»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดีสเปซ (DSpace)
Jan 8th, 2008 by supaporn 1,076 views

ดีสเปซ หรือ DSpace เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในบทบาทของการเ็ป็น IR – Institutional Repository เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าอีพรินท์ เนื่องจากมีจุดประสงค์ในการเก็บถาวร เนื้อหาที่สามารถเก็บได้มีความหลากลาย เ็ก็บสารสนเทศดิจิทัลได้ทุกประเภท ดีสเปซเป็นสมาชิกในโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI – Open Archives Initiative) อีกด้วย

ดีสเปซเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก คือ มีการส่ง (submit) สารสนเทศจากหลาย ๆ แห่ง/หน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน หรือ ชุมชน (community) โดยเจ้าของผลงานต้องใส่เมทาดาทาตามเค้าร่างของดับลินคอร์ (Dublin Core)

ดีสเปซมีระบบให้สิทธิแก่ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถเจาะจงผู้มีสิทธิในการส่งผลงาน (submitter) ผู้ประเมิน (Reviewer) ผู้แก้ไข เป็นต้น ก่อนที่ผลงานจะถูกเก็บลงในคลังเอกสารจะต้องผ่านกระบวนการประเมิน (review process) กระแสงานในดีสเปซมีการประเมินหลายระดับ ผู้ประเมิน (reviewer) สามารถตีคืนผลงานที่พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้รับรอง (approver) เป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการส่งผลงาน ในเรื่องของการผิดพลาดในด้านต่าง ๆ เ่ช่น การลงเมทาดาทา และบรรณธิกรณ์เมทาดาทา (metadata editor) เป็นผู้มีิสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมทาดาทา

Share
อีพรินท์ (EPrints)
Jan 8th, 2008 by supaporn 495 views

อีพรินท์ (http://software.eprints.org) เป็นโอเพนซอร์ส ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาท์แธมตัน สหราชอาณาจักร เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กในการจัดการการเก็บรักษางานวิจัย ในรูปของหนังสือ โปสเตอร์ หรือ เอกสารการประชุม มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว แต่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถอ่านและเข้าถึงสารสนเทศ รายการใดที่ส่งเข้าไป เจ้าของผลงานจะต้องถูกตรวจสอบ และสารสนเทศที่ถูกส่งขึ้นไปจะถูกเก็บไว้ใน “ที่พัก” (buffer) ก่อนเพื่อได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะจัดเก็บในระบบในขั้นสุดท้าย

เป็นระบบที่ใช้โครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI -Open Archives Initiative) ซึ่งทำให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างหน่วยเก็บถาวรได้ เมื่อได้มีการลงทะเบียนกับโครงการริเริมเก็บถาวรแบบเปิด คลังเอกสารของสมาชิกนั้นจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพื่อเก็บเมทาดาทารวมเข้าเป็นคลังเก็บทั่วโลก ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าการให้บริการหน่วยงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa