»
S
I
D
E
B
A
R
«
ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?
Jan 17th, 2011 by satapon 343 views

กิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ครั้งที่ 55 หัวข้อ “ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?” ในวันที่ 13 มกราคม 2554  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค โดยวิทยากร ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

LO และ KM เป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ผลอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ Read the rest of this entry »

Share
Wiki ทางเลือกในการสร้างสรรค์ความรู้
Mar 8th, 2009 by Courseware2u 558 views
Share
การแบ่งปันความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Story telling)
Dec 31st, 2007 by supaporn 1,909 views

Story telling เป็นเทคนิคของการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง ในการดึงเอาประสบการณ์การเรียนรู้ การทำงานที่ภาคภูมิใจมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเอง เป็นการแบ่งปัน best practice ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่่วยงานอย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานและเปิดเผย Read the rest of this entry »

Share
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
Dec 19th, 2007 by supaporn 1,538 views

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร ประกอบด้วย

1. ไม่มีสิ่งจูงใจ

2. พนักงานมีความรู้สึกว่าทำงานแข่งกับเวลา ไม่มีเวลาในการคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น

3. การพิจารณาความดี ความชอบ จากความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะคน

4. ผู้บริหารและพนักงานไม่เปิดใจหรือเปิดเผยถึงโครงการในอดีตที่ล้มเหลว

5. เป้าหมายและภารกิจในการทำงานของแต่ละฝ่าย/แผนก แตกต่างกันและไม่เกื้อหนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างฝ่าย/แผนก

Share
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้
Dec 19th, 2007 by supaporn 1,288 views

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร ประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้โดยการสอนและการแบ่งปันความรู้

2. มีการใช้เรื่องเล่า นิทาน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้

3. มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

4. บุคคลในองค์กรมีความสนใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกัน

5. พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

Share
ลักษณะขององค์กรที่ขัดขวางการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้
Dec 19th, 2007 by supaporn 1,227 views

ลักษณะขององค์รหรือพฤติกรรมขององค์กรที่ขัดขวางการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ประกอบด้วย

1. องค์กรที่มีโครงสร้างแบ่งตามฝ่ายหรือแผนกต่าง ๆ ต่างฝ่ายต่างมุ่งเน้นที่จะบรรลุความสำเร็จของฝ่าย/แผนกตนเอง มีการปิดกั้นหรือไม่แบ่งปันความรู้หรือข้อมูลสำคัญให้กับฝ่าย/แผนกอื่น ทำให้ฝ่าย/แผนกอื่นไม่สามารถประสบความสำเร็จได้

2. องค์กรบางแห่งมีค่านิยมที่ให้ความสำคัญความเชี่ยวชาญของพนักงานมากกว่าการให้ความสำคัญของการแบ่งปันความรู้ หรือ NIH (Not-invented here) Read the rest of this entry »

Share
อุปสรรคของการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร
Dec 19th, 2007 by supaporn 1,897 views

อุปสรรคที่มีผลต่อการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย 1. การไม่ใส่ใจ (Ignorance) เกิดจากฝ่ายผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ และผู้ที่จะรับความรู้ ต่างฝ่ายต่างไม่ทราบว่ามีความรู้ที่ต้องการ หรือมีความต้องการในความรู้ที่ตนเองมี Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa