»
S
I
D
E
B
A
R
«
Open Journal System (OJS)
Jun 28th, 2011 by pornpan 336 views

OJS คือ โปรแกรมโอเพนซอร์สในการจัดพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการ

กระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ได้แก่
1. การนำเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และการประเมินคุณภาพบทความระบบออนไลน์
2. การจัดการกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกขั้นตอนระบบออนไลน์
3. การจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
4. เครื่องมือหรือกลไกในการจัดพิมพ์ต้นฉบับแต่ละรายการ
5. การสื่อสารกับผู้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบอีเมลในทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพการจัดการของระบบ OJS ดังกล่าว จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม:
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. (2548). Open Journal System: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด, 49(2), 1-16.

Share
Thai – Laos Library Cooperation Development
Dec 10th, 2010 by supaporn 233 views

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนจันทน์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STKS) ในการจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ 1 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว (The New Dimension of Thai – Laos Library Cooperation Development) ระหว่างวันที่  6-7 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นั้น เนื่องจากการบริหารห้องสมุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเสริมและร่วมพัฒนาให้ห้องสมุดประสบความสำเร็จ Read the rest of this entry »

Share
ส่งเสริม Open Source Software & Freeware อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Jul 27th, 2010 by Courseware2u 244 views

เห็นหลายหน่วยงานส่งเสริมเฉพาะ OpenOffice.org กันอย่างเดียวแล้วทำให้รู้สึกแปลกใจจังทำไมรณรงค์เฉพาะโปรแกรมนี้ แม้นว่าจะดีต่อประเทศไทยในภาพรวมหรืออนาคตก็ตาม แต่เรายังต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ อีกเยอะ น่าจะรณรงค์ไปพร้อมๆ ควบคู่กันจะดีกว่าไหม เสียดายกับนโยบาย/แผนดำเนินการของหลายหน่วยงานมาก เพราะการณรงค์เฉพาะ OpenOffice.org อย่างเดียว ยังส่งผลให้มีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอีกเยอะมากในองค์กร/หน่วยงาน และความรู้สึกของผู้ใ้ช้ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือรู้สึกว่าต้องการละการละเมิดซอฟต์แวร์

แนวทางการรณรงค์ที่เหมาะสมและน่าจะทำขององค์กร/หน่วยงาน น่าจะเริ่มจากสำรวจความต้องการจริงๆ ว่าหน่วยงานของท่านมีความจำเป็น/ไม่จำเป็นใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้าง งบประมาณมีเท่าไร แล้วจึงดำเนินการกำหนดแผนรณรงค์ในภาพรวม เช่น หากหน่วยงานมีการสร้างเอกสาร PDF กันจำนวนมาก แต่ใช้เฉพาะความสามารถการส่งออกเป็น PDF ไม่ได้ใช้ลูกเล่นอื่นๆ ก็น่าจะแนะนำให้ใช้โปรแกรม PDF Creator แทนโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF ที่ใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งกำหนดให้ใช้โปรแกรม Utilities ต่างๆ ทดแทนโปรแกรมที่นำมาใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ 7Zip แทน WinZip, WinRAR ใช้ IrfanView, XnView แทน ACDSee

สำหรับการรณรงค์ให้ใช้ OpenOffice.org ไม่ควรเน้นการแทนที่เท่านั้น แต่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างเอกสารไปด้วยกัน เพราะเมื่อไรที่หน่วยงานเลือกใช้ OpenOffice.org มักจะมีคำพูดในเชิงลบว่าเอกสารเดิมเปิดแล้วเพี้ยน เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org เมื่อแปลงเป็น .doc แล้วนำไปเปิดก็เพี้ยน จริงๆ แล้วปัญหาการเพี้ยนของเอกสารไม่อยากให้โทษโปรแกรม แต่เป็นเพราะกระบวนการสร้างเอกสารที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันผิดวิธี ไม่มีการกำหนดฟอนต์มาตรฐานให้ระบบ ไม่มีการใช้ Style ควบคุมการพิมพ์ หรือการใช้ Master Slide สร้างแม่แบบสไลด์

นอกจากนี้ก็ต้องแนะนำการใช้ OpenOffice.org ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเห็นภาพการส่งต่อข้อมูล เช่น การบันทึกการประชุมด้วย FreeMind แล้วส่งออกเป็น OpenOffice.org Writer การส่งเอกสารที่พิมพ์ด้วย Style ของ Writer เป็น Presentation ด้วย Impress แบบอัตโนมัติ และการที่ OpenOffice.org ส่งออกเป็น PDF ได้ทันที ตลอดทั้ง Impress ก็สามารถสร้างสื่อนำเสนอแบบ Flash ได้ง่ายเป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
DSpace พระเอกจริงหรือไม่!!!!
Jul 5th, 2010 by Courseware2u 219 views

ค่อนข้างจะรู้สึกกังวลพอสมควรที่เห็นการยก DSpace มาเป็นพระเอกในการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลในแทบทุกๆ ระบบงาน ไม่ว่าจะทำคลังเอกสารสถาบัน (IR- Institutional Repository) คลังจดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archives) คลังเอกสารมัลติมีเดียและอีกหลากหลาย จากการศึกษาของ STKS มาระยะหนึ่ง อยากเสนอให้พิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับลักษณะข้อมูล ลักษณะความต้องการก่อนน่าจะเป็นแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด ดีกว่าเห็นว่าสถาบันนั้น สถาบันนี้ใช้ DSpace เราจึงต้องใช้ด้วย

จุดด้อยของ DSpace มีค่อนข้างมาก และสำคัญที่สุดหน่วยงานที่นำมาใช้แทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถแท้จริงของ DSpace เท่าไร เช่น การนำเข้าโดยเจ้าของผลงานผ่าน Workflow อีกทั้งยังไม่สนับสนุนระบบวิเคราะห์ ประมวลผลอันเป็นจุดเด่นที่จะช่วยดึงความสนใจของผู้นำเข้าและผู้บริหารหน่วยงานอีกด้วย ฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยครับ

Share
คู่มือ/ซอฟต์แวร์ติดตั้ง DSpace บน Windows XP
Apr 16th, 2010 by Courseware2u 804 views

รวมคู่มือและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมจัดการคลังเอกสารสถาบัน (IR – Institutional Repository) อย่าง DSpace ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Open Source Software โดยเนื้อหาแนะนำการติดตั้งขั้นต้นสำหรับผู้สนใจบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เชิญดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ STKS – ทั้งนี้รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่น ผู้สนใจศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ DSpace นะครับ

Share
WordPress เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์สารพัดประโยชน์
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 371 views

WordPress เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและบริการออนไลน์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่ม Blog แต่ก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บในกลุ่มต่างๆ ได้ตามต้องการ ทั้งเว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บคลังภาพ คลังความรู้ เว็บจัดการความรู้ และเว็บ e-Learning เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งง่าย และ/หรือสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ฟรี เป็นมิตรที่ดีกับ Google ทำให้เนื้อหาติดอันดับการสืบค้นที่เร็วมาก หลากหลายโปรแกรมเสริม หากท่านใดสนใจพัฒนาเว็บไซต์ลองพิจารณาเลือก WordPress ดูบ้างก็ได้นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ STKS-Wiki

Read the rest of this entry »

Share
OpenStat โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในกลุ่ม Open Source
Jan 23rd, 2010 by Courseware2u 1,365 views

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติในกลุ่ม Open Source โปรแกรม OpenStat นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://statpages.org/miller/openstat/ โปรแกรมนี้ติดตั้งบนเครื่องพีซี / Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ง่าย เมื่อติดตั้งแล้วก็สามารถนำไฟล์ที่เตรียมข้อมูลตามข้อกำหนดนำเข้าเพื่อประมวลผลได้ทันที เช่น Text File, CSV,  มีความสามารถรองรับการประมวลผลทางสถิติที่หลากหลาย ท่านที่สนใจลองศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

Share
ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส
Jan 6th, 2010 by supaporn 337 views

จากที่ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ได้รวบรวมสภาพการใช้โอเพนซอร์สในประเทศไทย และกลุ่มการใช้โอเพนซอร์สในห้องสมุด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกลุ่มโอเพนซอร์สด้วยกัน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
STKS สัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
Nov 24th, 2009 by Courseware2u 407 views

ก้าวสู่ปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว STKS ได้ฤกษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทส และเทคโนโลยีใหม่ในวงการสารสนเทศ ในชื่อ STKS สัญจร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานแรกในปีงบประมาณใหม่นี้ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม STKS สัญจร ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้วยวิกิ และ Open Source Software” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

Read the rest of this entry »

Share
Blog ประทับใจ (ชาวห้องสมุดที่เน้นไอที)
Oct 19th, 2009 by Courseware2u 492 views

เล่น Blog มานานพอสมควรแล้วก็ว่าได้ ทั้งในฐานะผู้เขียน ผู้พัฒนา/บริการ และผู้อ่าน แต่ไม่เคยอยู่กับ Blog ไหนได้นานเท่า http://digital-scholarship.org/digitalkoans เลยครับ สองวันนี้ใช้เวลากับ Blog ดังกล่าวนานมาก เพราะหลากหลายคำตอบที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด หาคำตอบได้ชัดๆ ก็จาก Blog นี้เลยครับ แบบว่าตอบได้อย่างจังมาก ทำให้หลายงานที่ยังมองภาพไม่ออก เริ่มประติดประต่อได้ และสองวันนี้เลยคลอดเว็บใหม่ภายใต้ stks เยอะมาก เช่่นเว็บที่รองรับการเก็บข้อมูลจาก OAI Archives เว็บที่เก็บเกี่ยวรายการบรรณานุกรม การทำเว็บตัวเองให้รองรับ OAI และ OSS เจ๋งๆ ที่ยังไม่เคยเล่น ไม่เคยได้ยินอีกเยอะ

ยังไงก็ลองหาเวลาอ่านดูนะครับ เผื่อติดใจเหมือนผม

Share
PLIGG : โปรแกรมสร้างเว็บ Social Bookmark สำหรับวงการห้องสมุด
Oct 17th, 2009 by Courseware2u 832 views

หน้าที่หนึ่งของห้องสมุด ก็คือการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ในปัจจุบันการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ การทำหน้าที่นี้หากใช้คนเพียงจำนวนหนึ่งของห้องสมุด อาจจะไม่สอดรับกับแนวคิด Library 2.0 การเปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดร่วมกันแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และช่วยกันโปรโมตว่าเว็บใดเด่น น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่บริการเชิงรุกอย่างแท้จริงของห้องสมุด

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware กรณีศึกษาของ STKS
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 439 views

STKS โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยเนคเทค วันที่ 24 กันยายน 2552 ให้นำเสนอกรณีศึกษาจาก STKS ที่ทำกิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware โดยมีรายละเอียดดังสไลด์

Read the rest of this entry »

Share
แบบสอบถามการใช้ OSS & Freeware และ Web 2.0
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 628 views

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการใช้ Open Source Software & Freeware และ Web 2.0

ขอขอบคุณ
STKS

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 777 views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เลืิอกใช้ OSS & Freeware ในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการของ STKS อาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกใช้ OSS & Freeware ใน 3 ลักษณะคือ งานเครือข่าย การเรียนการสอน และการจัดการงานภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม OSS เป็นหลักสำหรับ Web Server และเครื่องแม่ข่ายต่างๆ เช่น Linux, Ubunto, Apache, MySQL, Fedora รวมทั้งเลือกใช้ CMS ในกลุ่ม OSS ได้แก่ Nuke, Mambo และ Drupal

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa