»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
Sep 7th, 2012 by wanutwira 182 views

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

หลังจากมีข่าวเรื่องการเดินหน้าขยายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนอีก 100 แห่งในปี 2556 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เนื่องจากพบว่าศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ เพื่อยกระดับชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” คือศูนย์เกี่ยวกับอะไร มีความเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อย่างไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไร ตามรายละเอียดดังนี้

 

Read the rest of this entry »

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 235 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
ICT Technology Trends
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 1,052 views

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ได้กรุณาให้ความรู้ ICT Technology Trends ให้กับการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีของ ศวท. 2553 โดยมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นได้แก่ เทคโนโลยีในปี ค.ศ. 2010 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไอซีที เว็บ 2.0 และห้องสมุด 2.0 ดังรายละเอียด

Read the rest of this entry »

Share
Blog ประทับใจ (ชาวห้องสมุดที่เน้นไอที)
Oct 19th, 2009 by Courseware2u 492 views

เล่น Blog มานานพอสมควรแล้วก็ว่าได้ ทั้งในฐานะผู้เขียน ผู้พัฒนา/บริการ และผู้อ่าน แต่ไม่เคยอยู่กับ Blog ไหนได้นานเท่า http://digital-scholarship.org/digitalkoans เลยครับ สองวันนี้ใช้เวลากับ Blog ดังกล่าวนานมาก เพราะหลากหลายคำตอบที่เกี่ยวกับงานห้องสมุดโดยเฉพาะเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด หาคำตอบได้ชัดๆ ก็จาก Blog นี้เลยครับ แบบว่าตอบได้อย่างจังมาก ทำให้หลายงานที่ยังมองภาพไม่ออก เริ่มประติดประต่อได้ และสองวันนี้เลยคลอดเว็บใหม่ภายใต้ stks เยอะมาก เช่่นเว็บที่รองรับการเก็บข้อมูลจาก OAI Archives เว็บที่เก็บเกี่ยวรายการบรรณานุกรม การทำเว็บตัวเองให้รองรับ OAI และ OSS เจ๋งๆ ที่ยังไม่เคยเล่น ไม่เคยได้ยินอีกเยอะ

ยังไงก็ลองหาเวลาอ่านดูนะครับ เผื่อติดใจเหมือนผม

Share
แนวทางการจัดการเรียนการสอนบรรณารักษ์ยุคใหม่ กรณีของ ม. วลัยลักษณ์
Sep 22nd, 2009 by supaporn 652 views

ผศ. ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้บรรยายถึง หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท.  ถึงแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร 4 ระดับ ซึ่งทำให้เห็นว่า การเรียนการสอนของ ม. วลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจน

Read the rest of this entry »

Share
TWCAG 2009 มาตรฐานเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้
Jul 7th, 2009 by predee 1,443 views

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคที่จะเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการช่วยลดช่องว่างทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งเพิ่มจำนวนเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยการออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นสากลที่เรียกว่า Universal Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้ได้กับทุกคนทั้งคนปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ

โดยจัดทำแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ หรือ Thai Web Content Accessibility Guidelines 2008 (TWCAG 2008) รวมทั้งการปรับปรุงให้เป็น Thai Web Content Accessibility Guidelines 2009 (TWCAG 2009)

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  “ก.ไอซีที ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อทุกคนเข้าถึงได้เวอร์ชั่นใหม่ TWCAG2009.”

[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=2134&filename=index 2552.

สืบค้น 7 กรกฎาคม 2552.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWCAG

TWCAG 2008  www.equitable-society.com/download/TWCAG2008.pdf

TWCAG 2009 http://pitc.police.go.th/admin/download/file/Advanced.Web.Accessibility.doc

Share
Start small, succeed well, then expand
May 9th, 2009 by supaporn 508 views

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปาฐกถานำ เรื่อง ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 12 การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง หัวข้อที่ 5: การนำความรู้ไปใช้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2551 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา Read the rest of this entry »

Share
4th APIN Meeting ที่ฮานอย
Nov 28th, 2008 by supaporn 545 views

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาพูดถึงนโยบายสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งทางยูเนสโก จัดเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย NATESCI เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ประเทศ Read the rest of this entry »

Share
นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า
Sep 1st, 2008 by titima 1,970 views

โลกยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ ICT  ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ต่างๆ มีจำหน่ายในราคาถูกลง ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ บวกกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางและมีความเร็วสูง ฯลฯ ส่งผลให้สารสนเทศ และความรู้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีทำให้มีการสร้าง จัดเก็บ ค้นคืน เผยแพร่ และเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว Read the rest of this entry »

Share
โครงการเยาวชนก่อการดีด้านไอซีที
Feb 1st, 2008 by Faci' 656 views

ได้อ่าน blog ของคุณหมอวิจารณ์ พาณิช ในหัวข้อ KMI ของ Gotoknow (http://gotoknow.org/blog/thaikm/156597) เป็นบทความเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550ในหัวข้อเรื่อง”โครงการเยาวชนก่อการดีด้านไอซีที” ในฐานะที่พอมีประสบการณเล็กน้อยในการ์ทำงานกับเด็ก เยาวชนและชุมชนในการนำ ICT ไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและความยากจน (IT for Poverty Reduction) ซึ่งดำเนินการโดย NECTEC และโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Village that Learn)ภายใต้การดำเนินการของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรและพันธมิตรนั้น ผมมีข้อคิดและมุมมองดังต่อไปนี้

โดยส่วนตัวแล้วคงเห็นด้วยที่จะมีแนวคิดเปิดกว้างแบบนี้ ท่านที่เกิดในชนบท อยู่ในชนบท หรือต้องทำงานสัมผัสกับชนบทไทยก็คงจะทราบปัญหาพื้นฐานที่ว่า เด็กและเยาวชนไทยในชนบทนั้นไม่ได้มีสมองหรือปัญญาที่แตกต่างจากเด็กในสังคมเมือง เพียงแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ขาดโอกาส ขาดการเหลียวมอง ขาดความเข้าใจในภูมิสังคมของเขาเหล่านั้น ในขณะที่เรามีเส้นแบ่งโอกาสและการได้โอกาสที่สัมผัสได้นั้น เราก็มีเส้นแบ่งการวัดผลตามมาตรฐานการศึกษาที่เหมือนกันทั่วประเทศ แล้วมาตรฐานสถานศึกษาและผู้สอนละอยู่บนเส้นเดียวกันหรือไม่

เข้าเรื่องของเราดีกว่าครับ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการนำ ICT ไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนครับ

ค่ายเยาวชนเรื่องการใช้แผนที่เพื่อการจัดการชุมชนนักวิจัยรุ่นใหม่GPS, IKONOS(ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง), CMS(Contents Management System), Local Server หรือกระป๋องเก็บความรู้ในชุมชน (Local Contents) ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่เราลองไปเรียนรู้ใช้งานกับโจทย์ของชุมชน จนเป็นเครื่องมือปกติที่ใช้ประกอบการวางแผนการจัดการทรัพยากรเช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ การสำรวจพรรณไม้ สมุนไพร การทำแผนที่ความรู้ชุมชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุมชน เด็กและเยาวชนจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีให้ผู้ใหญ่ในระยะแรก เครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เหมือนมือถือหรือเป็นปัจจัยที่ 5 อย่างที่ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ “พอไหว พอไหว”ใน Gotoknow เช่นกัน โจทย์ของบ้านสามขาคือความยากจนซึ่งน่าจะเป็นโจทย์ร่วมของชนบทไทย จากการประชาคมในชุมชนก็ได้ข้อมูลว่าสาเหตุที่จเพราะมีรายได้ต่ำเนื่องจากอาชีพหลักคือการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝน ความผันแปรของสภาพอากาศและราคาสินค้าเกษตรยังเป็นเงื่อนไขที่เกษตรกรเองไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ วงจรการผลิตสินค้าเกษตรสามารถทำได้เพียงฤดูเดียวคือช่วงหน้าฝนและการปลูกพืชหลังนาที่อาศัยความชื้นในดินที่ยังคงอยู่ เช่น หอมแดง กระเทียม หรือผักอายุสั้น ในปัจจุบันพืชเสริมเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ที่ทำให้ผลผลิตจากเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าถูกกว่าเข้ามาทดแทน ทำอย่างไรละจะให้ผืนดินสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี มีรายได้หมุนเวียนจากมูลค่าเพิ่มของการใช้พื้นที่การเกษตรที่มีอยู่จำกัดนั้น ใช่ครับ”ต้องมีน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลัก” ชาวบ้านสามขาได้แต่นั่งดูน้ำปริมาณมหาศาลไหลจากภูเขาผ่านลำห้วยสามขาและห้วยแม่อิงลงสู่แม่น้ำจางตลอดฤดูกาล ทำอย่างไรจึงมีน้ำใช้ตลอดปี ทำอย่างไรจะเก็บน้ำธรรมชาติบางส่วนไว้ใช้ยามขาดแคลน คำถามเหล่านี้มีคำตอบเมื่อมูลนิธิศึกษาพัฒน์ได้เข้าไปมีส่วนในการนำแนวคิดของ Constructionism ไปปรับใช้ ในกระบวนการคิดสร้างสรรด้วยปัญญานี้ได้นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะใช้ ICT เป็นเครื่องมือ สิ่งแรกที่มูลนิธิฯและพันธมิตรได้ดำเนินการคือชวนกันไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาความสำเร็จของการพลิกฟื้นผืนป่าที่แห้งแล้งไร้ชีวิตให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำและให้ชีวิตเหมือนในอดีต ชาวสามขาได้แวะเวียนไปศึกษาที่นี่หลายรอบ แต่ไฟป่าหลังบ้านก็ยังไหม้อยู่ วันหนึ่งไฟลามมาจวนถึงอาคารเรียนชาวบ้านและเด็กๆช่วยกันดับไฟ หลังจากวันนั้นเด็กและเยาวชนก็ออกไปสร้างฝายกันหลังโรงเรียนเพื่อหวังให้ป่านั้นมีความชื้นและกลับมาทำหน้าที่ของป่าเช่นในอดีต แม่บ้านกับเด็กช่วยกันสร้างฝายในลำห้วยหลังโรงเรียนได้ 15 ฝาย การเรียนรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นในใจของเด็กและเยาวชน

OLPC กับเด็กบ้านสามขาการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชนป่าแห่งการเรียนรู้ เวลาผ่านไปผู้ใหญ่ในชุมชนเริ่มตระหนักและหันกลับมาดูว่าลูกหลานของชุมชนทำลังทำอะไร หลังจากการประชาคมกันหลายรอบฝายชะลอน้ำบ้านสามขาก็เกิดและขยายผลมาถึง 2,000 กว่าฝายในปัจจุบัน ในช่วงที่เริ่มทำฝายกันนั้น ผมและทีมงานร่วมกับพันธมิตรได้นำเอาภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง(IKONOS) พร้อมเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ไปสอนให้เด็กและเยาวชนบ้านสามขาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้ใหญ่ที่จะไปสร้างฝาย แผนที่กระดาษหนึ่งแผ่นนั้นอัดแน่นไปด้วยข้อมูลแต่เป็นข้อมูลที่เป็นศูนย์สำหรับผม เนื่องจากผมเป็นคนกรุงเทพฯไม่รู้เรื่องภูมิสังคมบริเวณนั้นเลย ก็ได้ผู้ใหญ่ในชุมชนมาช่วยบอกข้อมูล(Tacit knowledge) ให้ว่าอะไรเป็นอะไร ลำห้วยชื่ออะไร ภูเขาชื่ออะไร ในแผนที่แผ่นนั้น นี่คือการ mapping knowledge ระหว่างประสบการณ์กับเทคโนโลย เนื่องจากแผนที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงทำให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่อยู่บนพื้นดินได้ชัดเจนทำให้เป็นที่ชอบใจของชาวบ้านเพราะดูแล้วเข้าใจ รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สามารถใช้งานได้จริง ภาพถ่ายดาวเทียมจึงกลายเป็น appropriated technology ตั้งแต่วันนั้นมา ทุกครั้งที่จะขึ้นไปสร้างฝายจะมีการวางแผนกันบนแผนที่ก่อนเพื่อกำหนดจุดที่จะสร้าง ความสูง ระยะทาง โดยมีเด็กๆใช้ GPS ในการจับพิกัดของฝายที่ทำแล้ว พร้อมถ่ายรูปฝายนั้นเพื่อนำข้อมูลไปเข้าระบบแผนที่ (GIS) บน Local Server ต่อไป ขั้นตอนนี้จะมีทีมเยาวชนเป็นผู้ดำเนินการ สามปีของการสร้างฝายของชาวสมขาสารสนเทศที่ผสมผสานในเรื่องแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม GPS กล้องถ่ายภาพดิจิตอล CMS ทำให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นนักวิจัยชุมชนทำหน้าที่ใช้สารสนเทศในการวางแผน จัดการและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้แผนที่ GPS และโทรศัพท์มือถือยังเป็สารสนเทศที่ชาวชุมชนใช้ในการดับไฟป่าโดยการประสานงานกันระหว่างกองลาดตระเวนบนภูเขาที่ไปพร้อมแผนที่และ GPS ซึ่งสามารถแจ้งตำแหน่งใกล้เคียงลงมาให้ผู้ประสานงานในชุมชนหากเกิดไฟป่าให้ทราบพิกัดเพื่อจัดทีมขึ้นไปช่วยดับไฟก่อนที่ลุกลามขยายวงกว้างต่อไป จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนนั้นเป็นผู้รับสารสนเทศเป็นกลุ่มแรก และมีการใช้งานร่วมกับกิจกรรมของชุมชน สุดท้ายมีการส่งผ่านความรู้ด้านสารสนเทศจากเด็กและเยาวชนสู่ผู้ใหญ่เป็นการลดช่องว่างระหส่างวัยไปด้วยในตัว สารสนเทศชั้นสูงกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในชุมชนชายขอบของประเทศ ตัวอย่างเด็กและเยาวชนผู้ก่อการดีเหล่านี้คงมีน้อยคนมากที่จะรู้ว่าพวกเขาได้ทำอะไร อยู่ตรงไหน เพื่อใคร หวังว่า”โครงการเยาวชนผู้ก่อการดีด้านไอซีที” จะได้สานต่อฝันของอนาคตของชาติกลุ่มนี้ให้สามารถเรียนรู้และกลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดด้วย apprpriated technology และ mindset ที่จะแก้ปัญหาพื้นฐานในชุมชนด้วยปัญญาและนำชุมชนนั้นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสากลและอยู่บนฐานไทยอย่างแท้จริง

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa