»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Oct 6th, 2009 by supaporn 379 views

ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ ได้วิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตไปใช้เพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งชนิดต่างๆ ของประเทศไทย ควบคู่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของประเทศ โดยผ่านการดำเนินงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาคการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังานและสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read the rest of this entry »

Share
ผลิตภัณฑ์จากของเสีย วัสดุเพาะปลูกและวัสดุรูพรุนเพื่อการบำบัดน้ำ
Oct 6th, 2009 by supaporn 447 views

ทีมวิจัย Ecocera ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ประสบผลสำเร็จในการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้า และตะกอนน้ำทิ้งจากโรงงานอลูมิเนียมมาพัฒนาเป็นมัลไลท์เซรามิกส์ และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยต่อเนื่องมาในเฟส 2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับทำวัสดุรูพรุน และวัสดุสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ โดยใช้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบหลักรวมกับวัสดุเหลือทิ้ง หรือ by-product ราคาถูกที่หาได้ในประเทศ เพื่อทดแทนวัสดุจากแหล่งธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ และวัสดุนำเข้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของใช้ในชีวิตประจำวัน และวัสดุสำหรับเพาะปลูกพืชแบบไม่ลงดิน Read the rest of this entry »

Share
โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
Oct 6th, 2009 by supaporn 265 views

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ ของต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยศึกษาถึงกระบวนการและเงื่อนไขการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมความเร็วที่เหมาะสมกับรถโดยสารขนาดเล็ก ผลลัพธ์จากโครงการ คือ ต้นแบบรถโดยสารสำหรับบริการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับรองรับผู้โดยสาร 20 คน จำนวน 1 คัน

Share
หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1 kW ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
Oct 6th, 2009 by supaporn 428 views

จากที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งในบ้านและชุมชน โดยไม่ก่อให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใด จึงได้วิจัยและพัฒนาหน่วยต้นแบบ 1 kW ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านเรือน/ชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 3 kW โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือถ่านหิน สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากปฏิกิริยาเคมีของก๊าซไฮโดรเจน (ก๊าซเชื้อเพลิง) และก๊าซออกซิเจนจากอากาศ และยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการชาร์ตใหม่ ตราบเท่าที่มีก๊าซเชื้อเพลิงและอากาศ ก็จะทำให้มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นอีกผลงานเด่นของโปรแกรมพลังงานทางเลือกของเอ็มเทค

Share
NEDO และ ADB กับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
Oct 6th, 2009 by supaporn 367 views

เนื่องจากประเทศไทยจัดเป็นประเทศแกนนำสำคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพลังงานชีวภาพ องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี จึงสนใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีมายังภูมิภาคนี้ กลุ่มวิจัยพลังงานชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น NEDO ของประเทศญี่ปุ่น และ ADB ทำงานวิจัยเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีไบโอดีเซล 2 โครงการ คือ “โครงการยกระดับขีดความสามารถการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย” จาก NEDO เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศตามแนวทาง EPC-Engineering, Procurement and Construction สำหรับการตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล และ “โครงการการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง” จาก ADB เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง เพื่อช่วยลดมลพิษจากระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม North-South-East-West Corridor ของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนี้

Share
ชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่าย
Oct 6th, 2009 by supaporn 633 views

เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตใช้เองได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ คือ ไบโอดีเซล การวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นและตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อให้มีสมบัติเหมาะแก่การนำไปใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ แต่เนื่องจากการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของไบโอดีเซลตามมาตรฐานของประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนั้น ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และมีเทคนิคการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ผู้ชำนาญในการทดสอบ อีกทั้งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบไบโอดีเซลมีไม่ทั่วถึง ทำให้การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนขาดความสามารถในการวิเคราะห์ว่าไบโอดีเซลที่ชุมชนผลิตได้เองนั้นมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานหรือไม่ โครงการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ ดำเนินการพัฒนาชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่ายขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของไบโอดีเซลเพื่อผลิตได้ในระดับชุมชน โดยพัฒนาชุดทดสอลไบโอดีเซล 2 ชุด คือ ชุดทดสอบและความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล (ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไทยแล้ว) และชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซล (ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว)

Share
การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
Oct 4th, 2009 by supaporn 468 views

การนำชีวมวลมาผลิตพลังงานที่อยู่ในรูปของก๊าซเชื้อเพลิง หรือ ก๊าซสังเคราะห์ จะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานจากระบบเซลล์เชื้อเพลิงและยังสามารถเป็นก๊าซให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งสามารถนำไปใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้โดยตรง Read the rest of this entry »

Share
ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง
Oct 4th, 2009 by supaporn 517 views

ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง เป็นผลงานของทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานระดับชุมชน ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก ปราศจากอุปกรณ์กำเนิดไอน้ำใช้งานในระบบ ทำให้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมการทำงานของระบบผลิต ติดตั้งง่าย สามารถเคลื่อนที่ไปยังแหล่งเพาะปลูกปาล์มได้ ใช้งานสะดวก ประหยัดพลังงาน ดูแลรักษาง่าย ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังเป็นระบบการสกัดน้ำมันปาล์มที่มีการทำงานต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ผลิตน้ำมันปาล์มเกรด ปริมาณความชื้น และกรดไขมันอิสระต่ำ สามารถนำน้ำมันไปใช้เป็นอาหารและพลังงาน (ผลิต Biodiesel) และกากเหลือจากกระบวนการผลิตที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ปัจจุบันมีผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรรายแรก คือ บริษัท กม. 18 วิศวกรรม จำกัด

Share
ด้ามสลายต้อกระจกแบบระบบสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
Oct 4th, 2009 by supaporn 256 views

ปัจจุบันการรักษาต้อกระจกนิยมใช้การสลายต้อกระจกแทนการผ่าตัด หลักการสลายต้อกระจกจะใช้เข็มที่ต่อกับแหล่งกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปสลายเนื้อเลนส์แก้วตาที่ขุ่นมัวให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมกับดูดออกมา การใช้งานของด้ามสลายต้อกระจก มักมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัด จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนทดแทนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น

Read the rest of this entry »

Share
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
Oct 4th, 2009 by supaporn 418 views

ข้อมูลจากแพทย์พบว่า การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผิดวิธีโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัมพาต แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขส่วนสำคัญ เช่น เส้นประสาทที่สันหลังได้ จึงทำให้มีหลายกรณีที่ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากที่ได้รับการรักษา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายคนเจ็บที่ถูกวิธี

Read the rest of this entry »

Share
การจัดทำร่าง มอก. หม้อหุงต้ม
Oct 2nd, 2009 by supaporn 350 views

การจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่มีรอยประสานสัมผัสกับอาหาร (เล่มที่ 1 : หม้อหุงต้ม)  มีการตรวจพบตะกั่วละลายออกมาในน้ำลวกเส้นและน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวในปริมาณที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมในร่างกายผู้บริโภค สาเหตุหลักเกิดจากการขึ้นรูปภาชนะปรุงหรือบรรจุอาหารจากแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ด้วยการนำมาม้วนขึ้นรูป พับตะเข็บรอยต่อ และประสานตะเข็บรอยต่อป้องกันการรั่วซึม ด้วยกระบวนการบัดกรีอ่อนกับวัสดุบัดกรีที่มีส่วนผสมของดีบุกและตะกั่วในอัตราส่วนประมาณ 60:40 (อุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ 190 องศาเซลเซียส) ซึ่งตะกั่วของวัสดุบัดกรีดังกล่าวสามารถละลายออกมาในน้ำลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว และน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของวัสดุบัดกรี Read the rest of this entry »

Share
อิเล็กโทรดวัดความชื้นสำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างไม่เป็นทรงกลม
Oct 2nd, 2009 by supaporn 571 views

ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญในผลิตผลการเกษตรโดยเฉพาะผลิตผลประเภทเมล็ดที่จะส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษาและคุณภาพ ทีมพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค (หัวหน้าโครงการ ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ) ได้พัฒนาอิเล็กโทรดวัดความชื้นโดยใช้การวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุที่เรียกว่า Dielectric constant (k) เมื่อมีความชื้นในผลิตผลการเกษตรก็จะส่งให้ค่า k เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงพอที่จะสามารถวัดค่าความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ง่าย ในการวัดค่านั้น ใส่เมล็ดลงในช่องใส่และเขย่าเล็กน้อยให้อัดแน่นดีขึ้น วัดค่าจากชุดอิเล็กโทรดด้วยเครื่อง C-meter แล้วนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าจากกราฟมาตรฐานเพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้น
Read the rest of this entry »

Share
ฟิล์มโพลิเทคพลาสติกสำหรับคลุมโรงเรือน
Oct 2nd, 2009 by supaporn 411 views

ฟิล์มโพลีเทคพลาสติก เป็นพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญจากดวงอาทิตย์สำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก คุณสมบัติเด่นของฟิล์มโพลีเทคพลาสติก คือ สามารถออกแบบให้คัดกรองช่วงแสงสำคัญที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด ในขณะเดียวกัน ก็สามารถป้องกันรังสี UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชได้อีกด้วย ช่วยลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้น และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น พืชผัก พืชผล และไม้ผลขนาดเล็กที่ผลิตได้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยป้องกันโรคพืชบางชนิดที่อาศัยช่วงรังสีดังกล่าวในการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการในพืชและสมุนไพรได้ ทำให้พริกมีรสเผ็ดขึ้น ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

Share
วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าสำหรับภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
Oct 2nd, 2009 by supaporn 185 views

วัสดุที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และเซมิคอนดักเตอร์ ปัจจุบันเม็ดคอมเปาน์ที่มีคุณสมบัติการคายประจุไฟฟ้าเป็นเม็ดคอมเปานด์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าสามารถผลิตได้เอง จะมีราคาต่ำกว่าเม็ดคอมเปานด์นำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยนี้ (หัวหน้าโครงการ ดร. ดรุณี อัศวเสถียร) ดำเนินการจนได้เม็ดคอมเปานด์ที่เป็นต้นแบบภาคสนาม และทดลองฉีดขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย คือ สมบัติด้านการคายประจุไฟฟ้า และสมบัติด้านความสะอาด ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเซมิคอนดักเตอร์

Share
สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
Oct 2nd, 2009 by supaporn 267 views

เคลือบไร้สารตะกั่วที่พัฒนาขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะให้อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเคลือบต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยการใช้สารประกอบต่างๆ เช่น อัลคาไลน์ และ อัลคาไลน์เอิธ์ท ทดแทนตะกั่วในสัดส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการเคลือบ และวิธีการเผาเคลือบ เช่น การปรับขนาดอนุภาคของดิน การปรับความหนาแน่นที่เหมาะสม ความหนาบางของเคลือบ และการปรับ firing curve เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการปรับอุณหภูมิการเผาให้ลดต่ำลงได้ ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (โดยมี ดร.อนุชา วรรณก้อน เป็นหัวหน้าโครงการ) ได้พัฒนาต้นแบบภาคสนามรวม 4 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบเคลือบชุด 1-1 สูตร Na-1 ต้นแบบเคลือบชุด 1-2 สูตร GP-3 ต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-8 และต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-5 และยื่นขอจดสิทธิบัตร สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว เลขที่ 0801004895 วันที่ยื่นคำขอ 24 กันยายน 2551

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa