขตชุมชนเดอะบรองซ์ ในเขต นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) - องค์การนาซายิงจรวดแซตเทิร์น 1 ลำแรกขึ้นสู่อวกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจแซตเทิร์น-อะพอลโล 1
 • พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) – สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นซาเอียร์
 • พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) – ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกทรุดตัวลง เนื่องจากความกลัวในการเสื่อมถอยของเศรษฐกิจโลก ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงถึง 554.26 จุด เมื่อเทียบเป็นจุดเป็นการลดลงมากที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลย้อนอดีตจาก ไทยวิกิพีเดีย

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa