»
S
I
D
E
B
A
R
«
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 666 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
EcoDesign
Oct 23rd, 2009 by supaporn 385 views

20091009-jscienceinaction-5-5-521ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดำเนินงาน  Eco-Design เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ประชาชนทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Science in Action (ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 2552) ขอเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ  ด้วยการนำเสนอผลงานการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าจะเป็นการจุดประกายทางความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

Share
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
Oct 20th, 2009 by supaporn 907 views

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด คือ เกิดการยุบตัวและการหดตัว แต่เทคโนโลยีใหม่ที่วิจัยและพัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือไบโอเทค ได้ใช้ก๊าซช่วย คือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเข้าไปเป็นโครงร่างชั้นนอกของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพื่อเป็นชั้นใน โดยจะฉีดพร้อมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดช้ากว่า ขึ้นอยู่กับการควบคุมความหน่วงของเวลาในการฉีด ผลที่เกิดขึ้นทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีผิวตึงสวยงาม ลดการหดตัว มีความทนต่อแรงกระแทกดีขึ้นโดยที่น้ำหนักเบากว่าเดิมและลดต้นทุนการผลิตได้ ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตการใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Share
รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
Oct 20th, 2009 by supaporn 703 views

รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานแทนสามล้อเครื่องสกายแล็ป ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง chassis และกระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับปรุงส่วนกลไกสำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่มพื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้โดยสาร ทำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัย

ผลงานวิจัยพัฒนาดังกล่าวเกิดจากนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์ นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล ทั้งนี้ได้แบบคำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญานุญาตใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด

Share
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในงานหล่ออะลูมิเนียม
Oct 18th, 2009 by supaporn 780 views

ในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ได้คุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ทั้งนี้ ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดีหากไม่ได้รับการกำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม งานหล่อที่ได้จะเต็มไปด้วยรูพรุ่นจากก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ผลงานมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลง และอาจจะนำไปใช้งานไม่ได้ในที่สุด

คณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ประกอบด้วย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์ มูลรินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน และอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่ นอกจากยังสามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมแต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้โดยตัวแปรดังกล่าวข่างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน อุปกรณ์นี้สามารถทำการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าระดับความพรุน และมีฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อเกรดต่างๆ สามารถสร้างฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

Share
ดินเซรามิกแผ่นบาง
Oct 18th, 2009 by supaporn 450 views

เนื่องจากการผลิตเซรามิกโดยทั่วไป จะไม่สามารถขึ้นรูปแบบซับซ้อนได้มากนัก ทั้งนี้มีข้อจำกัดที่มีความเปราะ แตกหักง่าย การตัดตกแต่งชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผา ทำได้ยาก

จากผลการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ทำให้ได้ดินผสมเสร็จที่เมื่อนำไปผ่านเครื่องหล่อแผ่นบาง ก็จะได้แผ่นเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถนำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปร่งบางได้ และยังสามารถผสมสีต่างๆ ลงไปในเนื้อดินเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ

จากผลการวิจัยนี้เอง  เอ็มเทค ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820 และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท เซราเปเปอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี  อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Material ConneXion Library Worldwide MC # 5575-01 ในศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ TCDC อีกด้วย

Share
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
Oct 14th, 2009 by supaporn 384 views

ที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าว มีการออกแบบและสร้างต้นแบบไฟฟ้าหน้ารถ มีความสวยงาม คงทน แต่ให้ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะท้อน มารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ทำให้เกิดความร้อนสูง และนำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว  โดยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ทำให้สามารถคำนวณค่าความสว่างและนำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหน้ารถที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทางบริษัทผู้ผลิต ได้นำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปทำการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการนำไปผลิตแล้ว โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานจริง สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลายของเลนส์พลาสติก

Share
เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”
Oct 13th, 2009 by supaporn 459 views

ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานต่อปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 105,000,000 บาทต่อปี เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าทั้งหมด
รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจากเป็นวัสดุที่เซลล์กระดูกของมนุษย์ สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุได้ดีโดยไม่มีการปฏิเสธของร่างกายและเป็นที่นิยมทางการแพทย์ รวมทั้งทำให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึดมีค่าลดลง และจากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียมเอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็นการทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไปให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึดฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำขอ 0601002048 และได้ขยายผลในเชิงพาณิชย์สิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด ผู้ประกอบการรายแรกผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกล่าว

Share
วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดน้ำทางชีวภาพ
Oct 9th, 2009 by supaporn 431 views

งานวิจัย วัสดุรูพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีม “อีโคเซรา (Ecocera) โดยมี ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ เช่น ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำประมง น้ำจากชุมชน การย่อยสลายในบ่อเกรอะ

Share
เครื่องบดเมล็ดพืช
Oct 9th, 2009 by supaporn 467 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุน ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาเครื่องต้นบดงาต้นแบบ ทำให้สามารถบดงาและเมล็ดพืชต่างๆ เช่น การบดถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วได้ในระยะเวลาอันสั้น และประหยัดพลังงาน แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การกระเด็นและแตกกระจายของเมล็ดพืช เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับ SMEs

Share
ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์
Oct 8th, 2009 by supaporn 374 views

ค่าความเป็นกรดของน้ำมันไบโอดีเซลเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องทำการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมากจากไฮโดรไลซ์ของน้ำมันเกิดเป็นกรดไขมันอิสระ ชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก

Share
สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม
Oct 8th, 2009 by supaporn 527 views

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ มีสาเหตุจากการสูดไอตะกั่วรับประทาน หรือสัมผัสสารตะกั่วเป็นเวลานานจนร่างกายมีการสะสมสารตะกั่วถึงระดับที่เป็นพิษ ซึ่งนอกจากจะป้องกันได้โดยการระมัดระวังสารตะกั่วปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มที่จะนำมารับประทานแล้ว ภาชนะเครื่องใช้ที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร เช่น แก้ว จาน ชาม ทั้งที่เป็นกระเบื้องเคลือบดินเผาเซรามิก และภาชนะแก้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกซื้อมาใช้งาน ซึ่งควรอยู่ในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัย

ทีมนักวิจัย นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาสูตรเคลือบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว เป็นการเคลือบเผาชิ้นงานแบบเงากึ่งด้าน การเผาชิ้นงานทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าสูตรไร้สารตะกั่วทั่วไป คือ เผาที่ 1000 องศาเซลเซียส ใช้ต้นทุนต่ำในการผลิตสารเคลือบ

Share
การแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ
Oct 7th, 2009 by supaporn 556 views

อุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นจากน้ำยางธรรมชาติ มีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ในน้ำยางสดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน (magnesium ion) ที่มีอยู่ในน้ำยางสดออกให้อยู่ในรูปของกากตะกอน หรือขี้แป้ง (sludge) ทำให้มีกากตะกอนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือกว่าเป็นของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยาง ทีมนักวิจัยนำโดย ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ได้ร่วมวิจัยหากรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางได้และกำหนดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำทิ้งได้ (โพลิเมอร์ A702 และ A704)

Share
ชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา
Oct 6th, 2009 by supaporn 513 views

การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา เป็นผลงานวิจัยเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน ซึ่งจะถูกปรับทิศทางการไหลให้เหมาะสมเพื่อให้กระแสก๊าซร้อนปะทะกับใบกังหัน ก่อให้เกิดการหมุนของกังหันก๊าซ เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในต่างๆ เช่น ใบกังหัน จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการพ่นเคลือบ Read the rest of this entry »

Share
เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
Oct 6th, 2009 by supaporn 361 views

การเลือกใช้เกราะให้เหมาะกับงานต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสมรรถนะที่ดี ในแง่วัสดุศาสตร์ต้องพิจารณาระหว่างสมรรถนะการป้องกันภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นให้สมดุลกับน้ำหนักที่ต้องเบาลง ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเซรามิกส์ โลหะ และโพลิเมอร์ ต้องพิจารณาข้อดีและข้อด้อยในสภาวะการใช้งานที่ความเร็วระดับขีปนะ (200-900 เมตรต่อวินาที)
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa