»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที
Aug 24th, 2009 by Courseware2u 815 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาของชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม ในหัวข้อ “ห้องสมุดกับการจัดการความรู้ด้วยไอซีที”

Share
ซอฟต์แวร์ห้องสมุด
Apr 21st, 2009 by Courseware2u 567 views

รู้สึกแปลกดีเหมือนกันที่ระบบห้องสมุดดีๆ ในเมืองไทยหากได้ยาก ในราคาที่เหมาะสม หรือฟรี อาจจะเพราะสาเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันด้วยกระแสของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ทำให้หน่วยงานที่สนใจมีระบบห้องสมุดเป็นของตนเอง มีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Koha, OpenBiblio, PHPmyLibrary, Joomla + MediaLibrary ไม่ว่าจะเลือกซอฟต์แวร์ใด ก็ควรจะปรึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการและอื่นๆ ประกอบด้วยนะครับ อย่าเลือกตามกระแสนิยม มิฉะนั้นอาจจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้เหมือนกัน สนใจพูดคุยกับ STKS ได้ครับ

Share
Ubiquitous Library
Apr 16th, 2009 by supaporn 766 views

Ubiquitous Library เป็นอย่างไร ทำไม จากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จึงสามารถทำได้ ประเทศไทย จะสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างให้เป็น Ubiquitous Library ได้หรือไม่ ติดตามอ่าน LG Sangnam Library : Ubiquitous Library ได้ที่ STKS

Share
STKS สัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Mar 23rd, 2009 by Courseware2u 713 views

STKS ร่วมกับหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด ในหัวข้อ “Open Sourcr Software & Web 2.0 ในการจัดการสารสนเทศ” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2552 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทั้งจากนักศึกษา บุคลากรสำนักวิชาฯ บุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งได้รับความกรุณาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยา่ยในเรื่องประสบการณ์การใช้ OSS ด้วย

Share
การกระทำของห้องสมุดเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ : ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์
Feb 24th, 2009 by supaporn 779 views

ห้องสมุดในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์

ในบางกรณีที่ห้องสมุดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่อยู่ในรายการห้องสมุดเอง เช่น เอกสารบางอย่างที่จัดทำขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น วีดิทัศน์ที่ห้องสมุดจัดทำ เป็นต้น ในกรณีนี้ การใช้งานลิขสิทธิ์โดยห้องสมุดย่อมไม่มีอุปสรรคใด ๆ เพราะห้องสมุดย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการที่กฎหมายกำหนด ในสถานะนี้ ห้องสมุดอาจจะต้องดูแลลิขสิทธิ์ของตนเอง เมื่อพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์งานเหล่านั้น

ธัชชัย ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หน้า 5-25. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

Share
Web 2.0 & OSS for Library@KU Libs
Sep 26th, 2008 by Courseware2u 562 views

วันนี้ได้มีโอกาสไปแนะนำเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และการประยุกต์ใช้ OSS ให้กับห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านผู้อำนวยสำนักหอสมุด กรุณามาร่วมฟังด้วยตนเอง รู้สึกประทับใจมากที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื้อหาก็เน้นการสร้างห้องสมุดยุคใหม่ โดยเฉพาะเว็บไซต์และบริการด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่นำเครื่องมือในกลุ่ม Open Source Software มาประยุกต์ใช้งาน ตั้งแต่การพัฒนาเว็บด้วย CMS การสร้างช่องทางสื่อสารด้วย Blog และชุมชนแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และแบ่งปันความรู้ออนไลน์ด้วย Wiki ด้วยความหวังว่าห้องสมุด และหน่วยงานลักษณะเดียวกันน่าจะมีการประยุกต์ใช้ ICT ได้อย่างเหมาะสม

Share
บันได 9 ขั้น อ่านให้เก่ง
Jul 28th, 2008 by titima 2,955 views

นั่งอ่านตั้งนานก็ยังไม่เข้าใจ จำก็ไม่ได้…จะทำอย่างไรดี? Read the rest of this entry »

Share
แนะนำคอลัมม์ใหม่ในเว็บไซต์ศวท.
Jun 25th, 2008 by watinee 1,216 views

สวัสดีแฟนพันธุ์แท้ stks blogและผู้ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขอเข้ามาแนะนำคอลัมม์ใหม่ในเว็บไซต์ STKS.or.th ที่เพิ่งคลอดเมื่อไม่นานมานี้คะ Read the rest of this entry »

Share
การกระทำของห้องสมุดเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ : ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน
Feb 27th, 2008 by supaporn 457 views

ห้องสมุดในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน

เจ้าของทรัพย์สินอาจให้ยืมหนังสือหรือสิ่งของบางรายการแก่ห้องสมุด โดยอาจระบุเงื่อนไขบางประการ ห้องสมุดก็ไม่อาจใช้สิทธิอย่างกรรมสิทธิ์ได้ หากแต่มีสิทธิเพียงเท่าที่ตกลงไว้กับเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น เช่น มีสิทธินำสิ่งของนั้นมาตั้งแสดงในนิทรรศการ เป็นต้น นอกจากนั้น ห้องสมุดมีหน้าที่ตามสัญญาและตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติอีกด้วย เช่น ต้องส่งคืนเมื่อครบกำหนดเวลาหรือเมื่อผู้ให้ยืมเรียกคืน ต้องสงวนทรัพย์สินที่ยืมเหมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง ต้องออกค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ยืม เป็นต้น

ธัชชัย ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หน้า 5-25. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

Share
การกระทำของห้องสมุดเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ : ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
Feb 27th, 2008 by supaporn 573 views

ห้องสมุดในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน

ห้องสมุดมีวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาในห้องสมุดนั้น ด้วยวิธีการซื้อ การรับบริจาค การแลกเปลี่ยน เ็ป็นต้น แต่ไม่ว่าการมีกรรมสิทธิ์จะได้มาอย่างไร การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเสมอไป สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงจำกัดอยู่ที่การใช้สอย การจำหน่าย การได้รับดอกผล และติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ เช่น เมื่อห้องสมุดซื้อหนังสือมา ก็อาจนำมาไว้ในห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้อ่านภายในสถานที่หรือขอยืมไปอ่าน หากผู้ขอยืมไม่เอามาคืน ก็สามารถใช้สิทธิทวงถามเอาคืนได้ หรือต่อมาอาจขายหนังสือนั้นไป เป็นต้น

ห้องสมุดไม่มีสิทธิอย่างเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานนั้นต่อสาธารณชนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดจะนำหนังสือที่ซื้อมาถ่ายเอกสารเข้าปกเป็นจำนวนมากหลายเล่มเพื่อให้มีจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องซื้อไม่ได้ เป็นต้น

จาก ธัชชัย  ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด. ในเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

Share
การกระทำของห้องสมุดเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์
Feb 24th, 2008 by supaporn 637 views

ขอเรียบเรียงจากข้อเขียนของ รองศาสตราจารย์ ธัชชัย ศุภผลศิริ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ โดยคณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร ร่วมกับสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 5-25 . กรุงเทพฯ : สถาับันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ในข้อเขียนของรองศาสตราจารย์ธัชชัย ได้จำแนกสถานภาพของห้องสมุดที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์เป็น 4 ประการ คือ

1. ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน

2. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน

3 ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์

4. ในฐานะผู้ใช้งานลิขสิทธิ์

Share
Greenstone Community
Dec 18th, 2007 by Courseware2u 825 views

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจสร้างสรรค์ พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยโปรแกรม Greenstone แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถของโปรแกรมให้ตรงกับลักษณะงาน โดย STKS จะเป็นคนกลางในการนำความคิดเห็นของทุกท่านสู่นักวิจัยและทีมพัฒนาต่อไป

Share
การสัมมนาวิชาการเรื่องห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริการความรู้สำหรับสังคมไทยในอนาคต
Dec 17th, 2007 by Courseware2u 409 views

ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) หรือ TIAC เดิม ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง ห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริหารความรู้ สำหรับสังคมไทยในอนาคต วันที่ 16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และห้องสมุดต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังเกินความคาดหมาย ทาง STKS ขอแสดงความขอบคุณทุกท่าน ตลอดทั้งวิทยากร เจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สำหรับเนื้อหาต่างๆ ที่วิทยากรและทุกท่านให้ความสนใจร่วมสัมมนานั้น ทีมงานจะนำเสนอผ่าน STKS Blog เพื่อเป็นแหล่งความรู้ร่วมกันต่อไป

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa