»
S
I
D
E
B
A
R
«
ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ (Software iCollect Microbial Information Management System)
Mar 4th, 2012 by pensiri 98 views

iCollect เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวัสดุชีวภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการจดลิขสิทธิ์และติดตั้งให้กับผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่ University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA

จุดเด่น

  • การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบค้นหาข้อมูลตัวอย่างจัดเก็บที่ใช้งานง่าย
  • การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
  • การควบคุมการนำวัสดุชีวภาพเข้า/ออกจากคลังเก็บรักษา
  • การสร้างแคตตาล็อกเพื่อให้บริการวัสดุชีวภาพ
  • การกำหนดเงื่อนไขการรับฝากและให้บริการ
  • การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหรือศูนย์ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ผ่านเว็บเวอร์วิส
  • นำไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญตามความต้องการใช้งานที่ต่างกันได้

แหล่งที่มา: ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 – 2554

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa