»
S
I
D
E
B
A
R
«
รมว.วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๕๒
Dec 4th, 2009 by titima 603 views
20091203-hmk-day-1

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. เยี่ยมชมบูธ STKS ในงาน "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๒"

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว. วท. ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ “เศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที@สวทช.” ที่จัดโดย STKS เพื่อร่วมในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒” ณ ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒

Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
Dec 20th, 2008 by supaporn 1,235 views

ได้เคยเล่าไว้ว่า ทาง STKS มีส่วนร่วมในการจัดระบบห้องสมุดให้กับศูนย์ภุฟ้าพัฒนา ที่จังหวัดน่าน วันนี้ พบหนังสือชื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ่ห่งชาติ ได้จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา มีพระราชกรณียกิจที่ทรงเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีส่วนร่วม หนึ่งในพระราชกรณียกิจก็คือ ศูนย์ภูฟ้าฯ กับการพัฒนาชนบท Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุด ศวท. กับห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha
Sep 5th, 2008 by supaporn 1,648 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นแห่งแรกที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งเป็นโอเพนซอร์สต์ซอฟต์แวร์ของระบบนี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการทำงานของ ศวท. Read the rest of this entry »

Share
ความจำเป็นของการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)
Jan 31st, 2008 by titima 3,096 views

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ความรู้และความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเอง สามารถค้นหา ประเมินคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ALA : American Library Association) ส่วนความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศเนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ข้อ คือ

1.การทะลักทะลายของสารสนเทศ (Information explosion) ทั้งจากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และรูปแบบที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บวกกับการเกิดขึ้นของศาสตร์แขนกใหม่ๆ

2.ความเจริญรุดหน้าของ ICT ซึ่งทำให้การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่สารสนเทศ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และขยายไปทั่วทุกมุมโลก รวมถึงมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

จากสังคมเกษตรกรรมในอดีต พัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมข้อมูลข่าวสาร และสังคมแห่งการเรียนรู้ในวันนี้ สารสนเทศกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น

การรู้สารสนเทศจึงถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน

จากสังคมที่ผู้ถือครองที่ดินคือผู้มีอำนาจ สู่สังคมศตวรรษที่ 21 สังคมที่ผู้มีสารสนเทศและความรู้ คือ ผู้ทรงอำนาจ

STKS เป็นหนึ่งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีการรู้สารสนเทศ คือ การจัดหา รวบรวม จัดเก็บ ตลอดจนเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศโดยเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการทำให้ผู้ใช้บริการรู้จักทรัพยากรสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศ และสามารถนำสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Share
การประชุมประจำปี สวทช.
Jan 29th, 2008 by supaporn 572 views

ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการประจำปี เป็นประจำทุกปี อยากทราบว่า การจัดประชุมประจำปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไร ลองดูในรายการทางบรรณานุกรมของห้องสมุดที่มักจะลงรายการการประชุมว่าเป็นครั้งที่เท่าไร ก็ไม่มีการระุบุ สอบถามเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ใน สวทช. มาก่อนก็ไม่มีใครทราบ ตัวเอง รวมทั้งน้อง และพี่ในศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Science and Technology Knowledge Services ก็เลยช่วยกันสอบถามและรวบรวมข้อมูลหนังสือวิชาการประจำปี เท่าที่มีในห้องสมุด สรุปการจัดงานได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa