»
S
I
D
E
B
A
R
«
คู่มือ/ซอฟต์แวร์ติดตั้ง DSpace บน Windows XP
Apr 16th, 2010 by Courseware2u 804 views

รวมคู่มือและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมจัดการคลังเอกสารสถาบัน (IR – Institutional Repository) อย่าง DSpace ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Open Source Software โดยเนื้อหาแนะนำการติดตั้งขั้นต้นสำหรับผู้สนใจบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เชิญดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ STKS – ทั้งนี้รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ และการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่น ผู้สนใจศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ DSpace นะครับ

Share
จำเป็นต้องใช้ DSpace สร้างคลังเอกสารดิจิทัลหรือไม่ ?
Feb 2nd, 2009 by Courseware2u 747 views

กระแสการสร้างคลังเอกสารดิจิทัลด้วยโปรแกรม Open Source จาก MIT คือ DSpace ได้รับความนิยมสูงมากทำให้หลายๆ สถาบัน หลายหน่วยงานให้ความสำคัญ และสนใจใช้ DSpace กันอย่างมาก และมีคำถามมาที่ STKS เกี่ยวกับแนวทางการใช้โปรแกรม ตลอดจนให้ STKS แนะนำแนวทางการพัฒนาอยู่เสมอ ในส่วนของผู้เขียนเองอยากให้ข้อมูลว่าการพัฒนาระบบใด ไม่ควรไหลตามกระแส ควรจะเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการคลังเอกสารดิจิทัลของท่านก่อน ว่าท่านต้องการะบบอย่างใด จากนั้นจึงเลือกระบบที่เหมาะสม โดยโปรแกรมอีกหลายตัวที่นำมาใช้สร้างคลังเอกสารดิจิทัลได้ เช่น Joomla + Docman (Extension) หรือ Gallery2 หรือ Greenstone โดยแต่ละโปรแกรมจะนำมาให้ข้อมูลในโอกาสต่อไปครับ

Share
Directory of Institutional Repositories (Part III)
Jan 16th, 2008 by supaporn 532 views

รายชื่อหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม IR ค่ะ

Digital Commons (http://www.umi.com/products_umi/digitalcommons/

DSpace (http://wiki.dspace.org/DspaceInstances)

Fedora (http://www.fedora.info/community)

SDL : Search Digital Libraries (http://drtc.isibang.ac.jn/sdl/archives.php)

OAI Scotland Information Service (http://hairst.cdlr.strath.ac.uk/oaisis/Repositories.htm)

Public Knowledge Project, Open Archives Harvester (http://pkp.sfu.ca/harvester/archives.php)

Digital Academic Repositories (http://www.darenet.nl/en/page/language.view/repositories)

Open Language Archives Community (http://www.language-archives.org)

Share
Directory of Institutional Repositories (Part II)
Jan 16th, 2008 by supaporn 341 views

เป็นรายชื่อหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม IR ค่ะ

OpCite (http://opcit.eprints.org/explorerarchives.shtml)

Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers (http://www.ams.org/global-preprint/index.html)

E-print Network, U.S. Department of Energy (DOE) (http://www.osti.gov/eprints/)

Virtual Technical Reports Center: EPrints, Preprints, & Technical Reports on the Web (http://www.lib.umd.edu/ENGIN/TechReports/Virtual-TechReports.html)

Open Access Webliography (http://www.escholarlypub.com/cwb/oaw.htm#e-prints)

DigitalCommons@The Texas Medical Center (http://digitalcommons.library.tmc.edu/about.html)

Eprints Archive (http://www.eprints.org/software/archives/)

The Assocication of Learned and Professional Society Publishers (http://www.alpsp.org/htp_openarc.htm)

Share
Directory of Institutional Repositories (Part I)
Jan 16th, 2008 by supaporn 371 views

เป็นรายชื่อหน่วยงานที่ใช้โปรแกรมต่าง ๆในการเป็น IR ค่ะ

The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR (http://www.opendoar.org)

Open Archives Initiative – Repository Explorer (http://re.cs.uct.ac.za/)

SPARC (http://www/arl.org/sparc/repos/ir.html)

Registry of Open Access Repositories (ROAR) (http://archives.eprints.org/)

OAIser (http://oaister.umdl.umich.edu/0/oaister/viewcolls.html)

Celestial (http://celestial.eprints.org/cgi-bin/status)

Experimental OAI Registry at UIUC (http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/

Open Archives (http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites)

Share
Depository / Repository / Institutional repository
Jan 9th, 2008 by supaporn 423 views

ในวงการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดูจะคุ้นเคยกับคำว่า Depository มากๆ เพราะจะเป็นที่เข้าใจกันว่า deposit เป็นที่เก็บ ที่ฝาก Depository library ก็จะหมายถึง ห้องสมุดรับฝาก ซึ่งถ้าเป็นในความหมายที่ร่ำเีรียนมาก็จะหมายถึง ห้องสมุดที่รับและรวมรวมสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของรัฐบาล และให้ผู้สนใจนิยมใช้ ซึ่งจะอิงตามกฎหมายของรัฐสภาอเมริกัน ค.ศ. 1859 หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทยก็จัดว่าเป็น Depository library  ซึ่งก็มีพระราชบัญญัติให้ส่งสิ่งพิมพ์นำมาเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติด้วยเหมือนกันค่ะ

เข้าใจการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น เนื่องจากลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นด้วย คำที่ใช้สำหรับการเก็บจึงขยายเป็น repository ซึ่งกินความตั้งแต่การเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล เป็นที่เก็บข้อมูลดิจิทัล เป็นแหล่งรวมฐานข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลที่หลากหลาย โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งโดยรวมแล้วเหมือนมีระบบการจัดเก็บ มีระบบการสืบค้น และการบริหารจัดการในการเข้าถึงได้มากขึ้น

อีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ คำว่า Institutional repository ซึ่งถ้าแปลตรง ๆ ก็เป็นคลังเก็บสารสนเทศสถาับัน เป็นความหมายที่ว่า เป็นแหล่งหรือคลังเก็บทรัพย์สินทางปัญญาหรือภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในสถาับัน/มหาวิทยาลัย/ หน่วยงานนั้น ๆ เน้นผลงานทางวิชาการที่เป็นดิจิทัล และสามารถให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกเข้าถึงได้

Share
ดีสเปซ (DSpace)
Jan 8th, 2008 by supaporn 1,076 views

ดีสเปซ หรือ DSpace เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในบทบาทของการเ็ป็น IR – Institutional Repository เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าอีพรินท์ เนื่องจากมีจุดประสงค์ในการเก็บถาวร เนื้อหาที่สามารถเก็บได้มีความหลากลาย เ็ก็บสารสนเทศดิจิทัลได้ทุกประเภท ดีสเปซเป็นสมาชิกในโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI – Open Archives Initiative) อีกด้วย

ดีสเปซเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก คือ มีการส่ง (submit) สารสนเทศจากหลาย ๆ แห่ง/หน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน หรือ ชุมชน (community) โดยเจ้าของผลงานต้องใส่เมทาดาทาตามเค้าร่างของดับลินคอร์ (Dublin Core)

ดีสเปซมีระบบให้สิทธิแก่ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถเจาะจงผู้มีสิทธิในการส่งผลงาน (submitter) ผู้ประเมิน (Reviewer) ผู้แก้ไข เป็นต้น ก่อนที่ผลงานจะถูกเก็บลงในคลังเอกสารจะต้องผ่านกระบวนการประเมิน (review process) กระแสงานในดีสเปซมีการประเมินหลายระดับ ผู้ประเมิน (reviewer) สามารถตีคืนผลงานที่พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้รับรอง (approver) เป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการส่งผลงาน ในเรื่องของการผิดพลาดในด้านต่าง ๆ เ่ช่น การลงเมทาดาทา และบรรณธิกรณ์เมทาดาทา (metadata editor) เป็นผู้มีิสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมทาดาทา

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa