»
S
I
D
E
B
A
R
«
บทบาทของห้องสมุดกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยขององค์กร
Sep 18th, 2009 by pornpan 1,404 views

เป็นหนึ่งในหัวข้อการบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท. วิทยากร โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสารสนเทศ ชำนาญการ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากหัวข้อบรรยายดังกล่าว วิทยากรขอปรับเปลี่ยนเป็น บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร ด้วยเหตุผลประการสำคัญคือ ห้องสมุดไม่ได้อยู่ในฐานะ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ใด ๆ ทั้งสิ้น จากประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดมายาวนานและเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ซึ่ง สกอ. ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยของไทย 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้บทบาท / หน้าที่ของห้องสมุดแบบเดิม คือ จัดหาและให้บริการวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักวิจัย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa