»
S
I
D
E
B
A
R
«
nCA :- “น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง”
Apr 13th, 2012 by supaporn 244 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียให้กลายเป็นน้ำดี ระบบดังกล่าวประกอบด้วย สารจับตะกอนเพื่อให้น้ำใส และเครื่องเติมอากาศด้วยปั๊มที่ออกแบบการใช้งานที่ง่าย ราคาประหยัด ทั้งนี้ “สารจับตะกอนเพื่อใหน้ำใส”นั้น ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติและผงถ่าน ไม่มีอะลูมิเนียมหรือโลหะหนักผสมอยู่ สามารถจับตะกอนในน้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย่อยสลายได้เ้องตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำที่ได้หลังจากตกตะกอนและกรองตะกอนออก จะเป็นน้ำใส กลิ่นไม่เหม็น ดังนั้นหากต้องการนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภค หรือบริโภคจำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้อง เช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยการต้มหรือการผสมสารคลอรีนเจือจาง
เป็นต้น

ืn-CA : น้ำใส หายเหม็น ออกซิเจนสูง

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
นิทรรศการ NAC2012 “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
Mar 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 143 views

ทุกๆ ปี สวทช. จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำเสนอผลงานวิจัยที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการ ภายในงานประชุมวิชาการมีทั้งการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ และยังมีนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ อีกด้วย นิทรรศการจัดขึ้น ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2555 โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 โซน และสามารถชมผลงานจากการประกวด “นวัตกรรมไทยสู้ภัยน้ำท่วม” และ ผลงานชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “นาวาฝ่าวิกฤต” ที่จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้เป็นแห่งแรก

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa