»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย
Sep 25th, 2011 by pornpan 64 views

สวทช. จับมือ กรมทรัพย์สินฯ ร่วมคุ้มครองงานวิจัย มุ่งใช้เชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม “บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนางานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” มุ่งพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ คุ้มครองผลงานวิจัย ของไทย รวมถึงพัฒนาการตรวจสอบสิทธิบัตร จัดทำคู่มือและจัดอบรมการตรวจสอบการประดิษฐ์แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 1)
Jul 21st, 2011 by Valaiporn Changkid 118 views

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาว STKS ด้วยเป็นวันประชุมวิชาการ  STKS ประจำปี 2554 ภายใต้ในหัวข้อ Library Goes Green through ICT เพื่อช่วยสนับสนุนการลดโลกร้อนโดยเน้นวิธีการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในห้องสมุด เช่นการจัดทำเอกสารดิจิทัลด้วยวิธีดิจิไทซ์ ในงานยังมีการบรรยาย การเสวนา รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมากกว่า 10 ท่าน ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ เริ่มต้นด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2554 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานบริหารจัดการของห้องสมุด เช่น ซอฟต์แวร์เปิดสำหรับงานห้องสมุด

ภาพ : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่าย
(จากซ้าย) ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสมาคม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ิิ  กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ. สุวัฒนา สุกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Share
“เอ็มโอยู รถไฟจีน-ไทย ใครได้อะไร”
Jan 13th, 2011 by pensiri 68 views

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินรายการ ได้สรุปเนื้อหาของ MOU และกรอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ที่ได้รวบรวมจากสื่อต่างๆ และการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
1. กรอบความตกลงความร่วมมือด้านการรถไฟจีน-ไทย จะเน้นการศึการะบบเครือข่ายของรถไฟไทยในปัจจุบัน ได้แก่1.1. ระบบควบคุมการแล่นของรถไฟ
1.2. การเชื่อมโยงระบบขนส่งด้วยรถไฟเข้ากับการขนส่งสินค้าทางเรือ และ
1.3. แนวทางการเชื่อมโยงระบบรถไฟของไทยเข้ากับแผนการก่อสร้างที่จีนจะมีความร่วม มือกับลาวที่ชายแดนจังหวัดหนองคาย
Read the rest of this entry »

Share
2 องค์กรแนวหน้าผนึกกำลัง พัฒนาวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ หวังยกระดับด้านวิจัยทัดเทียมนานาชาติ
Nov 24th, 2009 by Valaiporn Changkid 580 views
สวทช. จับมือ สกว. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน ว. และ ท.

สวทช. จับมือ สกว. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน ว. และ ท.

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้อง ณ ห้องอยุธยา โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีศักยภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กล่าวว่า ความ ร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการค้าโดยมีเป้าหมายที่จะการยกระดับขีด ความสามารถด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนไทยอันเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าไทย โดยสนับสนุนให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยและใช้ภูมิปัญญาในการ สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ สวทช. และ สกว.  ในการร่วมกันส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำผลไปสู่การพัฒนาประเทศได้ จริงโดยเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยี  และ เปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอันจะนำ ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในการที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง

นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า สกว. และ สวทช. มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการที่ร่วมมือกันอยู่ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  และจะร่วมมือกันพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ตรงกับนโยบายของประเทศ  และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร เกษตร และอุตสาหกรรม  โดยจะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัย  และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์  เชิงนโยบาย  เชิงสาธารณะ  และเชิงวิชาการ   รวมทั้งร่วมมือกัน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลด้านอื่น ๆ  เช่น  ข้อมูลนักวิจัย  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ประโยชน์กันมากยิ่งขึ้น

นอก จากนี้ รศ.ดร.ศักรินทร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในปีที่ผ่านๆ มา สวทช.และ สกว. ได้มีโอกาสทำงานมาบ้างแล้ว ซึ่งผลงานที่ผ่านๆ มา ก็มีหลากหลายด้วยกัน เช่น  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)      โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร-ชีวภาพในประเทศไทย (BRT) และฐานข้อมูลวิจัยไทย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ความร่วมมือทั้งในอดีต ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะมีความชัดเจนในเรื่องของกลไกความ ร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำร่วมกันมากยิ่งขึ้น  รศ.ดร.ศักรินทร์กล่าวฯ

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

Share
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง STKS กับ ม.บูรพา
Jul 19th, 2009 by Courseware2u 219 views

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สวทช. โดยศูนย์บริการความรุ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ จัดทำบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ศวท. อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

moubuu-20090709

Share
ความร่วมมือกับศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
May 18th, 2009 by Courseware2u 450 views

MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa