»
S
I
D
E
B
A
R
«
ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ
Apr 13th, 2012 by supaporn 77 views

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติและระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัยจากปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อน และพายุ พัฒนาโดย: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.)

เป็นระบบสำหรับตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติมีขนาดเล็ก ติดตั้งงา่ ย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่า่นระบบ GPRS และมีระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Internet GIS ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiweather.net รวมทั้งมีระบบส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนภัย เมื่อตรวจพบข้อมูลที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยจากปริมาณฝนที่ตกหนัก และเตือนภัยปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ได้แ้ก่ กรมชลประทาน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานเทศบาล เมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ทันที

ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Smartphone
Sep 6th, 2011 by pensiri 70 views

โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถมากกว่าโทรศัพท์มือถือธรรมดา ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา สามารถเชื่อมต่อ รับส่งข้อมูลได้ รองรับการใช้โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะงานต่างๆ  การใช้ Smartphone มีความจำเพาะแตกต่างจากการใช้โทรศัพท์ธรรมดา เนื่องจากต้องใช้นิ้วกดตัวอักษรมากขึ้น เช่น การตอบอีเมล์ การส่ง SMS และการแชต

Read the rest of this entry »

Share
SMS ในห้องสมุด
Jan 5th, 2008 by supaporn 460 views

ปี ค.ศ. 2001 Helsinki University of Technology ไ้ด้นำระบบ Libnet มาใช้ในห้องสมุดในการติดต่อกับผู้ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มืือถือ โดยเชื่อมต่อกับระบบห้องสมุด Voyager เพื่อให้บริการจอง การยืมต่อ และการจ่ายเงิน

ปี ค.ศ. 2005 Curtin University of Technology ที่เมืองเพิร์ธ ได้นำบริการตอบคำถามผ่าน SMS เช่นเดียวกับที่ South Eastern Louisiana University Library

ปี ค.ศ. 2006 มีการนำ SMS มาใช้กับบริการตอบคำถาม ที่ Southbank Institute of Technology Library ที่เมืองเมลเบิร์น โดยใช้ระบบ MessageNet เหมือนกับที่ Monash และห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

Share
การใช้ SMS ในห้องสมุด
Jan 5th, 2008 by supaporn 388 views

Alisa Parker ได้สำรวจการใช้ SMS ในห้องสมุดดิจิทัล พบว่ามีการใช้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (24 แห่ง) ห้องสมุดประชาชน (24 แห่ง) และหอสมุดแห่งชาติ 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประทศ จำนวน ห้องสมุดสถาับันอุดมศึกษา ห้องสมุดประชาชน หอสมุดแห่งชาติ
สหราชอาณาจักร 10 1 9 -
ออสเตียเลย 8 6 2 -
ฟินแลนค์ 8 3 4 1
เดนมาร์ก 6 - 6 -
สหรัฐอเมริกา 4 2 2 -
เกาหลี 3 3 - -
นอร์เวย์ 3 2 1 -
ฮ่องกง 2 2 - -
สวีเดน 2 2 - -
อิสราเอล 1 1 - -
นิวซีแลนด์ 1 1 - -
สิงคโปร์ 1 - - 1
ไทย 1 1 - -
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa