»
S
I
D
E
B
A
R
«
Peer Assist
Feb 13th, 2011 by supaporn 50 views

Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
KM กรณี ธนาคาร Negara Malaysia
Feb 8th, 2011 by titima 99 views

เรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ของ ธนาคาร Negara Malaysia ธนาคารซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1959 อะไรคือตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการประยุกต์ใช้ KM การกล่าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 การเดินทางสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ KM Roadmap ความสามารถที่สำคัญสำหรับการจัดการความรู้ รวมถึงผลลัพธ์และบทเรียนจากการดำเนินงาน KM อ่านรายละเอียด

Share
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ในการจัดการความรู้
Feb 5th, 2011 by supaporn 131 views

ระบบพี่เลี้ยงเป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการคำปรึกษา แนะนำ ผู้สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์ อ่านรายละัเิอียดเพิ่มเติม

Share
การจัดการความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
Jan 30th, 2011 by supaporn 119 views

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย เห็นว่า การจัดการความรู้ คือ การทำอย่างไรที่จะกลั่นความรู้ที่มีอยู่ในทุกฟังก์ชั่น ทุกส่วนขององค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทำอย่างไรให้ความรู้อยู่คู่องค์กรแล้วมีการนำมาปรับใช้ คือ ต้องนำความรู้มาพัฒนาคน ต้องทำอย่างไร เพื่อให้ดาต้า ที่มีอยู่ เปลี่ยนเป็นอินฟอร์เมชั่น จากอินฟอร์เมชั่นสู่ความรู้ และเป็นภูมิปัญญาขององค์กรให้ได้ ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยจัดการความรู้เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย และตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์ บริษัทจึงพยายามที่จะรวบรวมความรู้จากทุกหน่วยธุรกิจเข้ามาให้ได้มากที่สุด อ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?
Jan 17th, 2011 by satapon 343 views

กิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ครั้งที่ 55 หัวข้อ “ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดูยังไง?” ในวันที่ 13 มกราคม 2554  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค โดยวิทยากร ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

LO และ KM เป็นประเด็นที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ผลอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ Read the rest of this entry »

Share
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Dec 17th, 2010 by satapon 1,701 views

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ STKS จัดกิจกรรม STKS Talk ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สวทช. เป็นรูปแบบการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของ บริษัท ที.โอ.ที” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที. บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๖ ปีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทีโอที มีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการความรู้อย่างไร? วิทยากรเริ่มด้วยการนำเสนอ  TOT KM Roadmap ก้าวแรกของการจัดการความรู้ของทีโอทีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๖
Read the rest of this entry »

Share
การเล่าเรื่อง (Storytelling)
Dec 12th, 2010 by supaporn 163 views

การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector
Nov 29th, 2010 by supaporn 40 views

จากการเข้าร่วมโครงการ Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย Asian Productivity Organization (APO) ผ่านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เนื่องจาก APO เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำเป็นต้องมีคุณภาพการบริการ มีการปรับปรุงคุณภาพ มีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน APO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การพัฒนา การปรับปรุงกระบวนการ โดยการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ เช่น การนำการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เข้าไปมีส่วนผลักดันให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการบริการภาครัฐ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนาและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกลุ่มสมาชิกของ APO โดยเน้นให้นำเครื่องมือ เทคนิควิธีการ มาสนับสนุนเพื่อให้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านหน่วยงานภาค รัฐ ทั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวิทยากร 4 ท่าน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

Share
ความล้มเหลวในการทำ KM
Nov 14th, 2010 by supaporn 96 views

เก็บตกจากการฟังบรรยายของ Professor Hong Lee แห่ง Kwangwoon University ที่มาพูดให้ฟังเรื่อง KM of Public Organization in Korea ใน Study Meeitng of Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ นั้น  Prof. Lee พูดทิ้งท้ายหลังจากที่ได้ยกกรณีศึกษาการใช้ KM เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางด่วน (หาอ่านได้จาก KM กับการแำก้ปัญหาทางด่วน) ว่า ปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลวในการจัดการความรู้ เกิดจาก

  • การดำเนินการที่ไม่มีการเชื่อมโยงสู่เป้าหมายทางยุทธศาตร์
  • การดำเนินการที่เน้นที่ระบบจัดเก็บ ซึ่งเป็นเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น
  • การไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูง
  • การไม่ประสบความสำเร็จในการสร้าง ทีม KM ที่เข้มแข็ง
  • การไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Share
KM Experiences in IE Singapore
Nov 14th, 2010 by supaporn 86 views

IE Singapore หรือ International Enterprise Singapore มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกด้วยการที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้มีการลงทุนของต่างประเทศเพือให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ IE Singapore เองก็มีการจัดการความรู้ หรือ KM ด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุผล:

Read the rest of this entry »

Share
KM กับการแก้ปัญหาตั๋วทางด่วน
Nov 10th, 2010 by supaporn 133 views

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management มักมีการตั้งเป้าหมายเดียวกัน คือ การเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการมีนวัตกรรม (Innovation) ที่ตอบสนองการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่นเดียวกับการจัดการความรู้ของบริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เมื่อได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ไม่สะดวกในการใช้ทางด่วน ตั้งแต่เรื่องการหาที่จอดรถ เพื่อเดินลงไปซื้อบัตร การเข้าคิวเป็นเวลานาน และการเข้าถึงที่ลำบาก KEC เริ่มต้นด้วย Read the rest of this entry »

Share
KM in the Industrial Development Bureau (ROC)
Nov 10th, 2010 by supaporn 88 views

การสัมมนา Study Meeting on Knowledge Management  in the Public Sector ที่เมือง Chuncheon ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2553  จัดโดย Asian Pacific Organization ผู้แทนของประเทศไต้หวัน ได้นำเสนอหัวข้อเรื่อง “The Application of Knowledge Share Management in the Industrial Development Bureau”

Read the rest of this entry »

Share
การจัดการความรู้ : กรณีศึกษาของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Sep 6th, 2010 by titima 2,906 views

กรณีศึกษาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณพรเทพ จรัสศรี KM Manager SCG

Read the rest of this entry »

Share
วิกิ : เครื่องมือการจัดการความรู้
Nov 22nd, 2009 by supaporn 506 views

ในปัจจุบัน การจัดการความรู้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ทำไมถึงต้องมีการจัดความรู้ และองค์กรของคุณ มีระบบการจัดการความรู้ สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปได้ดีมากน้อยเพียงใด มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดความรู้หรือไม่ บทความนี้ กล่าวถึง การนำวิกิ การใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.stks.or.th/web

Share
บทบาทของห้องสมุดกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยขององค์กร
Sep 18th, 2009 by pornpan 1,400 views

เป็นหนึ่งในหัวข้อการบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท. วิทยากร โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสารสนเทศ ชำนาญการ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากหัวข้อบรรยายดังกล่าว วิทยากรขอปรับเปลี่ยนเป็น บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร ด้วยเหตุผลประการสำคัญคือ ห้องสมุดไม่ได้อยู่ในฐานะ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ใด ๆ ทั้งสิ้น จากประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดมายาวนานและเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ซึ่ง สกอ. ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยของไทย 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้บทบาท / หน้าที่ของห้องสมุดแบบเดิม คือ จัดหาและให้บริการวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักวิจัย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa