»
S
I
D
E
B
A
R
«
The Third Industrial Revolution Is Not Coming: It Has Arrived!
Jun 15th, 2012 by watinee 173 views

ในโลกที่หมุนเข้าหาดิจิทัลทุกขณะ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเกือบทุกอย่างบนโลกใบนี้ ตั้งแต่อุปนิสัย พฤติกรรมในการบริโภคซึ่งส่งผลไปถึงวงการอุตสาหกรรม

ย้อนกลับไปปลายศตวรรษที่ ๑๘ บนเกาะอังกฤษ กิจการสิ่งทอต้องพึ่งแรงงานคนจำนวนมากในการผลิต แต่เครื่องจักรเพื่อทอผ้าถูกสร้างขึ้น โรงงานการผลิตสิ่งทอก็เกิดขึ้น จุดกลไกให้เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๑ ตัดภาพมาที่ทวีปอเมริกา เฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford) ให้กำเนิดสายการผลิตรถยนต์ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๒ Read the rest of this entry »

Share
Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
Apr 23rd, 2012 by ratana 50 views

บทสรุปจากการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดย รศ. ยืน ภู่วรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่รู้จักวลี “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่” นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Social Media และเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่ของเด็กๆ

“เมื่อสังคมเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน สื่อก็เปลี่ยน”  เมื่อสังคมเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่างคนก็เปลี่ยนไป จากความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบการมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม ซึ่งก่อให้เกิดสังคมแบบใหม่

จากครูอังคณา ตัวแทนของคุณครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลทุกๆ อย่างตามที่เด็กๆต้องการ มาสู่ครูของคนรุ่นใหม่ “อากู้(Google) น้องวิกกี้(Wikipedia) และอีตูป(YouTube)” ทำให้การสื่อสารในโลกสมัยใหม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นไร้ทิศทางมากขึ้น การที่จะสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องหาแนวทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น   สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22900

ที่มา  BIOTEC Newsletter 1– 15 April 2012

Share
ThaiFlood
Apr 13th, 2012 by supaporn 33 views

พัฒนาโดย: สังคมนักพัฒนาแอนดรอยด์ (Droidsans)

เป็นแอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์น้ำำท่วมบน Android โดยได้บอกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ข้อความรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากชาวทวิตเตอร์ที่ทวิตพร้อมใส่แทก #Thaiflood และรวมภาพ Gallery แสดงสภาพน้ำท่วมตามแทก #thaiflood บนทวิตเตอร์ด้วย เช่นกัน ผู้สนใจสามารถ download มาเพื่อติดตามข่าวคราวและภาพสถานการณ์จาก twitter ที่มีการใช้ keyword thaiflood โดยสามารถติดตามจากหนา้ เว็บไซต์ที่  http://droidsans.com/ThaiFlood/

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การนำระบบประเมินและรายงานสถานภาพการจราจร (Traffy) มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 58 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

การนำระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจร หรือ Traffy มาประยุกต์ใช้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดยการดึงข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตามจุดต่างๆ จาก Social Media ด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้มีการดึงข้อมูลจากคำสำคัญที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย อัตโนมัติ จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจราจรและน้ำท่วมเป็น หลักและนำข้อมูลมาคัดกรองและแยกประเภท เช่น ด้านสถานการณ์น้ำท่วม ด้านปัญหาจราจร ด้านการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเลือกข้อมูลจะเลือกจากข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์ซ้ำๆ หรือคล้ายๆ กัน จากนั้นนำข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์มาผูกกับพิกัดในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานในเครือข่ายของ Traffy ติดตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการถ่ายทอดภาพในบริเวณนั้นๆ เลยว่ามีสถานการณน้ำท่วมเป็นอย่างไร โดยเชื่อมต่อข้อมูลกล้องผ่านเว็บ http://info.traffy.in.th ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือที่ http://info.traffy.in.th/i เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การนำ Traffy มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Social Networking และ Social Media กับการพัฒนาห้องสมุด
Sep 6th, 2010 by titima 534 views

จับตาการเติบโตของ Social Networking และ Social Media พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa