»
S
I
D
E
B
A
R
«
โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน “CephSmile”
Oct 20th, 2009 by supaporn 585 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ประกอบด้วย ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์ ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกอบด้วย ท.พ. นายสุรชัย  เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต ท.พ. นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์  และ ท.พ. ดร. พีรพงศ์ สันติวงศ์) ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม CephSmile ช่วยวาดรอยของรูปร่างกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการจัดฟัน

โปรแกรม CephSmile ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะศีรษะของคนไทย สามารถพิมพ์ บันทึก ข้อมูลต่างๆ ได้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังรักษาในโปรแกรมที่เรียกว่า Superimposition ได้มีการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท ไบโอเมท จำกัด

Share
อุปกรณ์วัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ
Oct 20th, 2009 by supaporn 508 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลิคไมโครชิพเซ็นเซอร์ (Microchip sensors) ที่มีส่วนสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ เพื่อช่วยในการตรวจวัดความดันในเลือด ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการรักษาแบบใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ หัววัดเซ็นเซอร์มีความไวในการตอบสนองสูง เนื่องจากไดอะเฟรมมีความบางมาก

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องอ่านค่าสี
Oct 18th, 2009 by supaporn 595 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว สถาพร จันทร์หอม และบุญส่ง สุตะพันธ์ ได้พัฒนา เครื่องอ่านสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี หรือสารตกค้างในอาหารหรือยา โดยสามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด และสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาชุดทดสอบขึ้นใช้เองในประเทศทำได้ง่ายขึ้น มีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เนคเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด และได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอ่านค่าสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวิธีการอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี อีกด้วย

Share
เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง
Oct 18th, 2009 by supaporn 736 views

เครื่องเชื่อมโลหะ มักจะเป็นแบบหม้อแปลงแกนเหล็ก ทำงานที่ความถี่ต่ำ มีน้ำหนักมาก ขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพต่ำ เกิดเสียงรบกวน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นำหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงมาพัฒนาเป็นต้นแบบเครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง เพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องเชื่อมโลหะและเปลี่ยนจากหม้อแปลงแกนเหล็กมาเป็นหม้อแปลงแกนเฟอไรต์ ซึ่งจะทำให้เครื่องเชื่อมโลหะมีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย ใช้งานง่าย การอาร์คนุ่มนวล การติดขัดน้อย ไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็เชื่อมได้

Share
ระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”
Oct 14th, 2009 by supaporn 551 views

“ภาษิต” ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท NEC จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กับหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประกอบด้วย คลังคำศัพท์ กฎไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย แผนภาพความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ในเชิงความหมาย  โดยเมื่อมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ามา ระบบจะวิเคราะห์ไวยากรณ์และความหมายภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลงโครงสร้างของภาษาให้อยู่ในรูปแผนภาพต้นไม้ จากนั้นจะนำคลังคำศัพท์มาใช้แปลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แผนภาพต้นไม้ก็จะถูกแปลงตามกฎของภาษาไทย และแปลงแผนภาพต้นไม้กลับมาเป็นข้อมูลภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งโครงสร้างไวยากรณ์และความหมาย

ปัจจุบันได้เปิดบริการที่เว็บไซต์ http://www.supasit.com ในเชิงอุตสาหกรรม ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center, USA. เพื่อนำระบบไปใช้การซ้อมรับร่วมในโครงการ Cobragols และมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ Pock Mobile Company, Thailand ในการนำไปใช้แปลภาษาผ่านระบบส่งข้อความสั้น

Share
ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีด
Oct 9th, 2009 by supaporn 299 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จ้ดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการจ่าย CNG อย่างแม่นยำ โดยมี ดร. ธีระ ห้าวเจริญ เป็นหัวหน้าทีม ทำให้สามารถปรับจูนให้เข้ากับระบบรถยนต์และสภาพแวดล้อมจริงในเมืองไทย ใช้กับรถยนต์ที่ต้องการจ่ายเชื้อเพลิงสองชนิด (Bi-Fuel) เครื่อง 4 จังหวะ 4 สูบ การฉีดแบบเรียงตามสูบ มีอุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส คอมพิวเตอร์แสดงผลและปรับแต่งได้ในขณะเวลาทำงานจริง รองรับเครื่องยนต์รอบสูงสุดถึง 15000 รอบต่อนาที

Share
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า
Oct 7th, 2009 by supaporn 324 views

อุปกรณ์สำรอง สำหรับผู้ใช้ในชนบทหรือต่างจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโดย ดร. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ได้ดำเนินโครงการอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็น UPS สำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์แบบมี UPS ในตัว นับว่าเป็นการสร้างอุปกรณ์เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทนทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอหรือมีการดับเป็นเวลานาน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa