»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่9)
Jul 26th, 2011 by kusa 92 views

หัวข้อเรื่อง Green Journal ด้วย OJS ในมุมมองของการพัฒนาและความหวังในอนาคต วิทยากรโดยอาจารย์สาโรช เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.อังสนา ธงไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดยอาจารย์สาโรช เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Open Journal Systems (OJS)
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดย  Public Knowledge Project ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือของ University of British Columbia, Simon Fraser University และ Stanford University ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ http://pkp.sfu.ca/ สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติของ OJS
OJS เป็นระบบที่สามารถติดตั้งและควบคุมดูแลได้เองโดยอิสระ กองบรรณาธิการสามารถกำหนดความต้องการเกี่ยวกับกรอบการทำงานได้ ขั้นตอนการส่งบทความและการจัดการเนื้อหาสามารถดำเนินการได้แบบออนไลน์ มีโมดูลการบอกรับเป็นสมาชิก (subscription module) พร้อมกับตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงวารสารและบทความ มีการจัดทำดัชนีเพื่อการค้นหาเนื้อหา เครื่องมือช่วยสำหรับการอ่านและค้นหาเนื้อหา การแจ้งข้อความผ่านทางอีเมล์ และการส่งข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน ระบบมีเครื่องมือจัดเก็บ จัดทำและเผยแพร่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสะดวกทั้งผู้จัดทำและผู้ใช้ข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

บรรยายโดยรศ.อังสนา ธงไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภารกิจหลักของห้องสมุดคือการจัดเก็บความรู้เพื่อที่จะสามารถส่งต่อให้มนุษยชนในอนาคต
ในปัจจุบัน Green Library ลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยการออกแบบในทางที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานทดแทน
โดยสิ่งพิมพ์ใช้วัตถุดิบในการผลิตมากกว่า 3 เท่า ใช้น้ำมากกว่า 78 เท่า 
การผลิตกระดาษทุก 1 กิโล ใช้น้ำ 324 ลิตร
หนังสือพิมพ์ New York Times ฉบับวันอาทิตย์ ใช้กระดาษจากต้นไม้ 75000 ตัน
อุตสาหกรรมกระดาษใช้น้ำมันเป็นอันดับที่ 3
ใช้สารเคมีในการผลิต 47 ชนิด
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนร้อยละ 70
และยังมีประโยชน์คือ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ, ประหยัดการเดินทาง เครื่องมืออ่านตามความเหมาะสม
ห้องสมุดควรจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรต้องคำนึงถึง
1. ลิขสิทธิ์ (copyright)
2 คงลิขสิทธิ์ และอนุญาตสิทธิการใช้บางประการให้ (copyright and grants some rights)
3 เป็นสาธารณะ (Public Domain) ตัวอย่าง Project Gentenberg
ในอนาคต จะเป็นลักษณะการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)
เอกสารแบบเปิด(Open Access , OA) แตกต่างกับเอกสารที่มีลิขสิทธิ์อย่างไร
OA คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย-งบประมาณ
สำหรับวารสารเปิดเจ้าของผลงานเป็นผู้จ่าย (จากแหล่งทุน สถาบัน)
เจ้าของผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อนุญาตสิทธิการนำไปใช้บางประการเช่น การคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา
แนวคิด Open Access
ด้านสังคม
ความรู้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ นักวิชาการเขียน ลิขสิทธิ์ขาย/โอน สำนักพิมพ์ ห้องสมุดซื้อมา
บริการ เปลี่ยน= ฟรี
เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อยอดความรู้รวดเร็วขึ้น และยั่งยืน
เจ้าของผลงาน
ได้รับการยอมรับทางวิชาการ ได้รับการนำไปอ้างถึง  สามารถนำไปอ้างอิงขอทุนวิจัยได้ รวมทั้งการเลื่อนวิทยฐานะต่อสัญญา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย มีชื่อเสียง และได้รับการจัดอันดับ
การจัดทำ Open Access
วารสารแบบเปิด (Open Access Journal)
คลังจัดเก็บเอกสารแบบเปิด (Open Access Repository) เฉพาะทาง (Disciplinary) และสถาบัน (Institutional)
ใครเป็นผู้จัดทำเอกสารแบบเปิด
สถาบัน ห้องสมุด ในลักษณะวารสารแบบเปิด คลังจัดเก็บแบบเปิด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิด OA ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ OA
ให้ทุนงบประมาณส่งตีพิมพ์
สถานภาพการจัดทำวารสารแบบเปิดในประเทศไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พบวารสารทั้งหมด 233 รายการ
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 224 รายการ
ปัญหา ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่IT
สรุป Green + ICT +Content = องค์กรที่เป็นเลิศ
ให้เน้น 3 O คือ Online & Open Sources & Open Access

Share
Open Journal System (OJS)
Jun 28th, 2011 by pornpan 336 views

OJS คือ โปรแกรมโอเพนซอร์สในการจัดพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนกระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ทั้งในส่วนของผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการ

กระบวนการจัดพิมพ์วารสารทุกขั้นตอนในระบบออนไลน์ ได้แก่
1. การนำเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และการประเมินคุณภาพบทความระบบออนไลน์
2. การจัดการกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ทุกขั้นตอนระบบออนไลน์
3. การจัดทำดัชนีเพื่อการสืบค้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
4. เครื่องมือหรือกลไกในการจัดพิมพ์ต้นฉบับแต่ละรายการ
5. การสื่อสารกับผู้เสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบอีเมลในทุกขั้นตอน

ด้วยศักยภาพการจัดการของระบบ OJS ดังกล่าว จึงเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างเสริมคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

บรรณานุกรม:
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ และ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ. (2548). Open Journal System: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด, 49(2), 1-16.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa