»
S
I
D
E
B
A
R
«
“รองเท้าต้านแรงโน้มถ่วง” สิทธิบัตรของ “ไมเคิล แจ็กสัน”
Sep 18th, 2012 by wanutwira 157 views

“รองเท้าต้านแรงโน้มถ่วง” (anti-gravity shoes) ของ “ไมเคิล แจ็กสัน” (Michael J. Jackson) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบรองเท้าที่ได้รับสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตรสหรัฐฯ โดยได้รับหมายเลขสิทธิบัตร (Patent number) 5,255,452 เมื่อ 26 ต.ค.2536 หลังจากยื่นขอไปเมื่อ 29 ม.ค.2535

Read the rest of this entry »

Share
Steve Jobs กับผลงานสิทธิบัตร 317 ชิ้น
Oct 9th, 2011 by supaporn 159 views

คุณทราบหรือไม่ว่า Steve Jobs มีสิทธิบัตรภายใต้ชื่อตัวเองถึง 317 สิทธิบัตร โดยมีชื่อของ Steve Jobs เป็นผู้จดสิทธิบัตรคนแรกในการออกแบบ iPod และยังจดสิทธิบัตรในการออกแบบ laptop ที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการจดสิทธิบัตรถึงผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของ iPhone และ iPod ถึง 13 ชิ้น และจากการเปิดเผยโดยหน่วยงายปกป้องสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ถึงรูปภาพประกอบการขอลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดย Apple ตั้งชื่อ ประกอบการจดสิทธิบัตรนี้ว่า “Three State Icon for Opearations” ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของ Steve Jobs ก่อนที่จะเสียชีวิต

บรรณานุกรม:

Steve Jobs’ Secret Formula: How He Won Over Critics, Scored 317 Patents & Changed the World. Mashable Business. http://bit.ly/pyFfx5 (Oct 9, 2011)

Steve Jobs’s Patents. The New York Times. http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html
(Oct 9,2011)

MacTogether. Steve Jobs กับงานจากความคิดสร้างสรรค์ชิ้นสุดท้ายของเขาเพื่อทุกคน. http://www.mactogether.com/archives/2571?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=mactogether (Oct 9, 2011)

Share
ปฏิรูประบบจดทะเบียนสิทธิบัตร
Dec 17th, 2010 by kusa 32 views

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื่อยกเครื่องระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ใช้มานานกว่า 50 ปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิทธิบัตรที่ออกมาให้โดย U.S. Patent Trademark Office (USTO) การจัดให้มีทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำ (Low Cost Alternative) เพื่อการต่อสู้คดีในการฟ้องร้องว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจดสิทธิบัตรที่แท้จริง และที่สำคัญได้แก่การปรับกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐฯให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับกฎหมายนี้ในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งผู้สนับสนุนกฎหมายนี้หวังว่าจะช่วยยับยั้งคดีความที่ยาวนานและสับสนในปัจจุบันได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/364—-92550

Share
การขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย
Feb 17th, 2010 by pornpan 418 views

สรุปจากการสัมมนาเรื่อง การขอรับความคุ้มครองในสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย และเทคนิคการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สิทธิบัตร (Patent) คำนี้หลายท่านคงคุ้นเคยและได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่มันคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
สิทธิบัตร จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความหมายว่า เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่เราคุ้นเคย คือ ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดเหล่านี้สามารถตีค่าออกเป็นราคา หรือมูลค่าได้
ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งได้เป็นหลายชนิด เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม เป็นต้น
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละชนิด มีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ นอกเหนือไปจากกฎหมายแพ่งและอาญา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในแวดวงการวิจัย และวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในรูปสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เป็นส่วนใหญ่
การขอรับความคุ้มครองผลงานวิจัยให้เป็นสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรนั้น ต้องเข้าข่ายกฎเกณฑ์ตามที่กำหนด คือ มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และมีการประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้นการร่างคำขอสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จำเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร รวมทั้งข้อมูลผลงานวิชาการอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลทางการค้า ทั้งนี้นักวิจัยในแต่ละสาขาเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องงานวิจัยที่ดีที่สุด หากสามารถร่างคำขอสิทธิบัตรได้ด้วยตนเอง โอกาสที่งานวิจัยชิ้นนั้นสามารถได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรก็มีมากขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
PatMap Workshop เดือนมีนาคม
Apr 8th, 2009 by rungsima 381 views

ขอนำเสนอบทสรุปการบรรยายของวิทยากรภายนอก  ในช่วงวันที่ 24-25 มีนาคม ชุดสุดท้ายดังนี้

- การจะจัดทำแผนที่สิทธิบัตร ควรมีความรู้ ประสบการณ์ คุ้นเคย กับเอกสารสิทธิบัตรมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในรูปกระดาษ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคยอ่านมาก่อนบ้าง เคยสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตมาก่อน

- เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ แผนที่สิทธิบัตร ได้รับความสนใจ มีการตื่นตัวกันมาก เนื่องจาก ในภาคอุตสาหกรรมมีการBlock เทคโนโลยีกันด้วยสิทธิบัตร เพราะแผนที่สิทธิบัตรสามารถทำให้เห็นภาพรวมได้ง่าย ชัดเจน

- ในมุมมองเรื่องสิทธิบัตรของระดับสากล ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด มีเป้าหมายสูงสุดถึง การทำธุรกิจในสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ หรือหารายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ License ส่วนคนไทยยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนเช่นนั้น มักมองแค่ มีชื่อเสียง / ได้รับรางวัล/ ได้ KPI ฉนั้นเมื่อคิดสิ่งประดิษฐ์ได้ จึงเพียงแต่ขอยื่นจดไม่ได้วางแผนการตลาดไปพร้อมๆ กันด้วยเลย

Read the rest of this entry »

Share
สืบค้นสิทธิบัตรด้วย Google Patents
Mar 14th, 2009 by Courseware2u 656 views

บริการของ Google นอกจากการสืบค้นเอกสารทั่วไปจากเว็บไซต์แล้ว ยังมีบริการสืบค้นสิทธิบัตร โดยเฉพาะจากสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล United States Patent and Trademark Office (USPTO) โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 มากกว่า 7 ล้านสิทธิบัตร รองรับการสืบค้นแบบ Full Text โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Google Books

google-patent

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa