»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่10)
Jul 26th, 2011 by kusa 96 views

หัวข้อเรื่องก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว กรณีศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายโดย อาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.อารีย์
ธัญกิจจานุกิจ

บรรยายโดยอาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
เริ่มต้นการก้าวเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว ด้วยโครงการ BEAT2010 โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มจากการใช้รถ NGV จักรยาน ธนาคารขยะ รายงานการใช้พลังงานในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และช่วยกันปลูกต้นไม้
โดยการส่งอาคารเข้าแข่งขัน เริ่มจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยใช้หลักการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์ โดยประกวดโลโก้และคำขวัญ ประกวดหนังสั้น ประกวดโครงงานอนุรักษ์พลังงานในวิชา TU130 นิทรรศการเคลื่อนที่และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและแหล่งการศึกษารอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเริ่มจากอบรมพนักงาน
การใช้และเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่างความสำเร็จของอาคารอนุรักษ์พลังงาน
การสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบการลดพลังงาน
ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการนำเสนอมาตรการ
สรุปผลของทีมงานอนุรักษ์พลังงานและแสดงผลประหยัด
Hardware
ติดตั้ง Solar Cell, Solar Tube, Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ติดตั้งระบบ Building Automatic System เพื่อควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศและแสงสว่าง, เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอด LED 18 W และระบายอากาศและสำรวจเรื่องการรั่วไหลอากาศเย็น
สรุปแนวคิดที่ได้จากโครงการ BEAT2010
ควบคุมระบบปรับอากาศและแสงสว่าง ใช้พลังงานธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตพลังงานให้มากขึ้น และสร้างแหล่งเรียนรู้ประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน
โครงการในอนาคต
นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิตมาปรับใช้กับห้องสมุดอื่นๆ ในธรรมศาสตร์
สร้างความยั่งยืนในการให้ความรู้แก่ชุมชนธรรมศาสตร์และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี

บรรยายโดยดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็น Green Library โดยใช้หลักการ
Green Service : Digital Content Service, ICT&Digital Content Service, Green Knowledge Portal
Green Office : Eco Library+Koha, Reuse furniture, Reduce-Reuse-Recylec โดยลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร ใช้กระดาษสองหน้า ใช้กระดาษ recycle กล่องนมแทนกระดาษขาว 80 แกรม, ลดการใช้พลังงาน โครงการ BEAT2010, eOffice ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์,
Green Environment : การคัดแยกขยะ (ลดขยะจาก19ถุง/วันเหลือ9ถุง) ห้องสมุดในสวน, โครงการปุ๋ยหมัก, เดินทางมาห้องสมุดด้วยรถรางไบโอดีเซล และจักรยาน, งดใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม,
Green Heart : กิจกรรมปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน, หาจุดที่ไม่ประหยัดพลังงาน, แข่งขันประหยัดพลังงาน, แข่งขันสืบค้นข้อมูลอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่9)
Jul 26th, 2011 by kusa 93 views

หัวข้อเรื่อง Green Journal ด้วย OJS ในมุมมองของการพัฒนาและความหวังในอนาคต วิทยากรโดยอาจารย์สาโรช เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.อังสนา ธงไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายโดยอาจารย์สาโรช เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Open Journal Systems (OJS)
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดย  Public Knowledge Project ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือของ University of British Columbia, Simon Fraser University และ Stanford University ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ http://pkp.sfu.ca/ สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติของ OJS
OJS เป็นระบบที่สามารถติดตั้งและควบคุมดูแลได้เองโดยอิสระ กองบรรณาธิการสามารถกำหนดความต้องการเกี่ยวกับกรอบการทำงานได้ ขั้นตอนการส่งบทความและการจัดการเนื้อหาสามารถดำเนินการได้แบบออนไลน์ มีโมดูลการบอกรับเป็นสมาชิก (subscription module) พร้อมกับตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงวารสารและบทความ มีการจัดทำดัชนีเพื่อการค้นหาเนื้อหา เครื่องมือช่วยสำหรับการอ่านและค้นหาเนื้อหา การแจ้งข้อความผ่านทางอีเมล์ และการส่งข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน ระบบมีเครื่องมือจัดเก็บ จัดทำและเผยแพร่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสะดวกทั้งผู้จัดทำและผู้ใช้ข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

บรรยายโดยรศ.อังสนา ธงไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภารกิจหลักของห้องสมุดคือการจัดเก็บความรู้เพื่อที่จะสามารถส่งต่อให้มนุษยชนในอนาคต
ในปัจจุบัน Green Library ลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยการออกแบบในทางที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานทดแทน
โดยสิ่งพิมพ์ใช้วัตถุดิบในการผลิตมากกว่า 3 เท่า ใช้น้ำมากกว่า 78 เท่า 
การผลิตกระดาษทุก 1 กิโล ใช้น้ำ 324 ลิตร
หนังสือพิมพ์ New York Times ฉบับวันอาทิตย์ ใช้กระดาษจากต้นไม้ 75000 ตัน
อุตสาหกรรมกระดาษใช้น้ำมันเป็นอันดับที่ 3
ใช้สารเคมีในการผลิต 47 ชนิด
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดต้นทุนร้อยละ 70
และยังมีประโยชน์คือ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ, ประหยัดการเดินทาง เครื่องมืออ่านตามความเหมาะสม
ห้องสมุดควรจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรต้องคำนึงถึง
1. ลิขสิทธิ์ (copyright)
2 คงลิขสิทธิ์ และอนุญาตสิทธิการใช้บางประการให้ (copyright and grants some rights)
3 เป็นสาธารณะ (Public Domain) ตัวอย่าง Project Gentenberg
ในอนาคต จะเป็นลักษณะการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)
เอกสารแบบเปิด(Open Access , OA) แตกต่างกับเอกสารที่มีลิขสิทธิ์อย่างไร
OA คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย-งบประมาณ
สำหรับวารสารเปิดเจ้าของผลงานเป็นผู้จ่าย (จากแหล่งทุน สถาบัน)
เจ้าของผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อนุญาตสิทธิการนำไปใช้บางประการเช่น การคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา
แนวคิด Open Access
ด้านสังคม
ความรู้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ นักวิชาการเขียน ลิขสิทธิ์ขาย/โอน สำนักพิมพ์ ห้องสมุดซื้อมา
บริการ เปลี่ยน= ฟรี
เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อยอดความรู้รวดเร็วขึ้น และยั่งยืน
เจ้าของผลงาน
ได้รับการยอมรับทางวิชาการ ได้รับการนำไปอ้างถึง  สามารถนำไปอ้างอิงขอทุนวิจัยได้ รวมทั้งการเลื่อนวิทยฐานะต่อสัญญา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน
ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย มีชื่อเสียง และได้รับการจัดอันดับ
การจัดทำ Open Access
วารสารแบบเปิด (Open Access Journal)
คลังจัดเก็บเอกสารแบบเปิด (Open Access Repository) เฉพาะทาง (Disciplinary) และสถาบัน (Institutional)
ใครเป็นผู้จัดทำเอกสารแบบเปิด
สถาบัน ห้องสมุด ในลักษณะวารสารแบบเปิด คลังจัดเก็บแบบเปิด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิด OA ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ OA
ให้ทุนงบประมาณส่งตีพิมพ์
สถานภาพการจัดทำวารสารแบบเปิดในประเทศไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พบวารสารทั้งหมด 233 รายการ
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 224 รายการ
ปัญหา ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่IT
สรุป Green + ICT +Content = องค์กรที่เป็นเลิศ
ให้เน้น 3 O คือ Online & Open Sources & Open Access

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2554 STKS (ตอนที่ 1)
Jul 21st, 2011 by Valaiporn Changkid 118 views

วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาว STKS ด้วยเป็นวันประชุมวิชาการ  STKS ประจำปี 2554 ภายใต้ในหัวข้อ Library Goes Green through ICT เพื่อช่วยสนับสนุนการลดโลกร้อนโดยเน้นวิธีการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในห้องสมุด เช่นการจัดทำเอกสารดิจิทัลด้วยวิธีดิจิไทซ์ ในงานยังมีการบรรยาย การเสวนา รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมากกว่า 10 ท่าน ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ เริ่มต้นด้วยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2554 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและร่วมมือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานบริหารจัดการของห้องสมุด เช่น ซอฟต์แวร์เปิดสำหรับงานห้องสมุด

ภาพ : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่าย
(จากซ้าย) ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสมาคม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ิิ  กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ. สุวัฒนา สุกระ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa