»
S
I
D
E
B
A
R
«
ไทยอยู่อันดับที่ 63 ของการจัดลำดับของ K4D
Nov 20th, 2010 by supaporn 71 views

สถาบัน Knowledge for Development  (K4D) ของธนาคารโลก ได้พัฒนา Knowledge Assessment Methodology (KAM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับประเทศต่างๆ  โดยตัววัดของ KAM มีทั้งหมด 109 ตัว  4 หมวด คือ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในปี พ.ศ. 2552 ค่า Knowledge Economy Index (KEI) ที่แสดงถึงความสามารถของประเทศในการจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อหนุนต่อการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิผลนั้น กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เป็นประเทศที่นำมาเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก  สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 63 ส่วนประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน (อันดับที่ 18)  สิงคโปร์ (อันดับที่ 19) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 20) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) มาเลเซีย (อันดับที่ 48) ศรีลังกา (อันดับที่ 88) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 89) อิหร่าน (อันดับที่ 98) เวียดนาม (อันดับที่ 100) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 103) อินเดีย (อันดับที่ 109) และปากีสถาน (อันดับที่ 118) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของผลการจัดลำดับได้ที่ info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa