»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย
Apr 14th, 2012 by supaporn 308 views

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย หนังสือซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 (NAC2012) ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “รู้สู้ภัยพิบัติ ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  เนื่องจากการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจึงได้จัดให้เรื่องนี้เป็น ประเด็นหลักของการประชุมวิชากาช่วยชีวิต และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัยพิบัติล้วนมีความต้องการองค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติจึงได้จัดให้เรื่องนี้เป็น ประเด็นหลักของการประชุมดังกล่าว

หนังสือเรื่องนี้นำเสนอแนวคิด บทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตัวอย่างของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการภัยพิบัติของต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการ บริหารจัดการภัยพิบัติ ที่มีการสร้างสรรค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนไทย เพื่อเป็นการจุดประกาย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักถึง งานนวัตกรรมดีๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  (สารผู้ำอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : 3-4)

ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่  http://www.nstda.or.th/prs/index.php/all-download/doc_download/172

Share
ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
Apr 6th, 2012 by satapon 88 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
บทบาทของ Cloud Computing กับ งานบริการในศตวรรษ 21
Apr 6th, 2012 by satapon 200 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing  กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดย ดร.อัจฉริยา  อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Share
มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบมหาอุทกภัย
Apr 5th, 2012 by rungsima 51 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี
สรุปหัวข้อการสัมมนาย่อย เรื่อง มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 – 12.00 น.
โดย คุณเพชรา สังขะวร ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ผู้บริหารได้ใช้หลักการบริหารจัดการเมื่อหลังน้ำลด 4  M คือ Man, Materials, Money, Management   ดังสรุปต่อไปนี้
บุคคลากร – สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำงาน จัดพื้นที่ทำงานที่ใหม่  โดยเฉพาะงานบริการ
ทรัพยากร -  ด้วยมีจำนวนหนังสือมากถึง 2 แสนเล่ม ได้ทำการขนย้ายไปยังอาคารที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ เนื่องจากตึกเดิมมีปัญหาเรื่องอาคารร้าว และ ทรุดตัว  ห้องสุดจะมีจำนวนหนังสือชุดใหม่เข้ามาราวเดือนละ 600 เล่ม
งบประมาณ – ของบประมาณรัฐบาล เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นอาคารเดิม  โดยให้ผ่านการอนุมัติจากกรมโยธาธิการ
การบริหารจัดการ -   การจัดการเบื้องต้นคือ จัดพื้นที่ในการบริการใหม่  การจัดการระยะยาวคือ จัดทำแผนกลยุทธ์เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เข้าสู่ Digital Research Library โดยร่วมมือ กับหน่วยงานพันธมิตร และได้เปิดตัวแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วช. เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา

มีการกำหนดแผนงานแปลงสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นลิขสิทธ์ของ วช. ให้เป็นสื่อดิจิทัล คาดว่าจะเห็นผลในปลายปี 2555 นี้
มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำห้องสมุดให้แก่สาธารรชนวงกว้างบนบริการ Youtube

Share
การบริหารความเสี่ยงสำหรับ Climate Change มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ
Apr 5th, 2012 by satapon 77 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วันที่ 28 มีนาคม 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารความเสี่ยงสำหรับ Climate Change  มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ โดย ผศ.ดร สานนท์ ฉิมมณีย์  รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

Share
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)
Apr 4th, 2012 by satapon 315 views
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

Crisis management เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในงาน NAC2012 ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติและวิกฤตการณ์หลายครั้ง อาทิ สึนามิ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มหาอุทกภัย 2554 เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือ อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
การจัดการในภาวะวิกฤต เป็นการบริหารจัดการในภาวะที่ยากต่อการคาดการณ์ ย่อมมีความซับซ้อน แตกต่างจากภาวะปกติอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ หน่วยงาน และภาคเอกชน ต่างจำเป็นต้องมีการวางกรอบยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่รอบคอบ เด็ดขาด และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในเวทีสัมมนาครั้งนี้ได้มีการหยิบยกเครื่องมือในการจัดการในภาวะวิกฤตสองประเด็นหลักๆ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมขอบเขตของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น นั่นคือ “การสื่อสาร” และ “แผนการช่วยเหลือ”

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.เสรี วงษ์มณฑา (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด และอดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล (นักสื่อสารมวลชน )และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
Read the rest of this entry »

Share
แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ
Apr 4th, 2012 by wilailuck 239 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ แผนพลังงานทดแทน ความท้าทายของชาติ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดของประเทศ และยังจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะเป็นหนทางที่ช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ๆ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยพลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงเป้าหมาย ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ หากเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็อาจจะพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับประเทศในอนาคตได้

Read the rest of this entry »

Share
นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่
Apr 2nd, 2012 by pornpan 89 views

จากการเสวนาในหัวข้อ นิคมอุตสาหกรรมกับการรับมือน้ำท่วมใหญ่ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.50-15.30 น. ณ ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง

จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนต่าง ๆ ในประเทศไทย การเสวนาเป็นการเล่าถึงความพยายามในการป้องกันน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในภาวะที่ประสบอุทกภัย รวมไปถึงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอมุมมองและแนวทางการบริหารจัดการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหม่ รวมไปถึงความต้องการที่อยากได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต Read the rest of this entry »

Share
สถานการณ์น้ำท่วมและงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วม
Mar 30th, 2012 by wanutwira 160 views

เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครอบคลุมกว่า 57 จังหวัด และสิ่งที่สูญเสียอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ที่ประสบภัยและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยคือ “เสียสุขภาพ” ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเราจะมีการวางแผนดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัยต่างๆ ในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างไร และมีแนวปฏิบัติเพื่อจะดูแลสุขภาพของตนเบื้องต้นได้อย่างไร

Read the rest of this entry »

Share
สู้ ไม่สู้ (กับน้ำ) ในภาคประชาชน
Mar 28th, 2012 by ratana 46 views

จากการเสวนาเรื่อง “สู้ ไม่สู้ (กับน้ำ) ในภาคประชาชน  ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การเสวนาในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ทั้งภาคประชาชนผู้บริหารท้องถิ่น กับการต่อสู้กับมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารนวัตกรรมเพื่อรับมือและสร้างโอกาสจากภัยพิบัติ
Mar 28th, 2012 by suthiwan 166 views

การเสวนาเรื่อง “การบริหารนวัตกรรมเพื่อรับมือและสร้างโอกาสจากภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยจากเรื่องจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตรไทย : บทเรียนและโอกาสจากภัยพิบัติ วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี

การเสวนาดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย (กลุ่ม CPF) โดยคุณศักดิ์ชัย บัวมูล รองกรรมการผู้จัดการด้านวิศวกรรมกลาง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เล่าถึงกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขี้นจริง ที่มีการใช้นวัตกรรมในการรับมือจากภัยพิบัติพร้อมสร้างโอกาสไปพร้อมๆ กัน

กลยุทธ์การรับมือ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย

  • ประเมินสถานการณ์
  • มาตรการป้องกันใช้น้ำสู้น้ำ โดยการทำที่พักน้ำ 2 ชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน  ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถปกป้องไม่ให้น้ำเข้าโรงงานได้
  • มาตรการฉุกเฉิน  โรงงานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ต้องหยุดสายการผลิตเพราะการขนส่งภายนอกไม่สามารถส่งได้
  • มาตรการฟื้นฟู   เมื่อน้ำลดและขนส่งได้ก็ทำการผลิตได้ทันที และเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตอาหารที่พร้อมรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องปรุง เก็บได้นาน

Read the rest of this entry »

Share
การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย
Mar 27th, 2012 by ratana 111 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ  การบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการรับมือมหาอุทกภัย ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การสัมมนาในหัวข้อนี้ เริ่มด้วยการถอดบทเรียนว่าด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ข้อเท็จจริง ลำดับเหตุการณ์ และกระบวนการจัดการที่เกิดขึ้น  รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับแผนการจัดการและแนวทางการับมือของภาครัฐ  โดยเป็นการแลกเปลี่นยความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ และชี้แนะแนวทางการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแผนการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ โดยมีวิทยากร อันประกอบด้วย Read the rest of this entry »

Share
การเตรียมความพร้อมรับมือกับ Emerging Technology
Mar 27th, 2012 by rungsima 179 views

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 สวทช. (NAC 2012) หัวข้อหลัก ” รู้ สู้ พิบัติภัย  ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี  สรุปหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือกับ Emerging Technology (Nanosafety Roadmap) ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (สวทน.)
ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าในเรื่อง ผลิตภัณฑ์นาโนอย่างมาก  ในทุกๆประเภท ตัวอย่างเช่น สีนาโน เสื้อนาโน  เครื่องสำอางนาโน ไม้แร็กเก็ตเทนนิส ฯลฯ  มีมูลค่าสูงถึง พันล้านเหรียญสหรัฐ และผลิตภัณฑ์นาโนเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับ
สุขภาพของมนุษย์ สภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง  ประเทศไทยเห็นความสำคัญของเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ  แผนที่นำทาง Roadmap ทำการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ โดยใช้คู่มือนำทางของ UNITAR เป็นหลัก

Read the rest of this entry »

Share
ถอดบทเรียนการบริหารข้อมูลเพื่อรู้ทันภัยพิบัติ
Mar 27th, 2012 by waree 107 views

จากการสัมมนาในหัวข้อ ถอดบทเรียนการบริหารข้อมูลเพื่อรู้ทันภัยพิบัติ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NT 106 (บุษกร) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนื่องจากจากการขาดองค์ความรู้ และข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆ ทำให้ไม่สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ การป้องกันหรือการรับมือ เพื่อแก้ไข สถานการณ์ต่างๆ บทเรียนที่ผ่านมาคงไม่มีใครปฎิเสธถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ข้อมูลสารสนเทศจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อช่วยมนุษย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวาง แผนการรับมือ และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังก่อนเกิด หรือรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับการเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติ ผู้ร่วมสัมมนา คือ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงของ พื้นที่ภัยพิบัติ อันประกอบด้วย พลเรือตรีถาวร เจริญดี ผู้เชียวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประสบการณ์จริงจากสึนามิ คุณวีรชัย  ไชยสระแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จับตามองเขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ วีรบุรุษเมืองปาย เหตุการณ์ดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการ ทีวี 360 องศาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เกาะกระแสคำทำนาย 2012 วันสิ้นโลกจากทีวี 360 องศา (ช่อง 3) คุณอนุสรณ์  รังสิพานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประยุกต์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เบื้องหลังทีมทำงาน ศปภ. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช  ผู้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม “นวนคร” รักษาจนวินาทีสุดท้าย และ คุณวิชัย วรธานีวงศ์ จากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผู้ดำเนินรายการ

Read the rest of this entry »

Share
บทเรียนจากภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
Mar 27th, 2012 by suthiwan 71 views

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. ( NAC2012) หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังร้อนเรื่องหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยในปี 2554 คือ เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตรของไทย : บทเรียนจากภัยพิบัติ” ซึ่งมีการเสวนาในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ร่วมเสวนาโดย วิทยากรที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยตรง ได้แก่

  • ผศ. ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • คุณวิชัย  ศรีประเสริฐ   สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
  • คุณไพบูลย์  พลสุวรรณา  สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
    ดำเนินรายการโดย
  • ผศ.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

จากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือน มีนาคม 2554และการเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีประเทศไทย ล้วนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องชลอตัวโดยเฉพาะในประเทศไทยเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตมีถึง 9 % ในไตรมาส 3 ของปี 2554 แต่กลับต้องติดลบ 9 % ภายใน 2 เดือนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเท่ากับในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับศูนย์  ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมมีความเสียหาย 400,000 ล้านบาท (คิดจากกำไรที่หายไป)
และในภาพรวมของประเทศเสียหาย 10 % หรือเท่ากับ 1.4 ล้านล้านบาท คาดหมายว่าหากเหตุการณ์ปกติทางด้าน อุตสาหกรรมที่ชะงักในช่วงน้ำท่วมได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 ของปี 2555
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa